Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand 16 november 2017 opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590ned/table?dl=43D2.      18 mei 2017.  Quote: Werkloosheid daalt opnieuw Vorige

Werkloosheid CBS cijfers en definities geflatteerd

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590ned/line?dl=43D2&ts=1596264563268

 

cbs.nk 1 aug 2020

quote

Aantal werklozen in juni gestegen tot 404 duizend

Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131 duizend naar 404 duizend in juni. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Met 74 duizend was de groei de afgelopen maand het sterkst. Na vier maanden van afname groeide het aantal werkenden in juni weer met 45 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

UWV registreerde eind juni 301 duizend lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in mei.

 

 

 

De werkloosheid wordt vastgesteld aan de hand van steekproefonderzoek. Om de fluctuaties als gevolg van het steekproefkarakter zo klein mogelijk te maken, hanteert het CBS doorgaans de gemiddelde ontwikkeling in de afgelopen drie maanden. Omdat de recente maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan een sterke uitwerking hebben op de arbeidsmarkt, worden in dit bericht de ontwikkelingen in de afgelopen maanden wel afzonderlijk belicht. De cijfers zijn, anders dan gebruikelijk, voorlopig en kunnen de komende maanden nog worden bijgesteld. Voor meer informatie over de totstandkoming van werkloosheidscijfers zie Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies? 

 

Meer werklozen én meer werkenden in juni

In de eerste maanden na het uitbreken van de coronacrisis kromp de beroepsbevolking sterk. Van degenen die hun baan verloren werden er relatief weinig werkloos, doordat de meesten niet zochten naar werk en/of daarvoor niet beschikbaar waren. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, wordt niet tot de beroepsbevolking gerekend.

In juni groeide de beroepsbevolking met 119 duizend mensen. Meer mensen kwamen op de arbeidsmarkt die in de maanden daarvoor niet zochten of niet beschikbaar waren voor werk en daardoor niet tot de beroepsbevolking behoorden. Een deel van hen kwam ook weer aan de slag, maar een groter deel werd werkloos. Het aantal werkenden groeide met 45 duizend en het aantal werklozen nam in juni sterk toe, met 74 duizend. In april en mei was de toename van het aantal werklozen met 41 duizend en 16 duizend minder sterk.

 

Werkloosheidspercentage stijgt uitzonderlijk snel

Met 404 duizend werklozen in juni was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dat nog 3,6 procent. De werkloosheid nam het meest toe onder 15- tot 25-jarigen (van 9,5 naar 10,7 procent). Onder 25- tot 45-jarigen groeide de werkloosheid van 2,9 naar 3,7 procent, onder 45-plussers van 2,2 naar 2,6 procent.

In november 2008, aan het begin van de financiële crisis, was het werkloosheidspercentage ook 3,6. Toen duurde het zeven maanden voordat dit was opgelopen tot 4,3 procent. Deze stijging deed zich nu van de ene maand op de andere voor.

De toename van het aantal mensen met werk en de toename van het aantal werklozen zijn het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden waren die stromen groter dan ooit gemeten op maandbasis door het CBS. Zie ook het nieuwsbericht Iets meer mensen vinden werk in juni.

 

* De cijfers zijn voorlopig.Niet-beroepsbevolkingWerkzameberoepsbevolkingWerklozeberoepsbevolkingZijn nietmeer opzoek naarwerkStoppen metwerken enverlaten dearbeidsmarktTreden toeen vindendirect een baanGaan opzoek naarwerkWordenwerkloosVindeneen baanStromen tussen arbeidsposities*Seizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerder, juni 2020132 000123 000199 000182 00039 000162 000Inactivelabour forceActivelabour forceUnemployedlabour forceNo longerseeking workQuit work, leftlabour marketEnteredlabour market,found workStarted seekingworkBecameunemployedFoundworkLabour market flowsSeasonally adjusted; changes relative to 3 months previously – juni 2020132,000123,000199,000182,00039,000162,000

 

 

UWV: aantal WW-uitkeringen blijft gelijk in juni

Het aantal lopende WW uitkeringen is in juni nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met mei. Eind juni verstrekte UWV 301 duizend WW-uitkeringen. Het is voor het eerst sinds maart dat het aantal WW-uitkeringen niet is toegenomen. In totaal zijn er sinds eind februari ruim 60 duizend lopende WW-uitkeringen bijgekomen.

