Vanaf 2017 zijn de mogelijkheden voor de financiering van woningen soms verruimd maar ook soms verkrapt.   Inkomenstoets Tweeverdieners: het tweede lagere toetsinkomen wordt voor 60% i.p.v. 50% meegerekend voor het toetsingsinkomen Starters: combinatielening Woningkopers met NHG: lijfrente als inkomensbron toegestaan     Woningwaarde... Vorige

Regeerakkoord 29-10-2012

Neem niet met minder genoegen dan het originele document

Regeringsakkoord: Zie www.kabinetsformatie2012.nl onder

                         

                            Regeerakkoord!

 

 

Sommige groepen vallen door de gaten in het wegdek van de brug naar beneden.

Tijd om de brug af te maken voor openstelling!

Het Regeringsakkoord is snel samengesteld en somt een aantal maatregelen op die een indrukwekkende besparing opleveren. De lasten worden sociaal verdeeld over vooral vele rijke en minder rijke schouders. Flexwerkers en anderen met een baan worden gestimuleerd.

Sommige sectoren als zorg worden ingrijpend gewijzigd. Sommige groepen worden onevenredig hard getroffen. Die groepen, zoals (ouders van) studenten, toekomstige werklozen, starters op de woningmarkt en eigenaren van woningen.

Voor die groepen is het noodzakelijk de risico’s in te schatten en te zoeken naar OPLOSSINGEN/ besparingen. 

 

De VERLIEZERS

 

1. (ouders van) studenten

De (ouders) van studenten moeten ca. € 6 miljard in 4 jaar inleveren. Het gevolg is een onevenredige lastenverzwaring en een loodzware schuldenvergroting voor de student.

 

p. 18

‘Er komt een sociaal leenstelsel in het hoger beroeps- en universitair onderwijs voor de

basisbeurs in de bachelor- en in de masterfase. Dit geldt voor nieuwe studenten met

ingang van september 2014. De aanvullende beurs blijft buiten het sociale leenstelsel,

om de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen. De opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering worden geïnvesteerd in het onderwijs en onderzoek.

 

De openbaarvervoerkaart voor studenten wordt een kortingkaart in 2015, die ook

beschikbaar komt voor scholieren in het MBO. Vervoerskosten vallen (tot een zeker

maximum) onder het sociaal leenstelsel.’

 

Afschaffen gratis schoolboeken

‘De wettelijke regeling voor gratis schoolboeken wordt afgeschaft. Het huidige systeem

van inkoop van schoolboeken kan in stand blijven. Voor ouders/verzorgers met een laag

inkomen komt er compensatie in de vorm van een intensivering in het op de vo-leeftijd

gerichte deel van het kindgebonden budget (90 mln. structureel).’  

 

 

2. de woningbezitter

Voor de woningbezitter is vermindering van de hypotheekrenteaftrek begonnen. De waardedaling van een belangrijk bezit als de woning zal doorgaan.

p. 33

‘De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te

stimuleren en wordt als volgt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire

leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van

een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De

opbrengst sluizen we jaarlijks budgettair neutraal terug naar de groep die door de

maatregel geraakt wordt. Voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de

inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in

de inkomstenbelasting. De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De

rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden

blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de

Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.’

 

p.76

‘ Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente

Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt vanaf 2014 in jaarlijkse

stappen van een half procentpunt verlaagd van het tarief in de vierde naar de derde schijf.’ 

 

 

3. de starter op de woningmarkt

Voor de starter is het niet meer mogelijk gedeeltelijk aflosvrij te lenen zoals vorige generaties konden doen.

p. 33

‘Door annuïtair aflossen als voorwaarde te stellen voor belastingaftrek bij nieuwe hypotheken en de overdrachtsbelasting structureel te verlagen zijn de eerste belangrijke stappen gezet om de woningmarkt weer in beweging te krijgen.’

 

 

4. de toekomstige werkloze/ WW-uitkering

De WW-uitkering om het verlies aan inkomen te compenseren wordt beëindigd. Een beperkt bedrag voor herscholing/ transitie blijft over.

p.34

‘Werknemers hebben bij ontslag in de periode tussen twee banen recht op de volgende

voorzieningen. Allereerst de bestaande wettelijke opzegtermijn van één tot vier

maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Daarnaast is de werkgever

bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens

een jaar een vergoeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget

verschuldigd. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per

dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

 

De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd

aan het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk

minimumloon. In de eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand

WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Bestaande rechten voor wat

betreft de opgebouwde jaren worden binnen het maximum van de nieuwe systematiek

gerespecteerd.

 

Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de inkomensvoorziening voor oudere

werklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht.

De IOAW vervalt.

 

De maximale WW-duur wordt per 1-7-2014 voor nieuwe instroom in de WW beperkt tot

24 maanden, waarvan 12 loongerelateerde uitkering gevolgd door maximaal 12 maanden

vervolguitkering van 70% WML. De opbouw van het arbeidsverleden wordt aangepast.

