Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de Wet sociale werkvoorziening. Zie op rijksoverheid.nl onder bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-overheid-van-plan-met-de-participatiewet. Vorige

Werkloosheid

Ontslagvergoeding is verlaagd vanaf juli 2015. WW is ingrijpend gewijzigd vanaf 1-1-2016 via de Wet werk en zekerheid (basis: sociaal akkoord 11 april 2013).

Let op de transitievergoeding is verlaagd: transitievergoeding.nl/transitievergoeding-berekenen/

transitievergoeding.nl/ontslag/

 

 

**********************************************************************

 

Quote

Overzicht veranderingen WW 2014 -2015

Tabel veranderingen WW

Hoe is het?

Hoe wordt het?

(Publieke) duur: maximaal 38 maanden

Maximaal 24 maanden

Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

Documenten en publicaties

 • Wet werk en zekerheid: De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen (factsheet werknemers)

  Het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de WW verandert. De belangrijkste veranderingen ...

  Brochure | 12-06-2015

 • Wet werk en zekerheid: De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen (factsheet stakeholders)

  Het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de WW verandert. De belangrijkste veranderingen ...

  Brochure | 12-06-2015

Unquote

18-2-2014 Wet Werk en Zekerheid Aangenomen. Ingrijpend wetsvoorstel voor flexwerkers en toekomstige werklozen met grote meerderheid in de 2de kamer aangenomen. Veelomvattende wet met regelgeving voor flexibele arbeid, ontslagrecht en de WW.

Meer informatie op:

Factsheet-werknemers veranderingen vanaf 1 juli 2015: berekening hoogte uitkering, sollicitatieplicht, inkomensverrekening, dagloongarantieregeling. Zie op rijksoverheid.nl onder Wet Werk en Zekerheidantwoordvoorbedrijven.nl onder betere bescherming flexwerkers, rijksoverheid.nl onder Minister Asscher blij met ruime steun in de Tweede Kamer voor Wet Werk en Zekerheid en sociaal akkoord en Wet Werk en Zekerheid, 1ste kamer onder Wet Werk en Zekerheid en tweede kamer.nl onder plenair verslag 13 februari en debatgemist.

Nieuwe ontslagregels zie op rijksoverheid.nl onder nieuwe-regels-ontslagrecht

Uitgangspunten zijn meer zekerheid voor flexwerkers, eerlijker en eenvoudiger ontslagrecht, sneller uit de WW.

Wet Werk en Zekerheid is goedgekeurd in de 2de kamer op 18 februari 2014. Drie hoofdonderdelen:

1. inkorting WW-recht: vanaf 1 januari 2016

2. rechtspositie flexwerkers: vanaf 1 juli 2015

3. wijziging ontslagrecht: vanaf 1 januari en 1 juli 2015.

 

1. Doel: WW richt zich meer op werk, snellere procedure. Zie op rijksoverheid.nl onder kabinetsplannen

 • ontslagvereenvoudiging vanaf 1 januari 2016. Heldere aanvraagprocedure waarbij ontslag op basis van bedrijfseconomische grond en op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV verloopt en ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter
 • preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd
 • 2 weken bedenktijd als ontslag in gemeenschappelijk overleg via een vaststellingsovereenkomst plaatsvindt
 • hoger beroep bij ontslag via UWV of rechter
 • inkorten opbouw WW-periode. 1 jaar werkervaring levert 1 maand WW-rechten op in de eerste 10 jaar. Daarna levert 1 jaar werkervaring 1/2 maand WW-rechten op. Arbeidsverleden voor 1-1-2016 gaat uit van 1 jaar=1 maand (was 1 jaar=1 maand). 
 • inkorten lengte WW van 38 naar 24 maanden van 2016 tot 2019 door verkorting van 1 maand per kwartaal. Op CAO basis mag nog 12 maanden extra bescherming overeengekomen worden (was 38 maanden).  
 • aanscherping baanacceptatie norm. Na 6 maanden is elke arbeid passend en wordt een inkomen onder het WW-inkomen aangevuld (was 12 maanden)
 • uitkering blijft gehandhaafd op 2 maanden 75% en daarna 70% van het dagloon
 • inkomensverrekening vanaf de 1ste WW-dag (was in een aantal gevallen na een uitstelperiode)
 • eenvoudig ontslag van werknemers op de AOW-gerechtigde leeftijd, zonder transitievergoeding.

2. Doel: eerder doorstromen naar vast werk

 • verkorting flexwerktijd: maximum 3 contracten in 2 jaar (was 3 jaar) met een maximum tussenpauze van 6 maanden (was 3 maanden). Dan volgt ontslag of een vast contract.           6 maandstermijn is om draaideur procedure te voorkomen (3x2x6-regel). De doelstelling van deze ketenregeling is dat door verkorting van de ketenbepaling (korte contracten na elkaar) flexwerkers eerder doorstromen naar een vast contract
 • bescherming payrolling werknemers
 • beperken of uitsluiten (in de zorg) van nulurencontracten
 • proeftijd maximaal 2 maanden. Geen proeftijd bij contracten van maximaal 6 maanden. Let op: werkgevers kunnen een contract van 7 maanden afsluiten zodat de regeling niet geldt.
 • beperking concurrentiebeding voor tijdelijke contracten, tenzij goed onderbouwd. Een geheimhoudingsbeding valt hier buiten.
 • aparte regeling tot 18 jaar
 • bestrijding oneigenlijk gebruik
 • aanzegtermijn van 1 maand voor contracten vanaf 6 maanden (1-1-2015). Let op:  de aanzegtermijn kan. in de vorm van een niet-verlengingsclausule, opgenomen zijn in het arbeidscontract
 • scholingsplicht voor werkgever om werknemers te scholen.

