Vanaf 1 januari 2015 krijgt de zorgbehoevende de PGB niet meer op eigen rekening. Nadat het zorgkantoor of de gemeente in een toekenningsbeschikking uw recht op PGB vastgesteld heeft, wordt de SVB geïnformeerd. Het SVB Servicecentrum PGB beheert het toegekende budget en betaalt de zorgverleners. Meer op svb.nl onder SVB... Vorige

Participatiewet (voorheen WWB)

Participatiewet, voorheen WWB (Wet werk en bijstand), voorheen de Abw (Algemene bijstandswet). De WWB heeft per 1 januari  2004 de Abw vervangen.

1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de WWB en ook de Wsw en een groot deel van de Wajong. Zie op rijksoverheid.nl onder gevolgen Participatiewet. De uitvoering van de Participatiewet en de wet Werk en inkomen komt grotendeels bij de gemeenten terecht. De voorlichting gaat via sites als Ferm Werk voor de regio Woerden op fermwerk.nl onder invoering-participatiewet. Door de invoering van de Participatiewet zijn de eisen voor een bijstandsuitkering aangescherpt. Zie op rijksoverheid.nl onder bijstand.

De bijstandseisen zijn strenger. Zo moeten bijstandsgerechtigden vanaf 1 januari 2015 (tekst overgenomen van rijksoverheid.nl): 

  • aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden.
  • zich op verzoek inschrijven bij uitzendbureau.
  • die willen verhuizen naar een andere gemeente, moeten daar eerst naar werk zoeken.
  • maximaal 3 uur per dag reizen als dit nodig is om werk te krijgen.
  • verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden. Maar wel elders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand.
  • er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
  • moeten het krijgen van werk niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag
  • meewerken aan de ondersteuning die de gemeente hen oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Voldoet iemand niet aan deze eisen? Dan kan een gemeente een bijstandsuitkering verlagen of stopzetten. Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2015 bijstandsgerechtigden vragen om een tegenprestatie. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Voert iemand de tegenprestatie niet uit? Dan kan de gemeente een uitkering verlagen of stopzetten.  

 

Wet Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (33161). Wet Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (33801). Woordelijk verslag / ongecorrigeerde stenogram van de discussie in de 1ste kamer op 24 juni 2014

 

Kostendelersnorm

Als er meer personen in dezelfde woning wonen (hoofdverblijf), wordt de bijstandsuitkering verlaagd. Het inkomen van de personen (bijvoorbeeld meerderjarig kind) wordt niet met de uitkering verrekend tenzij sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. 

Zie op rijksoverheid.nl onder vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand.html. En meer in detail op gemeenteloket.minszw.nl onder dossiers/werk-en-inkomen/wwb/wwb-maatregelen.html. Voor lokale uitvoering zie: www.wil-lekstroom.nl/onderwerpen/participatiewet/kostendelersnorm.

 

De kostendelersnorm is ook ingevoerd voor de IOAW en de IOAZ. Ingangsdatum 1 juli 2015. Zie op rijksoverheid.nl onder uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-ioaw-uitkering. Daarvoor geldt dat de uitkering maximaal gehalveerd kan worden, ongeacht het aantal medebewoners.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WWB (Wet werk en bijstand), voorheen de Abw (Algemene bijstandswet). De WWB heeft per 1 januari  2004 de Abw vervangen. De Wet werk en bijstand is bestemd om een uitkering te geven aan Nederlandse ingezetenen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien en die geen recht op een andere uitkering hebben. De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente. De uitkering is het laatste vangnet en zorgt voor een minimuminkomen. Dankzij gemeentelijke toeslagen kan rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden. Bij de vaststelling van de uitkering wordt rekening gehouden met alle inkomensbronnen van de werkloze en de partner en vermogensbestanddelen boven een beperkte vrijstelling.

 

Let op vermogen/ woning bepaalt ook uw uitkering. De uitkeringsbedragen (exclusief vakantieuitkering) zijn voor gehuwden en samenwonenden: 100% van het minimumloon, alleenstaande ouders (27-65 jaar): 70% van het minimumloon en alleenstaanden (27-65 jaar): 50% van het minimumloon. De vermogenstoets geldt waarbij ook het huis meegenomen wordt. Informatie over de regeling is te vinden op www.rijksoverheid.nl onder bijstand.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-met-een-eigen-huis-recht-op-bijstand.

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2007/09/28/bijstand-en-vermogen-onderzoek-naar-de-vaststelling-van-het-vermogen-voor-de-wet-werk-en-bijstand/129-2007-3-10944.pdf

Participatiewet (voorheen WWB). De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. Het plan om de wet de titel Wet werken naar vermogen (WWNV) te geven, is niet dooorgevoerd. De Participatiewet wijzigt de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), vervangt de WWB en vervangt een deel van de Wajong.  De instroom in de Wsw stopt per 1 januari 2015, de WWB gaat op... Volgende
Back to home

Oplossingen