Erfbelasting wordt geheven over de vrije verkoopwaarde (waarde in het economisch verkeer) van de vermogensbestanddelen (ongeacht waar deze zich bevinden), die iemand verkrijgt als gevolg van het overlijden van een andere persoon. De waardering moet direct na het overlijden plaatsvinden.  Wanneer moet u aangifte doen? Dat staat... Vorige

Defiscalisering

Onderbedelingsvorderingen en overbedelingsschulden als gevolg van de wettelijke verdeling of testamenten die daarmee in overeenstemming zijn, worden tussen ouders en kinderen niet belast voor de rendementsgrondslag in Box 3 (defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom volgens art 5.4, lid 3, Wet IB 2001). Voor het kind betreft het de vordering en voor de ouder de schuld. Ook een rente over de schuld is niet aftrekbaar voor de ouder. Dit betreft ondermeer testamenten op basis van wettelijke verdeling en de ouderlijke boedelverdeling. Vanaf 2015 geldt de defiscalisering met terugwerkende kracht tot de 1ste peldatum voor Box 3 vermogen na het openvallen van de nalatenschap. Zie op rijksoverheid.nl 

Quote:

BLKB 2015-409, Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013, nr. BLKB 2013/662M, Staatscourant 2013, 25274. De wijziging betreft een goedkeuring voor de defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom. Met deze goedkeuring wordt uitvoering gegeven aan de toezegging die in oktober 2012 aan de Kamer is gedaan (Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 5, blz. 4).

Download 'BLKB 2015-409, Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)'

PDF document | 2 pagina's | 84 kB

Besluit | 27-05-2015

Unquote

Let op: bij het opnemen van een opeisbaarheidsclausule in het testament in het geval van opname in een verzorgingstehuis geldt: https://definancielesite.nl/book/page/902-opeisbaarheidsclausule-erfdeel-kinderen-bij-opname/ 

 

De langstlevende betaalt het eigenwoningforfait over het geheel.

Bij andere testamenten worden vorderingen en schulden belast in drie inkomensboxen. Vruchtgebruik eigen woning in Box 1 en blooteigendom in Box 3. Soms kan dat voordelig zijn. Als de nalatenschap een AB-pakket of woning betreft, kan rente aftrekbaar zijn in Box 1 voor de langstlevende, terwijl de vordering door schuldigerkenning in Box 3 valt.

 

2012

Op eerstekamer.nl onder Wet overige_fiscale_maatregelen (33004) en rijksoverheid.nl onder documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/20/overige-fiscale-maatregelen-2012 staan de regels van defiscalisering van vorderingen en schulden.

 

Vanaf 2012 geldt defiscalisering van niet opeisbare vorderingen en bijpassende schulden ook voor (gedeeltelijke) verdeling van de nalatenschap en voor onderbedeling op grond van het testament. Ook het keuzelegaat tegen inbreng van de vermogen valt onder deze regeling.

 

Bij verkrijging van bloot eigendom door de langstlevende op grond van testament geeft de langstlevende de volle eigendom op in Box 3 en de kinderen niets. Let op:  de defiscalisering kan nadelig zijn voor situaties waarin een eigen bijdrage op grond van vermogen speelt, zoals bij verblijf in een verzorgingshuis.

 

Daarnaast is defiscalisering voor vruchtgebruik-blooteigendom constructies uitgebreid. Voorheen gold de regeling voor bloot eigendomwilsrechten maar vanaf 2012 geldt de regeling ook voor het vruchtgebruiktestament/ -legaat en als de langstlevende gebruik maakt van wettelijke rechten.  

 

 

In geval van een wettelijke verdeling gaan alle activa naar de langstlevende en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende ter hoogte van hun erfdeel. De vordering wordt opgerent. Wettelijk is rente verschuldigd als de wettelijke rente... Volgende
Back to home

Oplossingen