WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, opvolger van de WAO, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) Internet: arboportaal.nl onder WIA, achtergrond.   De... Vorige

Eigenrisicodragerschap WGA

Per 1 januari 2019 kunt u eigenrisicodrager worden voor de WGA en/of Zieketewet. De aanvraag moet u uiterlijk 2 oktober 2018 indienen.

 

Eigenrisicodragerschap WGA en ZW

Op 1 januari 2017 smelten WGA-vast en WGA-flexibel samen. Dat betekent dat u als ondernemer een duidelijke keuze moet maken tussen publiek (UWV) of privaat (verzekeraar of eigen risico). Als u geen duidelijke keuze maakt valt u onder publiek met alle gevolgen die daar bij horen volgens de regels van UWV. De keuze geldt ook voor de ZW.

1ste kamer Wet verbetering hybride markt WGA: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34336_wet_verbetering_hybride (34.336) en https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief_loonheffingen_2017_lh2091t71fd.pdf.

 

Quote

Dit voorstel wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten. Het voorstel beoogt een aanpassing van de wijze waarop de lasten van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gefinancierd worden. De aanpassing zorgt voor een verbetering in de verhouding tussen publieke uitvoerder en private verzekeraars en draagt daardoor bij aan een meer evenwichtig hybride stelsel. Hierdoor zal de focus meer op reïntegratie van zieke en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers gericht worden.

Bij de vormgeving van het hybride stelsel was het de verwachting dat de werkgever en zijn verzekeraar geprikkeld zouden worden tot optimale inzet op preventie en reïntegratie. Het hybride stelsel zou eraan moeten bijdragen dat verschillende partijen, UWV en private verzekeraars, elkaar scherp houden en zo bijdragen aan zo effectief mogelijke reïntegratie en activering. Op dit moment lijken werkgevers zich echter bij de keuze van een WGA-verzekering steeds meer te richten op het voordeel dat op kortere termijn bij UWV behaald kan worden. De effectiviteit van reïntegratieactiviteiten en activering van de publieke verzekeraar en private verzekeraars wegen zij niet of bijna niet mee bij hun keuze.

Unquote

Uitleg UWV: http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Nota%20Gedifferentieerde%20Premie%20WGA%20ZW%202016.pdf

Meer informatie van UWV:

http://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-wga/eigen-risico-dragen-wga/

http://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-ziektewet/eigen-risico-dragen-ziektewet/index.aspx

Meer informatie op onder Ondernemersplein.nl:

http://www.ondernemersplein.nl/regel/eigenrisicodrager/

Keuzeproblematiek volgens Infinance:

http://www.infinance.nl/artikel/2016-jaar-van-de-waarheid-voor-zw-en-wga/

 

 **************************************************************************

 

WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) Vervangen door de WIA.   De WAO geldt alleen voor personen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt waren en op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering... Volgende
Back to home