Schenking van AB-belang   Bij schenking is sprake van vervreemding en is AB-heffing en schenkbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is doorschuiven van de belastingclaim mogelijk. Voor de schenkbelasting geldt... Vorige

Faillissement

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35249_wet_homologatie_onderhands

eerstekamer.nl

quote

Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

 

Met dit voorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen versterkt

unquote

 

 

rijksoverheid.nl

quote

Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van minister Dekker (Rechtsbescherming) – vandaag aangenomen door de Eerste Kamer – kan dit helpen voorkomen. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

 

Minister Dekker:

“Als een meerderheid van schuldeisers van een onderneming in ernstige financiële problemen het samen eens wordt over de afbetaling van schulden, kan het niet zo zijn dat één individuele schuldeiser of aandeelhouder daar een stokje voor steekt. Juist om te voorkomen dat bedrijven dan omvallen, maken we het in dit soort situaties makkelijker om tot een schuldsanering te komen en het bedrijf voort te zetten. Dat is goed voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.”

 

Meer ondernemingen kunnen door

Op dit moment kan een akkoord over het terugbrengen van schulden alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Elke individuele betrokkene heeft daardoor een prikkel om instemming te weigeren om daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Hierdoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Dat gaat nu veranderen.

 

Het is de bedoeling dat de WHOA de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroot, door de rechter een akkoord dat wordt gesteund door de meerderheid te laten bevestigen. Een akkoord over het terugbrengen van de schulden kan dan niet meer worden gedwarsboomd door een individuele schuldeiser of aandeelhouder. Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen door deze wet daarom makkelijker doorgaan met deze activiteiten en een faillissement voorkomen.

 

******************************************************************************

Om te voorkomen dat ondernemingen bij tegenwind versneld gesplitst worden of failliet gaan zorgt de Wet continuïteit ondernemingen (34218) voor een relatieve rustperiode door de aanstelling van een stille bewindvoerder.

Wetstekst: wetsvoorstel/34218_wet_continuiteit

Memorie van Toelichting: memorie_van_toelichting_3/document3/f=/vjuln5tk9xw1.pdf

 

Het personeel is vaak de dupe van een faillissement met daaropvolgend een herstart. Om werknemers meer inbreng te geven is een amendement aangebracht:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160610/amendement_van_de_leden_recourt_en/document3/f=/vk4zmalmapw8.pdf

Quote

Amendement van de leden Recourt en Tanamal dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet  pdf icoon

Unquote

 

Faillissementswet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-04-01 

ontwikkelingen: eerstekamer.nl/trefwoord/faillissementswet

 

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is de vraag gesteld (europa-nu.nl/id/vh7dotzstjz1/prejudiciele_vraag) hoe de pre-pack (stille bewindvoering: https://www.google.nl/webhp#q=wat+is+een+pre-pack)... Volgende
Back to home

Oplossingen