AKW (Algemene Kinderbijslagwet).   De AKW zorgt voor een financiële vergoeding aan de personen die kinderen tot 18 jaar verzorgen en onderhouden. De uitkering wordt per kwartaal uitbetaald. Voor 1995 was de uitkering afhankelijk van de gezinsgrootte/het... Vorige

Wet langdurige zorg - voorheen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Op welke wetten kunt u een beroep doen als u behoefte heeft aan langdurige zorg?

https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wmo-zvw-wlz 

 

Bereken uw eigen bijdrage: http://bit.ly/dfs450-eigen-bijdrage-rekentool

hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/lage-of-hoge-eigen-bijdrage

 

*****************************************************************************

Wet langdurige zorg (33891)

1 januari 2015. Zie op wettekst. Zie ook op eerstekamer.nl. 2 december 1ste kamer: wet langdurige zorg (33891) aangenomen. Zie eerstekamer.nl/stenogram/20141202/stenogram.

Omschrijving op de site. Quote

Dit voorstel strekt tot invoering van een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ter vervanging van de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De reikwijdte van de Wlz is aanzienlijk beperkter dan die van de AWBZ, omdat grote delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het voorstel vormt het (voorlopig) sluitstuk van de in het regeerakkoord van 29 oktober 2012 voorziene herziening van de langdurige zorg.

Daarbij staan drie – onderling samenhangende – doelstellingen centraal:

  • betere kwaliteit van zorg, die in het bijzonder inhoudt dat de zorg die wordt geleverd beter aansluit bij de wensen van cliënten (maatwerk);
  • terugdringing van institutionalisering van de zorg door een groter beroep op de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving;
  • betere financiële houdbaarheid en beheersbaarheid van de langdurige zorg.

Zie eerstekamer.nl onder http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33891_wet_langdurige_zorgZie ook: Memorie van antwoord.

Analyse door CPB en CBS: http://www.cpb.nl/persbericht/3216168/cpb-scp-keuzeruimte-in-de-langdurige-zorg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De AWBZ beoogt alle Nederlandse ingezetenen te verzekeren voor bijzondere ziektekosten. Deze verzekering geldt voor personen ouder dan 18 jaar voor geneeskundige risico’s die niet gedekt worden door een ziektekostenverzekering.

Daarbij valt te denken aan gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Het betreft bijvoorbeeld opname in een inrichting, thuiszorg en bijzondere voorzieningen.

De regelingen en uitkeringen treft u aan op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Aanvraagprocedure

  • Vraag hulp bij Regelhulp, een initiatief van verschillende Ministeries, UWV en CIZ.
  • Vraag een besluit aan over de ondersteuning, die u nodig heeft bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • Beslis of u zorg in natura wilt of kiest voor het persoonsgebonden budget. In het eerste geval bepaalt de zorgverzekeraar via zogenoemde regionale zorgkantoren de invulling van de hulp. Dit gebeurt op basis van contracten gesloten met verpleeghuizen en zorgaanbieders. De financiële administratie gaat buiten u om. In het tweede geval krijgt u een geldbedrag waarmee u zelf de zorg inkoopt (zie Persoonsgebonden budget).

Wat verandert?

De vermogenstoets wordt steeds meer ingevoerd, ook bij de AWBZ. Zie op www.rijksoverheid.nl onder eigen bijdrage zorg AWBZ. Belangrijk criterium voor de eigen bijdrage is het verzamelinkomen van 2 jaar terug of op verzoek in het jaar van aanvraag, als het inkomen lager is. 

De eigen bijdrage houdt vanaf 1 januari 2013 rekening met het vermogen. Door een verhoging van het inkomen met de 'vermogensinkomensbijtelling' van 12% (8% plus de reguliere Box 3 heffing van 4%) van het Box 3 vermogen stijgt de eigen bijdrage heel sterk. De eigen bijdrage wordt gesplitst in een lage eigen bijdrage voor nieuwkomers in een zorginstelling of mensen waarvan de partner nog in de oude woning achterblijven. En een hoge eigen bijdrage in de andere gevallen die oploopt tot in 2014 ca. € 2.250 per maand.

 

De woning geldt als vermogen als de woning opgegeven wordt in Box 3. Als de partner nog in de woning verblijft, is dat niet het geval en wordt de woning in Box 1 opgegeven. Bij verhuizing geldt de 'verhuisregeling' en bij opname in een zorginstelling geldt de 'verpleeghuisregeling'.

  • staat uw huis niet te koop dan geldt 2 jaar verpleeghuisregeling (Box 1). Voor de vermogensrendementsheffing geldt 1 januari van het opvolgend jaar. En de eigen bjidrage grijpt 2 jaar terug Dus het vermogen telt pas na vele jaren mee in de berekening
  • staat uw huis niet te koop dan geldt een Box 1 regeling van 3 jaar.

Let op: Ook de niet opeisbare vordering van kinderen als gevolg van het overlijden van de partner is vermogen voor de eigen bijdrage berekening.

 

Toets uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl onder bereken uw eigen bijdrage. Zie op www.nza.nl (=Nederlandse Zorgautoriteit) onder Wlz.

 

Verlaag Box 3 vermogen

Velen willen het vermogen verlagen om de eigen bijdrage te verminderen.

Om de vermogenstoets op een realistisch Box 3 vermogen toe te passen, kunt u het beste schulden (belastingen, consumptief krediet, rekeningen) voor het toetsmoment van 1 januari betalen. U kunt uw wens om derden te bevoordelen (schenking aan goed doel, bevoordeling van kinderen, investering in BV) tijdig realiseren. Ook optimalisatie van uw oudedagsvoorziening bij een pensioentekort of aanvulling op uw spaarhypotheek verlaagt uw vermogen in Box 3. Tenslotte is groen beleggen een optie om Box 3 vermogen te verlagen.

Zie op rijksoverheid.nl onder overgang-awbz-naar-zvw-wlz-en-wmo-2015. Overgangstrajecten gelden vanaf 1 januari 2015 voor: 1. mensen die thuis ondersteuning krijgen. Dit wordt een taak van de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).2. jongeren.... Volgende
Back to home

Oplossingen