Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (voorheen Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling)   Onafhankelijke stichting, opgericht om de professionaliteit en de betrouwbaarheid van onafhankelijke hypotheek-bemiddelingskantoren te bewaken. Het keurmerk geeft een kwaliteitswaarborg... Vorige

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Zie op www.nvb.nl onder Gedragscode Hypothecaire Financieringen en onder hypotheken en woonquote of financieringslastpercentagesLet op: de Gedragscode onderschrijft de wettelijke regeling vastgelegd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

 

Deze gedragscode is ondertekend door vrijwel alle banken, pensioenfondsen, bouwfondsen en verzekeringsmaatschappijen en stelt onder meer eisen aan de offertevorm, vervroegde aflossing, hypotheeklastenberekening. Tevens geldt een klachtenregeling bij de Geschillencommissie Gedragscode in Den Haag. 

 

Een belangrijk artikel is art. 6 van de Gedragscode. Daarin wordt vastgesteld dat het hypotheekbedrag bepaald wordt op basis van de woonlastpercentages van NIBUD.

De woonlastpercentages geven aan welk deel van uw inkomen u maximaal mag besteden aan uw woonlasten. Er wordt voor u vastgesteld hoeveel u geacht wordt te besteden aan alle vaste en variabele kosten in uw huishouding en welk deel overblijft voor het aangaan van een hypothecaire lening. De woonlasten zijn o.a. afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de rentestand. Woonlastpercentages zijn te vinden in een woonquotetabel. Woonquote is het maximum deel van uw inkomen dat u kunt gebruiken voor woonlasten.

 

De inkomens van beide partners worden in de berekeningen meegenomen, maar het woonlastpercentage wordt vastgesteld op basis van het hoogste inkomen. De financier bepaalt de omvang van de financiering in 2011 onder meer op basis van de woonquotetabel. Dat u feitelijk andere prioriteiten en financiële bestedingen per huishouden nastreeft, is niet van belang.

 

Voor het vaststellen van de hoogte van de leencapaciteit wordt uitgegaan van een dertigjarige annuïtaire lening, waarbij het totaal bedrag van aflossing en rente constant blijven gedurende 30 jaar. Welke feitelijke hypotheekvorm u gekozen heeft, is voor de bank dus niet van belang bij het vaststellen van het maximale hypotheekbedrag. Het fiscale voordeel telt niet mee.

 

In geval van leningen met een rentevaste periode van minder dan 10 jaar berekenen hypotheekverstrekkers of u de hypotheeklasten kunt betalen als een 10-jarige toetsrente gebruikt wordt. Deze toetsrente (rente gebruikt om het maximale hypotheek bedrag vast te stellen) wordt vastgesteld op basis van een objectieve norm. Bij een rentevaste periode korter dan 10 jaar wordt de 10-jarige rente op een staatslening plus 1% als toetsrente gebruikt.

Bij een rentevaste periode langer dan 10 jaar mag het aangeboden rentepercentage gebruikt worden. Inkomsten uit vermogen mogen tegen maximaal 3% rendement meegenomen worden. Het vermogen moet vrij beschikbaar zijn en blijven en niet dienen als inkomensbron.

 

Afwijkingen van de regels voor de leencapaciteit zijn alleen toegestaan op basis van een door de bank vastgesteld kader met een nauwkeurige door de AFM getoetste omschrijving van de doelgroepen en situaties waarvoor een hoger hypotheekbedrag toegestaan wordt. De geldverstrekker mag afwijkingen, genoemd explain, alleen toestaan nadat u over de mogelijke risico’s geïnformeerd bent en u daar schriftelijk mee akkoord bent gegaan. Nadere bepalingen over inkomenscriteria voor hypotheekverlening staan op nvb.nl onder Tijdelijke regeling hypothecair krediet en op overheid.nl onder Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

 

Schulden, waaronder studieschulden, worden op grond van Bgfo en Wft meegenomen bij de bepaling van de vaste lasten. Studieschuld wordt verrekend op basis van lagere maandelijkse lasten, te weten 0,75% (vanaf 2015: 0,45%) van de oorspronkelijke lening. Zie rijksoverheid.nl onder Kamerbrief over studieschuld in relatie tot hypotheekregels.

 

Bovenstaande regels zijn ontwikkeld om u als consument en leningnemer te beschermen. In de toekomst worden de regels aangescherpt. 

 

Garantie Instituut Woningbouw (GIW). GIW had als doel kwaliteitsverbetering van nieuwbouwkoopwoningen en verbetering van het vertrouwen tussen kopers en bouwondernemingen. Dat werd vorm gegeven in een garantieregeling en een geschillenregeling. De garantieregeling... Volgende
Back to home

Oplossingen