 

UWV: in juni 33 duizend nieuwe WW-uitkeringen

UWV registreerde in juni 33 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er minder dan in mei, toen er 42 duizend nieuwe uitkeringen bijkwamen. De piek lag in april met bijna 74 duizend nieuwe uitkeringen. April telde wel één verslagweek meer dan mei en juni, maar ook de gemiddelde instroom per week was in april het hoogst. In april ging het om 14,7 duizend, in mei om 10,5 duizend en in juni om 8,3 duizend nieuwe WW-uitkeringen per week.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden sterker toe dan het aantal uitkeringen. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.

https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/nl-leert-door/werkzoekenden

 

************************************************************************

CBS: 15 sept.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/verdere-daling-werkloosheid 

Quote: Verdere daling werkloosheid

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5 procent. Het aantal werkenden nam met 108 duizend toe, meldt CBS. UWV telde eind augustus 427 duizend WW-uitkeringen.

Acht jaar geleden (augustus 2008) bereikte het werkloosheidpercentage met 3,6 het laagste punt van de afgelopen jaren. Vijfeneenhalf jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid met 7,9 procent van de beroepsbevolking. Sindsdien is de werkloosheid gedaald tot 5,8 procent.
Vandaag verschijnt de digitale publicatie De arbeidsmarkt in cijfers. Deze geeft een uitgebreid overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2015.

 

Sterke daling werkloosheid 45-plussers in afgelopen zes maanden

De afname van de werkloosheid was het afgelopen half jaar het sterkst onder 45-plussers. Meer dan de helft van de daling kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. Sinds de piek van het totaal aantal werklozen in februari 2014 daalde de werkloosheid vooral onder 25- tot 45-jarigen. Het aantal werkloze 45-plussers bleef twee jaar lang vrijwel ongewijzigd. In het afgelopen half jaar daalde de werkloosheid echter ook onder 45-plussers. Eerder rapporteerde CBS al dat de werkloosheid onder 55-plussers lager is dan een jaar geleden, maar dat het aandeel langdurig werklozen nog niet is afgenomen.

 
 
Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in augustus66,0 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In het afgelopen half jaar is het aantal mensen met betaald werk met 108 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 521 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

 
 
Werkloosheid daalt sneller

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Dat komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt blijft daarnaast onverminderd hoog. Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe omdat het aantal toetreders nog steeds groter is dan het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verlaat.

 

stromen op de arbeidsmarkt

 

*****************************************************************************

17 augustus: werkloosheid jongeren daalt.

quote

Werkloosheid 25- tot 30-jarigen daalt sterk

17-8-2016 / 02:00
De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterk gedaald onder 25- tot 30-jarigen: van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5,0 procent in het tweede kwartaal van 2016. Toch zijn zij van alle 25- tot 45-jarigen nog steeds het vaakst werkloos. Dat meldt CBS.
Werkloosheid 25- tot 30-jarigen daalt al drie jaar

De 25- tot 30-jarigen van nu startten op de arbeidsmarkt in een tijd van economische neergang die eind 2008 begon. In de afgelopen crisisjaren nam de werkloosheid van deze groep sterk toe. In het tweede kwartaal van 2013 piekte het werkloosheidspercentage van 25- tot 30-jarigen op 7,7 procent. Vijf jaar eerder was dat nog 2,6 procent.
De werkloosheid van 25- tot 30-jarigen daalt al voor het derde jaar op rij. Het door de crisis ontstane verschil in werkloosheidspercentage ten opzichte van de daaropvolgende leeftijdsgroepen is daardoor in het tweede kwartaal van 2016 grotendeels verdwenen.

 

Vaker aan het werk

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking was het laagst in het tweede kwartaal van 2014 met 80,2 procent. Sindsdien nam het aantal 25- tot 30-jarigen met werk sterker toe dan bij andere leeftijdsgroepen. In het tweede kwartaal van 2016 was82,7 procent van de 25- tot 30-jarigen aan het werk, tegenover 83,5 procent van alle 25- tot 45-jarigen. In het tweede kwartaal van 2014 was dat nog 80,2 procent versus82,4 procent.

