Een woning die geen hoofdverblijf is, moet u opgeven in Box 3. Bij niet permanente verhuur (maximaal tweederde van de tijd verhuurd) geeft u de WOZ-waarde op en bij langere verhuur de werkelijke waarde in verhuurde staat. Als de partner een pand verhuurt aan de andere partner, gelden de regels beschreven in Terbeschikkingstelling en vallen de inkomsten in Box 1.   Vóór 2001... Vorige

Schuld (eigen woning)

Privéschulden zijn ondergebracht in Box 3 en vormen een vermindering van de heffingsgrondslag met uitzondering van schulden die in Box 1 of 2 vallen. Dit geldt onder meer voor de financiering voor verwerving, verbetering en onderhoud van het eigen huis (de eigenwoningschuld). U dient dit eventueel schriftelijk aan te kunnen tonen. De rente op deze financiering is aftrekbaar met een maximale termijn van 30 jaar en niet meer onbeperkt. Bestaande schulden worden geacht op 1 januari 2001 te zijn aangegaan. De 30-jaarstermijn geldt voor de hoofdsom tot algehele aflossing.

 

Bij een gedeeltelijke aflossing loopt de 30-jaarstermijn door voor de oorspronkelijke hoofdsom. Door het geheel aflossen van lening is de renteaftrek voor de financiering ter hoogte van het afgeloste deel aftrekbaar. Na 30 jaar vallen de leningen definitief in Box 3.

 

Een lening voor verbouwing/verbetering/onderhoud krijgt een aparte 30-jaarstermijn. De lening moet daarvoor aangegaan zijn (oogmerkvereiste) en de uitgave moet schriftelijk bewezen kunnen worden. De Belastingdienst stelt scherpe eisen aan het aangaan van een schuld voor de eigen woning.

 

Let op: als u een eigenwoningschuld heeft, daarna geen woning heeft en de schuld houdt en vervolgens weer een eigenwoningschuld heeft, herleeft de aflossingstermijn van de oorspronkelijke eigenwoningschuld. In de tussentijd kunt u de lening wel aflossingsvrij maken.

 

De schuld moet direct aangewend zijn voor investeringen. Als u een aantal kleine investeringen voor verbouwing doet, kunt u veelal niet een vastrentende (hypothecaire) lening aangaan bij een bank zonder renteverlies of extra kosten. Dat is nadelig. U mag fiscaal ook niet betalingen voor langere tijd via uw lopende rekening, die soms credit staat, betalen en vervolgens een langlopende lening aangaan. Dan kan sprake zijn van het ontbreken van een direct verband wat leidt tot verlies van aftrekbaarheid. De aard van de investering speelt dan geen rol meer.

 

Uitgaven binnen zes maanden voor het afsluiten van de lening worden nog aangemerkt als gefinancierd met die geldlening. Indien een langere termijn verstreken is, is de rente slechts aftrekbaar als de betaling aantoonbaar voor de verbouwing gold. Wel kunt u de betaling via een flexibel krediet laten lopen en vervolgens een vaste lening aangaan. De schuld is bijvoorbeeld eerst aangegaan in een aparte rekening-courantvorm en vervangen door een hypothecaire lening (schuldvernieuwing). Uw rekening heeft tussentijds niet positief/credit gestaan. U mag de kosten van onderhoud ook eerst uit eigen middelen financieren.

Als u de woning van uw partner koopt met financiering van de partner of als u een lening bij de partner aangaat, is de rente niet aftrekbaar.

 

 

Tussentijds aflossen betekent verlies van renteaftrek voor dat deel. Als u wilt aflossen dient u goed na te gaan aan welke lening u de aflossing wilt toewijzen. Veelal is het goed eerst de leningen in Box 3, vervolgens leningen in Box 1 met een korte resterende looptijd, en daarna andere leningen af te lossen.   Een gemengde lening is bijvoorbeeld een lening die dient voor zowel... Volgende
Back to home

Oplossingen