3. Doel: meer zekerheid

 • verlaging ontslagvergoeding. Invoering van een transitievergoeding van maximaal € 75.000 of 1 jaarsalaris, indien hoger, voor iedere werknemer na arbeidsovereenkomst van 2 jaar. Niet alleen voor werknemers met een vast contract voor onbepaalde tijd. Dus een recht na 2 jaar maar let op ook een aanzienlijke verlaging t.o.v. de kantonrechtersformule 
 • overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleinere ondernemers (tot 25 werknemers). In geval van ontslag op bedrijfseconomische grond vanwege de slechte financiële situatie (op basis van 3 jaarrekeningen en een prognose). Dienstjaren voor 1 mei 2013 hoeven niet meegeteld te worden voor de transitievergoeding. Overgangsrecht tot 1-1-2020. Daarna worden jaren voor 1 mei 2013 weer meegeteld
 • overbruggingsregeling voor oudere werknemers tot 1 januari 2020 
 • bijzondere regeling voor ondernemingen met minder dan 25 werknemers in slechte financiële staat
 • opbouw tot 10 jaar 1/3 maandsalaris per dienstjaar van vanaf 10 jaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 50 jaar en meer dan 10 jaar in dienst is vanaf 10de jaar de vergoeding 1 maand per dienstjaar tot 2020
 • verrekening van scholingskosten gemaakt door werkgever voor kosten naar nieuw werk
 • verwijtbaarheidsclausule. Indien werknemer verwijtbaar is een lagere vergoeding en indien werkgever verwijtbaar is een hogere vergoeding
 • arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden blijft mogelijk. Na ontslag heeft de werknemer 2 weken de tijd voor schriftelijke instemming. Indien er geen akkoord is, volgt ontslag via UWV-route of via kantonrechter. In geval van ontslag via UWV, is er toestemming of geen toestemming van UWV. In geval van geen toestemming, kan alsnog een kantonrechtersprocedure gevolgd worden. In geval van toestemming kan de werknemer herstel van de arbeidsovereenkomst aanvragen via de kantonrechter 
 • overgangsrecht voor bestaande cao's van 2 jaar na publicatie. 

**************************************************************************************************************

Werkloosheid in 2014 daalt vanaf mei. Zie cbs.nl onder werkloosheid. Werkloosheidcijfers zijn in 2013 gestegen. Zie cbs.nl onder werkloosheidscijfers 2013. In september 2013 waren er 685.000 personen werkloos.  Zie cbs.nl onder werkloosheid. In februari 2012 waren officieel 469.000 personen werkloos. Een toename tot 41.000 van werkzoekenden onder 25 jaar. De jeugdwerkloosheid naderde 12%. In werkelijkheid ligt de werkloosheid hoger. Onderbezetting van zelfstandigen, afgehaakte ontslagen ouderen, ontmoedigden zijn groepen met arbeidscapaciteit die niet vol meetellen. Daar tegenover staan in juni 2013 91.000 vacatures en eind december 2011 123.000 vacatures, in een dalende trend. Zie cbs.nl op vacatures.  Het niet vervullen van deze vacatures zou liggen aan een inflexibele arbeidsmarkt. Flexibilisering van de arbeidsmarkt is de reden om de arbeidsbescherming en ontslagvergoedingen verder af te bouwen. Dat gaat plaatsvinden.

 

===============================================================

Vanaf 1 oktober 2006 is de Werkloosheidswet ingrijpend gewijzigd.

De gevolgen van het verlies van een baan zijn ingrijpend: onder andere verlies aan inkomen, pensioenbreuk, beëindiging van collectieve (ziektekosten)verzekeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld korting op de hypotheek).

 

De Werkloosheidswet is bedoeld om werkloze werknemers financieel te ondersteunen.

De belangrijkste voorwaarden voor een recht op deze uitkering zijn:

 • u bent een werknemer, jonger dan 65 jaar;
 • u bent werkloos geworden, d.w.z. u verliest minimaal vijf werkuren per week;
 • u bent onverwijtbaar werkloos (u bent verwijtbaar als u zelf ontslag heeft genomen, in geval van misdragingen op de werkplek e.d.);
 • u voldoet aan de wekeneis (in de 36 weken voor u werkloos werd, heeft u 26 weken gewerkt) en voor een langere uitkering ook aan de jaren-eis (zie hieronder);
 • u staat ingeschreven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI).

Ook in bovenstaande gevallen bent u niet zeker van (de hoogte van) een uitkering. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals de reden van uw werkloosheid, de duur van uw vorige baan/banen en uw laatstgenoten loon.

 

De wetgeving betreffende werkloosheidsuitkeringen is in 2006 drastisch gewijzigd:

 • de maximumuitkering is van 60 maanden teruggebracht tot 38 maanden;
 • kortdurende uitkering is ook loongerelateerd;
 • uitkeringshoogte is gesteld op 2 maanden 75% en daarna 70% van het laatstgenoten/gemaximeerde inkomen;
 • de verwijtbaarheidseis is aangepast. Bezwaar maken tegen ontslag is voor de uitkering niet nodig.

Pro-formaprocedures zijn sinds 2006 overbodig.

 

Het verkrijgen van een uitkering en de looptijd hangen af van de ‘referte-eisen’:

 • de wekeneis. U moet 26 weken van de 36 (was 39 van de 52) weken gewerkt hebben in de periode voor uw werkloosheid inging om de basisuitkering van 3 maanden te krijgen;
 • de jareneis. U moet 4 van de 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin uw werkloosheid inging ten minste 52 dagen gewerkt hebben voor de verlengde uitkering.  

 

WW-uitkering krijgt u via het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/index.aspx UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx,  uwv.nl  Quote Wat is UWV? UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.... Volgende
Back to home

Oplossingen