 

Vaker flexwerker

De arbeidsmarktpositie van 25- tot 30-jarigen ten opzichte van de oudere leeftijdsgroepen lijkt nu weer op die van voor de crisis. In deze periode is tussen de leeftijden wel een duidelijk verschil ontstaan in het percentage flexibele dienstverbanden. Van 2008 tot en met 2012 varieerde het percentage werkzame 25- tot 30-jarigen met een flexibel dienstverband van bijna 22 tot ruim 24 procent. Bij alle 25- tot 45-jarigen was dit ook vrij stabiel in die periode. Daarna nam het aandeel flexibele contracten voor 25- tot 30-jarigen relatief sterk toe tot 31 procent in het tweede kwartaal van 2016. Ook voor 30- tot 35-jarigen nam dit sterk toe, van 13 naar ruim 18 procent.

 

Bronnen

********************************************************************

21 januari. Daling werkloosheid. CBS: 2016/werkloosheid-opnieuw-gedaald.htm

********************************************************************

De werkloosheidsvermindering is voor een belangrijk deel te danken aan definities. 

21 oktober 2014   

Hoera! Werkloosheid daalt in januari 2015 met 19% omdat CBS de definitie van het begrip werkloosheid aanpast. 

 

. TAGS: ,

Het werkloosheidscijfer zal op 1 januari van 8 procent dalen tot ongeveer 6,5 procent. Dat is een plotselinge daling van zo’n 1,5 procentpunt van de totale werkloosheid. (Een krappe 19%) Toch zal niemand iets merken van deze extreme verbetering. De daling is het gevolg van een aanpassing van het werkloosheidsbegrip door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat bevestigt het CBS tegenover ThePostOnline. Het CBS zal per 1 januari overgaan tot een mildere definitie van het begrip werkloze. De rekenmeesters in Den Haag hanteren nu nog een traditioneel werkloosheidscriterium. Iedereen die minder werkt dan 12 uur is volgens het CBS al werkloos en ook mensen van boven de 65 jaar tellen niet meer mee in de statistieken. Een verouderd principe, aldus het CBS.

Potentiële werknemers

Het statistiekenbureau zal de cijfers herijken naar de internationale ILO-standaard. Deze internationaal geaccepteerde norm schrijft voor dat mensen van boven de 15 jaar die meer dan 1 uur werken behoren tot het leger van de werkers. Daarnaast worden pensionado’s tot 75 jaar meegerekend als potentiële werknemers.

“Het gevolg daarvan is dat het werkloosheidscijfer 1 tot 1,5 procentpunt zal dalen’” bevestigt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. In september was 8 procent van de beroepsbevolking nog werkloos, volgens de oude definitie. Van Mulligen: “Een getal zegt echter niet alles. De situatie is natuurlijk niet meteen veranderd”.

Toch wel een beetje: voor de groep mensen tussen 65-75 jaar betekent dat zij ineens werknemer zijn en niet langer als pensionado staan geregistreerd.

Moeizame economie

Volgens onderzoek van Pieter Gevers Deynoot van definancielesite.nl zal de werkloosheid onder oudjes niet afnemen, maar fiks toenemen. “Door de moeizame economie willen veel bedrijven minder medewerkers tegen lagere kosten. Dit gebeurt door werknemers te ontslaan en jongeren aan te trekken op voorlopige contracten of via werkervaringsplaatsen.”, stelt hij.

Volgens de financieel onderzoeker is het een illusie te denken dat deze groep oudere werknemers nog ergens een baan zal vinden. “De kans dat 55+ers kans op werk hebben op de arbeidsmarkt is minimaal (2 %)”, zegt de financieel onderzoeker.

Nieuwe urengrens

Het CBS erkent dat er meer werklozen bijkomen onder de ouderen, maar wijst er op dat werkloosheid onder jongeren drastisch daalt. “Per saldo zal er een grotere groep werknemers bijkomen door de nieuwe urengrens”, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Ook over deze optimistische lezing is Gevers Deynoot kritisch. Deze groep nieuwe werknemers is feitelijk schijnwerkloos, betoogt de criticaster. “Veel van de meer dan 800.000 zzp’ers hebben te maken met onderbezetting of een beperkt aantal opdrachten. Ze zijn niet aangemerkt als werkloze, maar als werkzaam”, stelt hij.

Het CBS stelt dat de werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) relatief laag is. In september kwam deze uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. In augustus was dat nog 6,6 procent. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in augustus 11,5 procent en in de Europese Unie als geheel 10,1 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk, Duitsland en Malta.

