Cijfers verkregen van DUO als informatie na het indienen van een Wob verzoek. Kwijtschelding van reguliere studieschuld op basis van art. 6.16 lid 1 Wsf 2000 vanwege het verstrijken van de garantietermijn. Kwijtschelding van de restschuld als gevolg van de draagkrachtregeling. Jaar Aantal debiteuren Vorige

Rentepercentages studieschuld - risico van stijging

vraag en antwoord: tweedekamer.nl/downloads/documents.doc

Rentepercentage 2020 blijft 0%

 https://duo.nl/apps/rentepercentage/index.html

 

Voor leningen ontvangen na 1 januari 1992 geldt dat de rente wordt berekend vanaf de 1ste maand na uitbetaling.

De minister stelt jaarlijks een rentepercentage vast dat gelijk is aan het gemiddeld effectief rendement van staatsleningen over de maand oktober. De rente staat voor de student 5 jaar vast en wordt bijgeteld bij de hoofdsom.

 

12 oktober:

35 007 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs 

tweedekamer.nl/downloads/verslag.pdf

De rentesubsidie wordt verkleind voor behoud van de houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel. De lasten voor studenten stijgen.

 

**********************************************************************

Hoe kunt u de 10 jaars rente van Ned. staatsleningen in verband met de studieschuld volgen?

Het rentepercentage voor de studieschuld is nu gelijk aan het gemiddeld effectief rendement van openbare staatsleningen met een gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaar over de maand oktober van het betreffende jaar. Dit wordt de 10-jaars rente.

De rente op 10-jarige staatslening vindt u op https://www.dsta.nl/schatkistbankieren/rentestanden-schatkistbankieren/rentestanden-rwts-onderwijsinstellingen-en-agentschappen

Artikel: financieel.infonu.nl/geld/121508-rente-studieschuld-per-jaar-2007-2018.html, 

 

*******************************************************************************

Regeerakkoord:

Bij het studievoorschot wordt in de toekomst aangesloten bij de 10-jaarsrente.

tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf 

In de verandering van de rentebasis naar de langere 10-jaarsrente schuilt een groot renterisico.

In het algemeen is de rente hoger naarmate de looptijd van het krediet/ obligatie langer is.

 

**********************************************************************************

Check de rente op uw studieschuld via https://duo.nl/apps/rentepercentage/index.html.

Als het 0% is, kan het alleen maar stijgen. 

**********************************************************************************

 

De rente loopt, direct na de maand dat je de lening hebt gekregen. Het rentepercentage over een lening varieert per kalenderjaar. In 2016 is het percentage 0,01%. In 2017 is dit 0%. Na afloop van je studie staat de rente steeds voor 5 jaar vast.

 

Rentepercentages van de studieschuld variëren. Bij het vaststellen van de toekomstige studieschuld is het van groot belang rekening te houden met een hoger rentepercentage. Maak een worst case scenario bij het bepalen van het rentepercentage in de toekomst. 

Historische rentepercentages:

 • 2017 0%
 • 2016 0,01%
 • 2015 0,12%
 • 2014 0,81%
 • 2013 0,60 %
 • 2012 1,39 %
 • 2011 1,50 %
 • 2010 2,39 %
 • 2009 3,58 %
 • 2008 4,17 %
 • 2007 3,70 %
 • 2006 2,74 %
 • 2005 3,05 %
 • 2004 3,35 %
 • 2003 3,73 %
 • 2002 4,03 %
 • 2001 5,18 %
 • 2000 5,92 %
 • 1999 4,89 %
 • 1998 6,09 %
 • 1997 5,67 %
 • 1996 6,60 %
 • 1995 8,29 %
 • 1994 7,49 %
 • 1993 9,49 %
 • 1992 11,08 %
Het rentepercentage wordt uiterlijk in december door de overheid vastgesteld. Het percentage is gelijk aan het gemiddeld effectief rendement van openbare staatsleningen met een gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaar over de maand oktober van het betreffende jaar. De rente staat voor 5 jaar vast. De rente tijdens de studie wordt op dezelfde wijze vastgesteld maar geldt voor 1 jaar. De rente wordt bijgeteld bij de hoofdsom. DUO biedt een rekenhulp aan om te bepalen hoe duur lenen voor de specifieke situatie van de student is. Maak de berekening ook eens met een rente van 4% of zelfs 8%. Kijk voor de historische rente op duo.nl onder overzicht-rentepercentages.asp

Let op: De rente op 10-jarige staatslening vindt u op dsta.nl onder schatkistbankieren/rentestanden-schatkistbankieren/rentestanden-rwts-onderwijsinstellingen-en-agentschappen. De effectieve rente van 10-jaars staatsleningen is vanaf 17 april 2015 van 0,16% tot 13 mei 2015 verveelvoudigd tot 0,85% en vervolgens gedaald.

De ontwikkeling van de rente op staatsleningen met een gemiddeld resterende looptijd van 3 tot 5 jaar is niet beschikbaar/vindbaar op de site van CBS, DUO, DNB of Rijksoverheid.

Bericht van CBS: Het CBS heeft besloten om de dagelijkse berekening van de rendementen op staatsleningen, wisselkoersen, rentes e.d. te stoppen m.i.v. 1-1-2004. Met ingang van 1 juli 2004 heeft het bureau MoneyView de berekeningen van deze cijfers overgenomen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004. Internet: Info@moneyview.nl. Informatieverstrekking door Moneyview is niet kosteloos.

Info DNB: 0800 020 1068. Info rijksoverheid: 1400

 
Let op: het financieel studieplan gaat uit van een lage rente op de schuld en zonder eventuele invoering van het sociaal leenstelsel.
Maak het financieel studieplan en volg het Stappenplan met een hogere rente dan 0,81% in 2014.
 
Om een idee te krijgen van een mogelijke stijging van de rente is het zinvol de inflatie te volgen en de ontwikkeling van mogelijke politieke calamiteiten. Bijvoorbeeld onenigheid over deelname aan de EU.
In bewerking   Effect van een stijgende rente op een steeds hogere studieschuld “Studenten staan straks onder water” Het inkomen daalt en de studieschuld stijgt snel. Dankzij het vervallen van de basisbeurs heeft elke (ouder van) student zonder eigen vermogen voor de studie € 13.000... Volgende
Back to home

Oplossingen