Het rentepercentage voor de studieschuld is nu gelijk aan het gemiddeld effectief rendement van openbare staatsleningen met een gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaar over de maand oktober van het betreffende jaar.  In het Regeerakkoord is besloten de rente te koppelen aan de 10-jaars rente. De rente is veelal hoger: https://www.dsta.nl/schatkistbankieren/rentestanden-schatkistbankieren/rentestanden-rwts-onderwijsinstellingen-en-agentschappen   Vorige

Aflossing studieschuld over langere periode maar hogere rente en hoger inkomen

Let op: de rente op de studieschuld gaat stijgen: http://bit.ly/dfs179-rente-studieschuld

 

Via deze link zie je wat de regels zijn voor bepaling van draagkracht bij DUO:  particulier/terugbetaler/een-studieschuld/overstappen-naar-de-nieuwe-regels.jsp. \

duo.nl. Quote:

Terugbetalingsregels

Overstappen soms mogelijk

Terugbetalers lossen niet allemaal volgens dezelfde regels af. Belangrijk hierbij is wanneer u voor het eerst studiefinanciering heeft gekregen. Soms mag u kiezen onder welke regels u wilt terugbetalen.

3 verschillende soorten regels

 

 1. de regels vanaf 2018
 2. de regels vanaf 2012
 3. de regels van vóór 2012

 

Welke regels gelden voor u?

 • U valt onder 1 als u voor het eerst studiefinanciering kreeg onder het nieuwe stelsel voor hbo en universiteit. 
 • U valt onder 1 als u na uw mbo-opleiding doorstroomde naar hbo of universiteit en studiefinanciering kreeg onder het nieuwe stelsel. 
 • U valt onder 2 als u voor het eerst studiefinanciering kreeg vanaf 1 augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009 (hbo/universiteit). 
 • U valt onder 3 als u voor het eerst studiefinanciering kreeg vóór 1 augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009 (hbo/universiteit).

Verschillen

 

 1. Regels vanaf 2018 2. Regels vanaf 20123. Regels van vóór 2012
Betaalwijze U betaalt altijd via automatische incasso. U betaalt altijd via automatische incasso. U kunt kiezen voor automatische incasso. Doet u dit, dan krijgt u € 0,77 korting op uw maandbedrag. 
Verlagen maandbedrag Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht. Er wordt standaard rekening gehouden met uw draagkracht. U kunt zelf verlaging van het maandbedrag aanvragen.
Partnerinkomen Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht. Het inkomen van uw partner telt altijd mee bij de berekening van uw draagkracht. U bepaalt zelf of u het inkomen van uw partner laat meetellen bij de berekening van uw draagkracht.
Looptijd Uw aflosfase is maximaal 35 jaar. Uw aflosfase is maximaal 15 jaar. Uw aflosfase is 15 jaar. Laat u het partnerinkomen niet meetellen, dan wordt de aflosfase verlengd met het aantal maanden waarin u dit doet.
Berekening draagkracht U hoeft nooit meer dan 4% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%. Het maandbedrag is altijd lager dan onder de regels vanaf 2012.  U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%. Het maandbedrag is meestal lager dan onder de regels van vóór 2012.  Uw inkomen wordt in schijven ingedeeld; bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht.

 

Overstappen: maak een keuze

Soms mag u kiezen onder welke regels u terugbetaalt. U kunt dan eenmalig en definitief 'overstappen'. Overstappen kan alleen in de volgende situaties:

 • U valt onder 2 en u heeft een schuld opgebouwd voor een opleiding aan hbo of universiteit. U betaalt nog niet verplicht terug. 

  U mag alleen overstappen naar 1 als u ook studiefinanciering onder het nieuwe stelsel heeft gekregen.
 • U valt onder 3 en u heeft nooit studiefinanciering gekregen onder het nieuwe stelsel. U betaalt nog niet verplicht terug. 

  U mag overstappen naar de regels onder 2.
 • U valt onder 3 en u heeft een schuld opgebouwd voor een opleiding aan hbo of universiteit. U heeft daarna ook studiefinanciering gekregen onder het nieuwe stelsel. U betaalt nog niet verplicht terug. 

  U mag overstappen naar de regels onder 1 of de regels onder 2.
 • U valt onder 3 en heeft een schuld opgebouwd voor een mbo-opleiding. U heeft daarna ook studiefinanciering gekregen onder het nieuwe stelsel aan hbo of universiteit. 

  U valt automatisch voor beide schulden onder 1.

U krijgt van ons een brief om uw keuze door te geven, een paar maanden voordat u moet beginnen met terugbetalen.