 

Ingestuurd artikel

Aanleiding/ actualiteit: CBS cijfers werkloosheid september 2014

 De werkloosheid daalt door geflatteerde werkloosheidcijfers

Het CBS stelt maandelijks werkloosheidscijfers vast. Het CBS heeft uitgangspunten/criteria vastgesteld om als werkloze aangemerkt te worden. Als u niet aan die uitgangspunten voldoet, bent u geen werkloze. Toch wenst u werk. Deze criteria worden zelfs nog veranderd. Daardoor zijn de werkloosheidscijfers geflatteerd en scheppen een onvolledig en te gunstig beeld.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het bepalen van de werkloosheidscijfers gebruikt het CBS criteria. De Nederlandse bevolking wordt verdeeld in niet-beroepsbevolking en beroepsbevolking. De beroepsbevolking is onderverdeeld in werkzame en werkloze beroepsbevolking. Als u 12 uur of meer betaald werk per week verricht, bent u werkzaam. Wie minder werkt en werk wenst/zoekt, is nog geen werkloze. Dat komt door beperkende criteria.

 

Leeftijd. Beroepsbevolking is iedereen van 15 tot 65 jaar. Wie 65 jaar is en minstens 12 uur per week wil werken, wordt niet aangemerkt als werkloze maar als niet-beroepsbevolking. Dit criterium is achterhaald, zeker sinds de AOW leeftijd niet meer op 65 jaar gesteld is. Velen willen na hun 65ste werken om financiële tegenvallers (latere ingang AOW, waardedaling woning, ontslag, kostenstijging zorg, pensioenkorting) te compenseren. De groep 65-jarigen bedraagt 208.000 personen, 65-70 jarigen 999.000 personen. Daaronder schuilen werkzoekenden/ werkwilligen.

 

Vanaf 2015 wordt de internationale definitie van werkloosheid toegepast. Dan geldt als leeftijdscriterium 15-74 jaar en minstens 1 uur per week werk. Daardoor daalt het werkloosheidspercentage met meer dan 1%!

 

Actief zoekend. U moet minimaal één keer per maand solliciteren, anders wordt u niet als werkloos aangemerkt. Het actief zoekcriterium verlaagt vaak ten onrechte het werkloosheidscijfer. De kansen voor 55+ op de arbeidsmarkt zijn minimaal (2%). Deze groep solliciteert selectief. Dus veelal niet elke maand. 2de kwartaal 2014 hebben 284.000 personen niet elke maand gesolliciteerd. Zij behoren grotendeels tot de niet-beroepsbevolking. Daaronder schuilen veel werkzoekenden.

 

Beschikbaar. U moet binnen twee weken beschikbaar zijn, anders wordt u niet als werkloos aangemerkt. 2de kwartaal waren 261.000 personen niet direct beschikbaar. Reden kan zijn een extra opleiding voor een beroepswisseling of vanwege gebrek aan arbeidsmarktperspectief. Door het beschikbaarheidscriterium worden velen vaak ten onrechte niet als werkloos aangemerkt maar als niet-beroepsbevolking. Daaronder schuilen veel werkzoekenden.

 

Zelfstandigen. Na ontslag maken velen een visitekaartje als zzp’er of dga met stamrecht BV. Op zoek naar werk maar niet aangemerkt als werkloze maar als werkzaam. Veel van de meer dan 800.000 zzp’ers hebben te maken met onderbezetting of een beperkt aantal opdrachten. Een vast dienstverband of gedeeltelijk vast werk wordt gezocht om continuïteit te waarborgen. Daaronder schuilen veel werkzoekenden.

 

Nulurencontracten/ werkervaringsplaatsen. In een moeizame arbeidsmarkt voor afgestudeerden is een werkervaringsplaats tegen een minimumvergoeding de enige kans. Tijdens de werkervaring periode zoeken velen naar werk, maar worden aangemerkt als werkzaam.

 

Waarom is het bezwaarlijk dat veel werkzoekenden niet als werklozen of werkwilligen in de maandelijkse overzichten worden opgenomen? Omdat de informatie niet duidelijk is en een te mooi beeld van de werkelijkheid schetst. De officiële informatie geeft geen volledig beeld van de arbeidsmarkt. Niet 650.000 personen zijn werkloos maar eerder meer dan 1,2 miljoen. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de werkloosheid bijzonder meevalt.

