Hoogte van de lijfrentepremieaftrek   1.      aftrek op grond van de jaarruimte; 2.      aftrek op grond van de reserveringsruimte; 3.      aftrek inzake... Vorige

Jaarruimte

Belastingtarieven:  http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven.

berekenhet.nl/pensioen/pensioengat-jaarruimte.html 

http://bit.ly/dfs460-reserveringsruimte

belastingdienst.nl/pensioentekort/hoeveel-premies-en-stortingen-mag-u-aftrekken

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-lijfrentes-kan-ik-afsluiten-met-belastingvoordeel 

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hoe-bereken-ik-mijn-jaarruimte

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hulpmiddel-lijfrentepremie-2016-en-daarna

 

 Jaarruimte 2018 = 13,3% x premiegrondslag – 6,27A – FOR

Voorheen: jaarruimteberekening: 13,8% premiegrondslag (maximum inkomen €103.317 minus AOW-franchise) minus toevoeging oudedagsreserve minus 6,5A.

******************************************************************************** 

Hoofdtrend: versobering van de pensioenopbouw. De jaarruimte (2012/2013 max. €27.618, 2014 max. € 25.181, 2015 max. €12.153, 2018: €12.362) is de basis van het systeem waarmee de aftrekbaarheid van premies van lijfrenten beperkt wordt tot hetgeen nodig is voor een adequate pensioenvoorziening.

Er zijn een paar algemene uitgangspunten:

 • Een adequate pensioenvoorziening is gebaseerd op een % van het inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat de werkelijke lasten voor jongeren lager en voor ouderen hoger zouden moeten zijn.
 • Er is in Nederland een AOW-voorziening. Over het eerste deel van het inkomen hoeft daarom geen pensioen te worden opgebouwd. Er wordt vanwege de AOW een franchise toegepast bij de vaststelling van het pensioen.
 • Wanneer er ook op een andere manier pensioen wordt opgebouwd (pensioen van werkgever, oudedagsreserve voor de ondernemer), leidt deze andere opbouw tot een vermindering van de opbouwmogelijkheid in de lijfrente
 • Vanaf 2015 is aftrek van lijfrentepremies gemaximeerd tot een pensioengevend loon van € 100.000. 

De jaarruimte biedt mogelijkheden voor opbouw van oudedagvoorzieningen in het jaar van aangifte. U mag, als u nog niet AOW-gerechtigd bent, premies voor oudedags-, nabestaanden- en tijdelijke oudedagslijfrenten aftrekken tot 17% dalend tot 15,5% in 2014 en 12,7% in 2015 van de premiegrondslag, na aftrek van hierna vermelde posten, indien u een pensioentekort heeft.

De vraag of u een pensioentekort heeft, wordt beantwoord door uw premiegrondslag te berekenen.

 

De premiegrondslag bestaat uit:

+ het belastbare loon (incl. 13de maand, winstdeling en toevoeging vanwege een auto van de zaak). Hierbij telt u op:

+ winst uit onderneming vóór wijziging van de oudedagsreserve en de ondernemersaftrek en de stakingsaftrek plus

+ het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden plus

+ de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld alimentatie).

            Van deze som trekt u af:

- de franchise van in 2012/2013/2014: €11.829, 2015:€11.936, 2016: €11.996, 2017: €12.032, 2018: €12.129

= het saldo is de premiegrondslag.

 

De maximale premiegrondslag bedraagt in 2012/2013/2014 € 162.457 maar in 2018: €105.057. 

 

De jaarruimte wordt als volgt berekend:

U neemt 17% van de berekende premiegrondslag en vermindert dat bedrag met:

 1. de deblokkering van spaarloon voor vrijwillige betaling van individuele pensioenpremies;
 2. het bedrag waarmee de toevoeging aan de oudedagsreserve de afneming (bijvoorbeeld bij gedeeltelijke staking) overtreft. Als u niet meer aan de voorwaarden voor opbouw van de oudedagsreserve voldoet geldt volledige aftrek;
 3. de aangroei van de aanspraak op een pensioenregeling. De waarde is 7,5 maal de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen aangroei van de aanspraken volgens een pensioenregeling als gevolg van de toeneming van de diensttijd. Uitgesloten is de aangroei door – uit een spaarloonregeling opgenomen – bedragen ten behoeve van voldoening van vrijwillige premies. Het bedrag van de aangroei verkrijgt u van de pensioenuitvoerder.

Het saldo is de jaarruimte.

 

In de volgende situaties is de jaarruimte voor u van belang. U heeft:

 • een opbouwpercentage in uw pensioenregeling (salarisdiensttijd) van minder dan het maximum opbouwpercentage van de pensioengrondslag, of een beschikbare premie, lager dan de voor uw leeftijd gemaximeerde beschikbare premie;
 • een hogere AOW-franchise in uw pensioenregeling dan de franchise van de jaarruimteberekening;
 • een pensioenregeling waarbij een aantal loonbestanddelen uitgesloten zijn, bijvoorbeeld de bijtelling voor een auto van de zaak;
 • neveninkomsten. 

De formule voor de jaaraftrek luidt als volgt:

17% x PG -7,5 x A - O - BS

2014: 15,5% (IG-AF) -7,2% A-F  

2015: 13,8% (IG-AF) -6,5% A-F 

 • PG= inkomensgrondslag van het afgelopen jaar verminderd met een franchise (IG-AF (inkomensgrondslag -inkomen voorgaand jaar- minus AOW franchise). Inkomensgrondslag vanaf 2015 gemaximeerd op € 100.000 (geïndexeerd)
 • A of AF= pensioenaangroei (voorafgaand jaar)
 • O of F= toevoeging (per saldo) aan de oudedagsreserve
 • BS= gedeblokkeerde bedrijfsspaarregeling of vrijwillige pensioenbijdrage. 

Voor de berekening van de premiegrondslag moet uitgegaan worden van inkomensgegevens en factor A van het voorafgaande jaar. Het percentage is gedaald tot 15,5% in 2014 en 13,8% in 2015.

 

Voor oudedagsreserve en stakingswinst geldt een periode van 6 maanden, waarin u na afloop van het belastingjaar nog stortingen kunt doen, die in aftrek op het belastingjaar gebracht kunnen worden.

 

Voor de aftrekbaarheid van de lijfrentepremie bij een pensioentekort gold een terugwentelingsperiode van 3 maanden. Let op: deze termijn is vanaf 2011 vervallen zodat u vanaf 2011 alleen lijfrentetermijnen af kunt trekken die u in het betreffende jaar betaald heeft.

Belastingtarieven: http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven.  Reserveringsruimte: belastingdienst.nl/-stortingen-voor-lijfrente-bij-pensioentekort/hoeveel-premies-en-stortingen-mag-u-aftrekken/   Volgende
Back to home

Oplossingen