8 oktober 2018: VN Klimaatrapport. Optimisme zonder realiteitszin en visie is inhoudsloos, Pieter GD. Vraag: wat maakt een halve graad klimaatopwarming uit? ingrijpende verandering voor dier, mens en onze omgeving.   Quote... Vorige

CO2-heffing

bnr-binary-external-prod.imgix.net/jSjQlEgOJW-_gDR8Bf6L1rosaT8.pdf?dl=Economenverklaring+koolstofheffing+24jan2019.pdf.pdf

pbl.nl/publicaties/kortetermijnraming-voor-emissies-en-energie-in-2020

esb.nu/blog/20048907/wij-zijn-het-eens-co2-heffing-hard-nodig-ook-voor-de-nederlandse-industrie?=blog

 

 

De prijs van transitie een analyse van de economische gevolgen van CO₂-belasting

6 Conclusies

Bedrijven in Nederland stoten veel broeikasgassen uit, vergeleken met andere landen. Dit hangt samen met een groot aandeel van fossiele energie in de energiemix en een specialisatie in (zeer) uitstootintensieve producten. De negatieve externe effecten van broeikasgassen zijn op een efficiënte manier terug te dringen door aan uitstoot een hogere prijs toe te kennen. Nederlandse bedrijven betalen internationaal gezien nog relatief weinig voor hun uitstoot.

 

Een hogere en breed toegepaste CO₂-belasting pakt het probleem bij de bron aan en vormt voor bedrijven een directe prikkel om de uitstoot en daarmee de maatschappelijke kosten te verminderen.

 

Onze belangrijkste conclusies zijn:

▪ Voor de economie als geheel heeft een verhoging van de belasting op uitstoot met €50 per ton geen grote gevolgen: het bbp ligt na vijf jaar ongeveer een procent lager.

▪ Voor een aantal uitstootintensieve bedrijfstakken heeft de CO₂-belasting echter forse gevolgen. In de chemische- en basismetaalindustrie, de delfstoffenwinning en de energiesector zou de grootste kostenstijging optreden, resulterend in een significante verslechtering van hun internationale concurrentiepositie.

▪ De effecten zijn in het algemeen veel minder ongunstig als de CO₂-belasting wordt opgelegd in de gehele EU. Ook dan zijn echter de verschillen tussen afzonderlijke bedrijfstakken soms aanzienlijk. Zo zal de afzet van de chemische industrie ook bij een Europese belasting nog steeds fors afnemen.

▪ De bredere macro-economische effecten van een CO₂-belasting 57 worden in sterke mate bepaald door de besteding van de extra belastinginkomsten door de overheid. Zo kan verlaging van de inkomstenbelasting de aanpassingslast voor huishoudens beperken.

▪ Een alternatieve optie voor het terugsluizen van de CO₂-belasting is het generiek verlagen van de winstbelasting. Het is naar alle waarschijnlijkheid echter effectiever om de omschakeling naar schone technologie in specifieke bedrijfstakken financieel te stimuleren.

▪ De opbrengst van de CO₂-belasting kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een innovatiefonds, bestemd voor het ontwikkelen van energiezuiniger en minder uitstootintensieve productietechnologie.

https://www.dnb.nl/binaries/De%20prijs%20van%20transitie_tcm46-379780.pdf?2018103009

 

 

DNBulletin: Economische gevolgen CO2-belasting zijn te overzien

Datum 30 oktober 2018
Thema Economie

 

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/DNBulletin2018/dnb379743.jsp

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-omzetbelasting/verhoging-lage-btw-tarief   1 januari 2019 Inkopen bij de supermarkt worden duurder door de btw-verhoging van 6% naar 9%.   belastingdienst.nl quote De... Volgende
Back to home

Oplossingen