Dankzij de Wmo, Wlz en Zorgverzekeringswet kan elke Nederlander op oudere leeftijd zorg ontvangen. Let op: de eigen bijdrage, afhankelijk van inkomen en vermogen, kan oplopen tot meer dan €2.000 per maand bij een verblijf in een zorginstelling. Daarom kiezen velen ervoor hun vermogen te verlagen door middel van schenking of bestedingen. De hulp die u kunt krijgen, verkrijgt u via de gemeente en... Vorige

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wmo: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

De bijdrage wordt mede bepaald door uw vermogen in Box 3.

**********************************************************************

 

De AWBZ vervalt op 1 januari 2015. Kijk op rijksoverheid.nl onder 

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

*************************************************************************************

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33841)

Goedgekeurd in 1ste kamer op 9 juli 2014 met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen. Over vier moties die tijdens de plenaire behandeling op 8 juli werden ingediend werd op dezelfde dag ook hoofdelijk gestemd. 

Zie ongecorrigeerd stenogram:

7 juli: http://www.eerstekamer.nl/stenogram/stenogram_459

8 juli: http://www.eerstekamer.nl/stenogram/stenogram_460

 

eerstekamer.nl.

Quote:

Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Dit wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Unquote

 

Meer informatie op rijksoverheid.nl onder Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) 2015. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten, vaak via een zorgloket of Wmo-loket. Uit de Wmo worden de kosten vergoed voor lichtere vormen van hulp dan de hulp vallend onder de AWBZ. Het betreft bijvoorbeeld vervoer, schoonmaak, technische hulpmiddelen. 

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de zorgbehoevende de PGB niet meer op eigen rekening. Nadat het zorgkantoor of de gemeente in een toekenningsbeschikking uw recht op PGB vastgesteld heeft, wordt de SVB geïnformeerd. Het SVB Servicecentrum PGB beheert het toegekende budget en betaalt de zorgverleners. Meer op svb.nl onder SVB... Volgende
Back to home

Oplossingen