WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). In 1998 is de AAW (Algemene arbeidsongeschiktheidswet) afgeschaft en de WAZ ingevoerd. In 2004 is de WAZ afgeschaft. Wie voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt is geraakt, heeft... Vorige

Wettelijk brutominimumloon (WML)

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019

Hoe bereken ik mijn minimumloon?

rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/rekenhulp-minimumloon-berekenen

rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon 

 

2018/2019

Factsheet veranderingen minimumloon:

rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/05/29/factsheet-veranderingen-minimumloon-voor-werknemers

 

******************************************************************************

rijksoverheid.nl

Minimumjeugdloon omhoog

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. 

Jongeren verdienen een eerlijke kans in de samenleving. Het kabinet en sociale partners vinden dat daar een fatsoenlijk loon bij hoort. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen.

Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan ten minste het WML verdienen. Ook vallen alle meerwerk-uren voortaan onder het WML.

******************************************************************************

ML vanaf 21 jaar. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/inhoud/bedragen-minimumloon-2017

rijksoverheid.nl

Quote

34.573

Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk

Dit voorstel wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en enkele daarmee verband houdende andere wetten. Het voorstel geeft jongeren vanaf 21 jaar recht op het het volledige wettelijk minimumloon en voorziet daarnaast in een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon van 18- tot 20-jarigen.

Ook wordt met wetsvoorstel een expliciete grondslag gecreëerd voor betaling en handhaving van het minimumloon over verrichte arbeid boven de voltijds dan wel overeengekomen arbeidsduur (het zogenoemde meerwerk) en wordt de stukloonregeling aangepast zodat kan worden voorkomen dat betaling op basis van stukloon leidt tot betaling beneden het minimumloon.

Unquote

Loondispensatie

Arbeidsgehandicapten krijgen mogelijk minder dan wettelijk minimumloon.

Om werkgevers tegemoet te komen en om werkgelegenheid te bevorderen wordt het wettelijk minimumloon mogelijk afhankelijk gemaakt van de arbeidsproductiviteit.

Nu: arbeidsgehandicapten krijgen het volledig WML voor gewerkte uren en de werkgever krijgt een loonkostensubsidie. Zie op Google

Straks: arbeidsgehandicapten krijgen minder dan WML, afhankelijk van de productiviteit. Basis is een bijstandsuitkering (70% van het WML) aangevuld met het verdiende salaris tot het maximaal WML. Dit is een uitzondering op de regel dat bij een bijstandsuitkering verdiensten verrekend worden. Google.

Risico: levenlang uitkering, minder pensioenopbouw, geen WW-recht, partnertoets en vermogenstoets bij bijstand en sociale achterstelling.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/rekenhulp-minimumloon-berekenen

 

Artikel/debat/notulen:

nos.nl/artikel/2229063-krijgen-arbeidsgehandicapten-straks-minder-dan-het-minimumloon.html

nos.nl/artikel/2227934-ook-gemeenten-tegen-plan-arbeidsgehandicapten.html

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z07175&did=2018D25096

tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/debat-over-loon-arbeidsgehandicapten 

******************************************************************

 

Bruto minimumloon 2018: rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2018

******************************************************************

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34573_verlaging_van_de_leeftijd

34.573

Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk

********************************************************************************

rijksoverheid.nl 26/5/2016

quote

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:

  • € 1.537,20 per maand;
  • € 354,75 per week;
  • € 70,95 per dag.

(Zie Staatscourant Nr. 24.815)

Nieuw: rekentool minimumloon

Wilt u weten wat u op dit moment minimaal hoort te verdienen per maand, week, dag en uur?
Bereken dan snel en makkelijk uw bruto minimumloon. 

Unquote

****************************************************************************

1 januari 2015: ca. € 1.501 per maand. Zie op zoek.officielebekendmakingen.nl onder aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015.

1 januari 2014 is het Wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers vanaf 23 jaar bij volledig dienstverband  € 1.486 per maand, € 343 per week en € 69 per dag (afgeronde bedragen). Zie op rijksoverheid.nl onder wettelijk minimumloon 2014.

Zie onder: Hoe hoog is uw minimumloon? Op de site van de Rijksoverheid. Wanneer heb je recht op het minimumloon. Zie op rijksoverheid.nl onder Minimumloon. De uitkeringen zijn maandelijks en leeftijdsafhankelijk. Zie op www.svb.nl onder minimumlonen.   

              

Leeftijd

(start bij 15 jaar)

Uitkering per maand

(exclusief vakantietoeslag)

per 1 juli 2012/ 2013/2014

20 jaar

€   895 per maand/ €903

21 jaar

€ 1.055 per maand/ €1.065

22 jaar

€ 1.237 per maand/ €1.249

23 jaar en ouder

€ 1.456 per maand/ €1.469/ €1.486

 

Deze bedragen worden nog gekort met belastingen en premieheffing. Wijzigingen in het minimumloon per 1 januari en 1 juli zijn van invloed op AOW, WW, Anw, WIA, WAO, Wajong, WWIK, IOAW, IOAZ.

 

Werkervaringsplek/ stage/ internship

Veel afgestudeerde jongeren kunnen geen baan krijgen. Bedrijven bieden werkervaringsplekken aan tegen een minimale vergoeding. Soms met en soms zonder perspectief op een vaste baan. De werkervaringsplek ook wel stage genoemd is verschillend van de stage tijdens de opleiding. De stage tijdens de opleiding is in het belang van de student. De werkervaringsplek/ stage na afstuderen wordt in geval van een gezagsverhouding, volwaardige arbeid, professionele arbeid e.d. aangemerkt als een arbeidsverhouding waarvoor een arbeidsovereenkomst met minimumloon geldt. De vraag is of de afgestudeerde medewerker daarop een beroep doet met de zekerheid de werkervaringsplek daardoor kwijt te raken.

Feit is dat werkgevers bij een slechte arbeidsmarkt professionele arbeiders in dienst kunnen nemen tegen een lage vergoeding.

 

 

Sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat volgens de Nederlandse norm nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De hoogte van het sociaal minimum hangt af van de gezinssituatie, leeftijd en andere... Volgende
Back to home

Oplossingen