Controlerende autoriteiten eisen transparantie. De oplossing: publiceer duidelijke en volledige cijfers van verborgen werkzoekenden. Neem bij het bepalen van de criteria niet het intuïtief gevoel van gebruikers van statistische data maar het gevoel van werkzoekenden als leidraad. Want zij weten bij uitstek of zij werk willen en dus werkloos zijn.

En voor de lezer van werkloosheidscijfers is de oproep: wees kritisch en relativeer de cijfers.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herziening werkloosheidsstatistiek met lagere werkloosheidscijfers. Zie op cbs.nl onder "werkloosheidsstatistiek wordt beter en goedkoper". Helaas worden de volledige werkloosheidscijfers niet weergegeven.

De werkloosheid daalt door geflatteerde werkloosheidscijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt maandelijks werkloosheidscijfers vast. Het CBS meldt dat de werkloosheid in september verder gedaald is. Een daling tot 628.000 werklozen en dat is 8% van de beroepsbevolking. Deze werkloosheidscijfers zijn geflatteerd en scheppen een onvolledig en te rooskleurig beeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het CBS berekent dat voor de vijfde maand de werkloosheid gedaald is. Maar deze informatie geeft geen volledig beeld van de arbeidsmarkt. Niet 628.000 personen zijn werkloos maar eerder meer dan 1,2 miljoen. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de werkloosheid bijzonder meevalt. De reden van het verschil is dat veel werkzoekenden niet als werklozen of werkwilligen in de maandelijkse overzichten worden opgenomen.

 

Leeftijd. Als u 65 jaar geworden bent, kunt u niet meer als werkloos aangemerkt worden. Reden is dat de statistieken alleen rekening houden met personen in de leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar. Dit is vreemd want de AOW-leeftijd is niet meer 65 jaar. Velen krijgen pas AOW op hun 66ste of 67ste. Daarom zoeken ouderen/65-jarigen (208.000 personen) vaker werk. Om financiële tegenvallers (latere ingang AOW, waardedaling woning, ontslag, kostenstijging zorg, pensioenkorting) te compenseren.

 

Solliciteren en beschikbaarheid. Ook personen die werk zoeken maar niet minimaal één keer per maand solliciteren (284.000 personen) zijn niet werkloos. Toch is het bekend dat 55+ers een minimale kans op werk hebben op de arbeidsmarkt (2%). Deze groep zoekt werk en solliciteert selectief. Vaak niet elke maand. Daarnaast moet u binnen twee weken beschikbaar zijn. Iedereen die niet direct beschikbaar is (261.000 personen), vanwege bijvoorbeeld studie of zorg voor kinderen, wordt niet als werkloos aangemerkt.

 

Op zoek naar werk. Door de moeizame economie willen veel bedrijven minder medewerkers tegen lagere kosten. Dit gebeurt door werknemers te ontslaan en jongeren aan te trekken op voorlopige contracten of via werkervaringsplaatsen.

Na ontslag maken starters een visitekaartje als zzp’er of dga met stamrecht BV. Veel van de meer dan 800.000 zzp’ers hebben te maken met onderbezetting of een beperkt aantal opdrachten. Op zoek naar werk maar niet aangemerkt als werkloze maar als werkzaam.

Voor afgestudeerden is een werkervaringsplaats tegen een minimumvergoeding de enige kans. Tijdens de werkervaring periode zoeken velen naar werk, maar worden toch aangemerkt als werkzaam en niet als werkzoekende.

 

Vollediger CBS informatie. De cijfers van het CBS zouden een reëler beeld geven als de verborgen werkloosheid ook gepubliceerd wordt. Als de werkloosheidscijfers ook rekening houden met mensen die niet direct beschikbaar zijn of niet elke maand solliciteren, blijkt de arbeidsmarkt toch minder positief te zijn. Werkloos zijn is geen uitzondering. Als rekening gehouden wordt met zzp’ers die graag een vaste (deeltijd) baan willen hebben, blijkt de werkloosheid veel hoger te zijn. Dit geldt ook voor de jeugdwerkloosheid met jongeren die niet zitten te wachten op een onderbetaalde werkervaringsplek.

De boodschap voor wie de CBS cijfers bekijkt en naar de positieve politieke conclusies luistert: wees kritisch en relativeer de cijfers.

 

 

 

13 febr. 2014: zie op cbs.nl onder http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/werkgelegenheid-trekt-aan.htm Zie op cbs.nl onder Vacature-indicator. Volgende
Back to home

Oplossingen