De opbouw in de eerste 10 jaar is 1 maand WW per gewerkt jaar en daarna is de opbouw

een halve maand WW per gewerkt jaar. Daarbij wordt het reeds opgebouwde

arbeidsverleden van voor 2014 gerespecteerd, zodat de jaren die liggen voor het

kalenderjaar 2014 blijven tellen voor 1 jaar en de jaren 2014 en later tellen voor ½ jaar

vanaf het 11e jaar arbeidsverleden. De IOAW wordt in 2014 afgeschaft. De IOW (zonder

vermogenstoets en partner- of inkomenstoets) wordt daarentegen toegankelijk gemaakt

voor mensen die werkloos worden op het moment dat zij 55 jaar of ouder zijn.

Het verhalen van de eerste zes maanden WW/uitkering op werkgevers vindt geen

doorgang. De WW-premies gaan structureel vanaf 1-1-2014 met 1,3 mld. omhoog. Deze

lastenverzwaring voor werkgevers komt in de plaats van het WW-verhaal en wordt

gecompenseerd door lagere ontslagvergoedingen, die door een wettelijke norm in

omvang beperkt worden, en omgezet in een transitiebudget ten bate van (om)scholing en

van werk-naar-werk trajecten. De omvang van het budget wordt een kwart maand per

gewerkt jaar vanaf het eerste jaar met een maximum van 4 maanden. Verder ontstaat door

de hervorming het ontslagstelsel, ingaand per 1-7-2014, één route voor ontslag via het

UWV, in de vorm van een preventieve toets. De kantonrechtersroute wordt opgeheven,

waardoor uitvoeringskosten (5 mln.) worden overgeheveld van de rechtspraak naar het

UWV.’

 

 

5. de toekomstig werkloze/ ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding ter compensatie voor het verlies aan inkomen komt te vervallen.

p.34/35

‘We handhaven de preventieve ontslagtoets in de vorm van een verplichte

adviesaanvraag aan de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV).

Criteria voor rechtmatig ontslag worden nauwkeurig omschreven. De parallelle route

via de kantonrechter vervalt. De preventieve UWV-toets vervalt als in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is voorzien in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare procedure.

Een werkgever kan zich tot de rechter wenden als hij iemand wil ontslaan in strijd

met het opzegverbod, of een tijdelijk contract wil ontbinden terwijl de

arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt.

Bij cao mag worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel, dat bepaalt dat

ontslagen evenwichtig moeten worden gespreid over de verschillende

leeftijdsgroepen.’

 

Verweermogelijkheid werknemer

De ontslagen werknemer heeft bijna geen verweer tegen gedocumenteerd ontslag

‘Een ontslagen werknemer kan zich tot de rechter wenden. Die zal het UWV-advies

zwaar laten wegen. De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan de

criteria die het UWV toepast voor een werkgever. Indien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij een vergoeding toekennen. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.’

 

Werkgevers

Werkgevers betalen maar krijgen er veel voor terug.

p. 35

‘O.a. op het gebied van de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen een transitiebudget moeten betalen, tenzij het ontslag ingegeven is door de slechte financiële situatie van de werkgever en de werkgever failliet zal gaan als hij aan die verplichting moet voldoen. Het financiële voordeel dat werkgevers hebben door deze hervorming van het ontslagrecht wordt verrekend door verhoging van de WW-premie.

We bezien de mogelijkheid om de WW-premie per werkgever te differentiëren op basis van criteria van goed werkgeverschap.’

 

 

6. (toekomstig) hoge inkomens, o.a. voor pensioenopbouw

Vermogende burgers worden zwaarder aangeslagen

p.7

‘Met het inkomen boven 100.000 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig

pensioen worden opgebouwd.’

p.76

‘Witteveen aftoppen 100.000

Vanaf een inkomensniveau van 100.000 euro kan niet langer fiscaal gefaciliteerd voor

aanvullend pensioen worden gespaard. Dit geldt voor zowel voor pensioenopbouw in de

tweede als de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw). Kasbedragen zijn leidend.’ 

 

 

 

Bijlage

Gebudgeteerd financieel voordeel op afschaffing basisbeurs voor studenten

p.51

Sociaal leenstelsel basisbeurs bachelor/masterfase hbo/wo met cohortgarantie

2016 voordeel €15 miljoen

2017 voordeel €55 miljoen

Structureel voordeel €810 miljoen.

 

De directe nadelen op het afschaffen van de basisbeurs als gift zijn voor de (ouder van) de student een veelvoud. In 4 jaar € 13.000 extra schuld. De voordelen van beter onderwijs zijn niet controleerbaar aangegeven.

 

Niet eerder zijn bevochten rechten zo snel afgebroken op grond van urgentiefactoren (zoals crisis, overheidstekort, buitenland, concurrentie).  Regeringspartijen hebben in 2014/2015 de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenmarkt, zorg ingrijpend gewijzigd. Met de herziening van het belastingstelsel zal deze trend doorzetten in het voordeel van Nederlanders die werken en ondernemers. De decentralisatie... Volgende
Back to home

Oplossingen