Door: de stijging van de WOZ en het eigenwoningforfait de beperking van de renteaftrek en de verhoging van de vermogensrendementsheffing kan het voordelig zijn de woningschuld  niet in Box 1 maar in Box 3 te plaatsen. Breng de schuld over van Box 1 naar Box 3. Dat bespaart u geld als u een lage hypotheek heeft of een... Vorige

Vrijgestelde bezittingen = minder belastingen

Fiscale voordelen van groen beleggen bestaat uit een vrijstelling (2019: 0,7%) en een heffingskorting:

belastingdienst.nl/beleggen_met_belastingvoordeel/groene_beleggingen

Voorbeelden: ing.nl/particulier/sparen/sparen-met-vaste-rente/groen-spaardeposito/rekenvoorbeelden.html

 

 

De vrijgestelde bezittingen zijn onbelast.

Zie op belastingdienst.nl onder Vrijgestelde bezittingen en belaste bezittingen 

Het gaat vooral om:

 • rechten op kapitaalsverzekeringen vanwege invaliditeit, ziekte en ongeval;
 • rechten op kapitaalverzekeringen afgesloten tot en met 14 september 1999 tot een bedrag van maximaal €123.428, mits voldaan wordt aan de oorspronkelijke voorwaarden (zie onder: Kapitaalverzekering). Als belastingplichtige het hele jaar dezelfde partner heeft, geldt een vrijstelling van € 246.856;
 • rechten op kapitaalsuitkeringen (uitvaart of naturapolis) bij het overlijden van de belastingplichtige, de partner of bloed- of aanverwanten. Daarvoor geldt een maximum voor de waarde bij een polis in natura of het verzekerd kapitaal van de overlijdenspolis van: € 6.703 (in 2010) resp. € 6.744 (2011) en €6.859 (2012/2013/2014) per belastingplichtige. Zo ook de geblokkeerde spaarrekening. Als het verzekerd kapitaal de vrijstelling overschrijdt, is de verzekering volledig belast;
 • lijfrenteverzekering waarvan de premie aftrekbaar is in Box 1;
 • rechten op roerende zaken, bijvoorbeeld een inboedel, verkregen via erfrecht, voorzover deze aangewend worden voor eigen gebruik (inclusief leden van de huishouding) en die niet dienen als belegging. De bewijslast ligt bij u;
 • auto, boot, caravan, meubelen, schilderijen en andere roerende zaken of een collectie oldtimers voor eigen gebruik. Als sprake is van handel is de collectie wel belast;
 • bos, natuurterreinen en landgoederen uitgezonderd opstallen (belast in Box 3);
 • voorwerpen van kunst en wetenschap die niet dienen als belegging;
 • saldo van de bedrijfsspaarregelingen tot in 2014: € 17.025; Vrijstelling is vervallen op 1-1-2016
 • rechten op termijnen in verband met vervreemding van AB-aandelen;
 • contant geld. Zie voor de vrijstelling op belastingdienst.nl onder wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_vorderingen_zoals_uitgeleend_geld_en_contant_geld
 • vanaf 2013 is de aftrekpost en de vrijstelling in Box 3 vervallen voor maatschappelijke beleggingen. Uitzondering vormt groen beleggen en groen financieren. 

 

******************************************************************************

Let op: vanaf 2013 is de aftrekpost en de vrijstelling in Box 3 vervallen behalve voor groene beleggingen.

Voor 2013:

1. beleggingen in durfkapitaal (Tante Agaath lening) en 2. culturele beleggingen. Zie: lijst beleggingen en cultuurfondsen met belastingvoordeel.

1. Kredietnemer: beginnende ondernemers (natuurlijk persoon of BV) niet zijnde fiscale partners. Dit geldt alleen als in het jaar van aangaan van de lening of het daaropvolgende jaar recht bestaat op zelfstandigenaftrek en deze aftrek niet meer dan zeven jaar is genoten. De lening kan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon verstrekt worden ter financiering van vermogensbestanddelen die behoren tot het verplicht ondernemingsvermogen. De belegging kan ook plaatsvinden in een erkend durfkapitaalfonds (indirecte belegging).

Vorm:  binnen vier weken geregistreerde, niet gefinancierde, achtergestelde directe lening. De regeling geldt ook als sprake is van een hoog risicoprofiel (venture capital).

Bedrag: in 2010 maximaal € 55.145  en in 2011 € 55.476 per belastingplichtige of € 110.290 resp. € 110.952 voor partners op gezamenlijk verzoek. € 56.420 resp. € 112.840 in 2012. Vrijstelling per startende ondernemer.    

Looptijd: acht jaar.

Rente: maximaal wettelijke rente.

Deze lening is aantrekkelijk voor ouders die kinderen steunen bij startend ondernemerschap. De rente, weliswaar zakelijk, brengt meer op dan bij sparen en de rentekosten kunnen lager zijn dan bij extern (bank) lenen. Daarnaast kan afgezien worden van door banken vereiste zekerheden (behalve de achterstelling). Let op de voorwaarden en vooral registratie binnen 4 weken na ondertekening bij de Belastingdienst. Let op: Vanaf 2011 geldt de verliesverrekening als persoonsgebonden aftrek alleen als de lening voor 1 januari 2011 verstrekt is.

 

2. Maatschappelijke beleggingen zijn onder te verdelen in groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen. Er is een lijst van erkende beleggingen. Korting is vervallen in 2013 behalve voor groen beleggen.

Vorm:  leningen aan, deelnemingen in, of winstbewijzen van fondsen. Groene beleggingen zijn aandelen in/winstbewijzen van/geldleningen aan goedgekeurde groene fondsen gericht op de bescherming van het milieu. Sociaal-ethische beleggingen zijn gericht op de sociale, culturele, regionale en economische ontwikkeling en op werkgelegenheid.        

Bedrag: zie onder 1. Beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.

Bij beleggingen in direct durfkapitaal/culturele beleggingen alsook voor maatschappelijke beleggingen geldt voor beide vormen een heffingskorting (1,3% in 2010, 1% in 2011, 0,7% in 2012, 0% in 2013) van het belegd vermogen). Indien u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, kunt u gebruik maken van de dubbele vrijstelling.

Voor directe beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen gold dus een fiscaal voordeel van 2,5% in 2010 resp. 2,2% in 2011 (1,2% vermogensrendementsheffing en 1,3% resp. 1% heffingskorting).

Er gold een verliesverrekening als persoonsgebonden aftrekpost als de hoofdsom bij belegging in durfkapitaal binnen acht jaar na verlening kwijtgescholden werd wegens oninbaarheid met een maximum van de vrijstelling per belegging. Dus meer leningen aan diverse ondernemers betekende meer aftrekposten. Deze regeling gold alleen voor directe beleggingen en niet voor leningen tussen partners en tussen personen die gezamenlijk een onderneming drijven. Een fiscale partnerregeling kon nadelig zijn.

Groenfondsen die op 31 december 2000 in uw bezit waren, genieten een onbeperkte vrijstelling in Box 3 voor een periode van maximaal tien jaar. Tevens is de heffingskorting tien jaar van kracht.

 

 

Belastingtarieven: Belastingtarieven: http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven.  Raad: trek schulden af in Box 3: http://bit.ly/dfs477-wat-zijn-schulden-aftrekbaar-in-Box-3 Kent... Volgende
Back to home

Oplossingen