Bij samenleven zonder samenlevingsovereenkomst wordt uitgegaan van twee aparte huishoudens en is ieder afzonderlijk fiscaal belast. Er gelden geen vrijstellingen bij overlijden. Door een samenlevingscontract op te laten maken geldt de grote vrijstelling bij vererving. Daarnaast is het mogelijk om te regelen dat woning, inboedel, pensioen e.d. toekomen aan de samenwonende... Vorige

Wijziging huwelijksgoederenregime - wetswijziging

https://www.eerstekamer.nl/overig/20180405/beleidsbesluit_van_29_maart_2018/f=/vkn9lp9zvhx5_opgemaakt.pdf

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 29 maart 2018 nr. 2018-45958. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M (Stcrt. 2010, nr. 10783). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer1, heb ik toegezegd om voor enkele situaties in een beleidsbesluit te bevestigen dat het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden niet leidt tot heffing van schenkbelasting. Dit wordt geregeld in het onderhavige besluit.

 

***********************************************************************

21 maart 2017: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels. 28 maart is de wet aangenomen.

Quote

33.987. Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD)  beperkt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht.

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.

Unquote

memorie_van_antwoord_van_de/document3/f=/vk8hcm6e5hwb.pdf

 en http://bit.ly/dfs230-beperkte-gemeenschap-standaardregeling

 

********************************************************************************

2014 wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Voorstellen zijn:

 1. Bezittingen en schulden voor het huwelijk blijven privé vermogen
 2. Schenkingen en ontvangsten via vererving blijven privé vermogen (uitsluitingsclausule onnodig)
 3. Ondernemingsvermogen blijft privé vermogen
 4. Crediteurenverhaal op gemeenschapsvermogen gemaximeerd tot 50%
 5. Partner mag tegen inbreng goederen uit de gemeenschap halen.

1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen van kracht. Er zijn ontwerpen gemaakt om het huwelijksvermogensrecht ingrijpend te herzien. Slechts een aantal wijzigingen hebben de eindstreep gehaald, zoals: 

 1. opname van een interne informatieplicht over de stand van vermogensbestanddelen en schulden en hoe daarmee omgegaan wordt;
 2. opname van een vergoedingsvordering als de ene echtgenoot met het geld van de andere echtgenoot een vermogensbestanddeel aanschaft of verbetert. De vergoedingsvordering die daardoor ontstaat, kleeft aan het goed en geeft recht op de waardevermeerdering van dat goed voor degene wiens geld gebruikt is. Er hoeft geen genoegen genomen te worden met een waarde ten tijde van de investering;
 3. er is geen goedkeuring van de rechter meer nodig voor wijziging van de huwelijkse voorwaarden of omzetting in gemeenschap van goederenen
 4. ontbinding van de huwelijksgemeenschap vanaf de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek

 Het voorstel:

 • scheiding van bezit. Goederen die ieder der echtgenoten bezat voor het huwelijk blijven in privé, tenzij anders geregeld bij notariële akte;
 • scheiding van bezit bij vererving zodat vermogen verkregen via vererving of schenking en vruchtgebruikrechten niet meer in de gemeenschap vallen;

zijn niet goedgekeurd!

 

Kijk:

- onder Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen op www.rijksoverheid.nl

http://www.knb.nl/dossier/huwelijksvermogensrecht

- op www.wetten.overheid.nl onder Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen.

 

Beperkte gemeenschap van goederen wordt standaardregeling.

NU: alle goederen/ vermogen/ onderneming (niet het pensioen) voor en tijdens het huwelijk vallen standaard na het trouwen in de gemeenschap. Tenzij bij testament of schenking via de uitsluitingsclausule uitgesloten 

STRAKS: alleen goederen/ vermogen/ (niet uitgekeerde) ondernemingswinst na het huwelijk vallen standaard in de gemeenschap.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/beperkte-gemeenschap-van-goederen-huwelijk 

***************************************************************

19 april wetsvoorstel aangenomen in de 2de kamer: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z13299&dossier=33987 

30 maart: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z06404&did=2016D13218

17 februari 2de kamer: verslag: kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=56&version=2

Initiatiefvoorstel-Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (33.987);

Zie eerstekamer.nl onder wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_berndsen. Zie Memorie van toelichting onder doel en reikwijdte:

"4. Doel en reikwijdte van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel introduceert de beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht.

Dit voorstel is ingegeven door de gedachte dat enkel hetgeen door de inspanning van beide echtelieden tijdens het huwelijk verworven wordt, aan beiden toekomt. Dit sluit bovendien beter aan bij de in de notariële praktijk gangbare situatie dat echtelieden het als normaal beschouwen dat zij na een echtscheiding verdelen wat zij tijdens het huwelijk aan gemeenschappelijk vermogen hebben opgebouwd.

Het wetsvoorstel behelst de volgende drie beperkingen ten opzichte van de huidige regeling van de algehele gemeenschap van goederen:

a. voorhuwelijkse oftewel bij het aangaan van het huwelijk aangebrachte goederen en schulden;

b. goederen, verkregen krachtens erfopvolging bij versterf, making (dus erfstelling of legaat), lastbevoordeling of gift (hierna samengevat met de term «erfrechtelijke verkrijgingen en giften»);

c. hetgeen wordt verkregen ingevolge de artikelen 34, 35, 36, 38, 63 tot en met 92 en 126, eerste lid en tweede lid, onder a en c, van Boek 4 BW;

Met deze beperkingen wordt aansluiting gezocht bij de notariële praktijk dat echtelieden het als normaal beschouwen dat zij na een echtscheiding datgene verdelen wat zij gemeenschappelijk hebben verdiend. Het sluit voorts aan ..................

Zie ook op knb.nl onder Argumenten voor en tegen

 

Opheffing huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent (koude uitsluiting) is omzetting naar een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding een goede methode om vermogen over te dragen. U kunt onbelast, zonder schenkbelasting, de helft van uw vermogen overdragen aan uw partner. Goedkeuring door de rechter was voorgeschreven tot 1 januari 2012.

Als de partner die de helft van het vermogen ontvangt eerder overlijdt, zal de oorspronkelijke eigenaar echter wel erfbelasting moeten betalen over het vermogen dat eerst zijn/haar eigendom was. Dat is zeer onaantrekkelijk.

Let op: belastingvrij maken van de uitkering van een kapitaalverzekering wordt ongedaan gemaakt. Ook geldt sinds 2013 dat het fiscaal verleden voor de 1ste eigen woning overgaat naar de andere partner.

 

Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk

U kunt een gemeenschap van goederen na het aangaan van het huwelijk omzetten in huwelijkse voorwaarden. Toestemming van de rechtbank is vereist in verband met mogelijke benadeling van een van de partners of een van de schuldeisers. Ten aanzien van bestaande schulden wordt vaak bepaald dat partners beiden voor het geheel aansprakelijk blijven. Deze bepaling noemt men ook de Dozy clausule.

 

Vanaf 1 januari 2012 is goedkeuring van de rechter niet meer nodig. De Dozy clausule is ook niet meer nodig omdat een gelijksoortige bescherming opgenomen is in de wet.

Sinds 1 januari 2012  geldt de beleggingsleer in plaats van het nominalteitsbeginsel als basis voor het vergoedingsrecht. Wat wil dat zeggen? Bij scheiding geldt een afspraak voor het verrekenen van vermogen. Stel dat een partner aan de andere partner een bedrag ter beschikking stelt voor het opzetten van een onderneming of aankoop van een huis. In geval van het nominaliteitsbeginsel... Volgende
Back to home

Oplossingen