Rekenhulp

Gebruik de rekenhulp om te zien wat de gevolgen zijn voor uw maandbedrag als u overstapt. De rekenhulp geeft deze mogelijkheid alleen als overstappen in uw situatie kan.

Unquote.

************************************************************************

Zie op duo.nl

Quote.

Vraag: Wat is het verschil tussen de oude- en de nieuwe terugbetalingsregels?

Antwoord

De terugbetalingsregels van vóór 2012:

 • U betaalt het wettelijk maandbedrag in 15 jaar terug. Betalen naar draagkracht is mogelijk
 • Bij het vaststellen van uw draagkracht kunt u het inkomen van uw partner buiten beschouwing laten.
 • Bij het vaststellen van uw draagkracht wordt uw inkomen in schijven ingedeeld; bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht
 • U kunt kiezen voor betalen via automatische incasso.

zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29853-11-b1.pdf

radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=87&t=126079

 

De terugbetalingsregels vanaf 2012:

 • U betaalt altijd terug naar draagkracht als dit in uw voordeel is. U betaalt in 15 jaar terug
 • U kunt het inkomen van uw partner niet buiten beschouwing laten bij het vaststellen van die draagkracht
 • Bij het vaststellen van uw draagkracht wordt een standaardbedrag van uw inkomen afgetrokken en over het restant inkomen twaalf procent als draagkracht berekend
 • U betaalt altijd via automatische incasso.


De terugbetalingsregels vanaf september 2015:

 • U betaalt altijd terug naar draagkracht als dit in uw voordeel is. U betaalt in 35 jaar terug
 • U kunt het inkomen van uw partner niet buiten beschouwing laten bij het vaststellen van die draagkracht
 • Bij het vaststellen van uw draagkracht wordt een standaardbedrag van uw inkomen afgetrokken. Dit bedrag is hoger dan bij de oude regels. Over het restant inkomen wordt vier procent als draagkracht berekend
 • U betaalt altijd via automatische incasso
 • Het rentepercentage is hoger dan onder de oudere terugbetalingsregels

Zie ook:

Gerelateerde vragen

Unquote

*********************************************************************

Aflossing studieschuld voor 2015

Hoewel terugbetaling tijdens de studie vanzelfsprekend mogelijk is, vindt de verplichte terugbetaling plaats vanaf 2 jaar na beëindiging van de studie in maximaal 15 jaar. De hoogte van de aflossing was afhankelijk van schuld, rente en resterende looptijd. Vanaf 1 januari 2012 gelden de nieuwe terugbetalingsregels als u per of na 1 augustus 2009 gestart bent met de studiefinanciering. Dan is de draagkracht bepalend en telt het inkomen van de partner verplicht mee. Aan het einde van de studiefinancieringsperiode start de aanloopfase van 2 jaar waarna de aflosfase start. De terugbetaling wordt berekend naar het toetsingsinkomen van de debiteur en de partner in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de draagkracht wordt vastgesteld!

 

Als er geen toetsingsinkomen is, wordt een inkomen vastgesteld dat geacht wordt het toetsingsinkomen te benaderen. Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen of belastbaar inkomen en wordt voor de terugbetalingsberekening draagkrachtinkomen genoemd.

Het draagkrachtinkomen wordt verminderd met de draagkrachtvrije voet. De draagkrachtvrije voet bedraagt in de situatie met partner: 120% van het belastbaar minimumloon en zonder partner: 84% van het belastbaar minimumloon. Dit is het inkomen boven de draagkrachtvrije voet.

De draagkracht is 12% van het inkomen boven de draagkrachtvrije voet. De draagkracht wordt aangepast met inkomenswisselingen. Met het bedrag van de draagkracht wordt de schuld op maandbasis afgelost gedurende 15 jaar. Daarna wordt de schuld kwijtgescholden. De vraag is hoeveel ruimte er over blijft om tijdens de aflossingsfase van te leven en of er voldoende beschikbaar consumptief inkomen is.

Als aflossing niet past, is het mogelijk te kiezen voor Tijdelijk niet aflossen. 3 tot 60 maanden aflossingsvrij.

 

Let op: als uw kind nog geen 18 is, wordt het kwartaal van de kinderbijslag eerst vol gemaakt voordat de aankomend student zijn studiefinanciering uitgekeerd krijgt. Ook de OV-chipkaart wordt dan pas verstrekt. Dat is dus per 1 oktober. Daardoor kunt u in financiële problemen raken. Overigens krijgt de student die wel ouder is dan 18 jaar de studiefinancieringbijdrage pas eind september op de rekening gestort! De boeken en het collegegeld heeft u dan al moeten voorschieten!

 

Voor studenten en ouders van studenten die financieel willen helpen. Terugbetalingsregels: Regels vanaf 2012 tot 2018 gaan uit van een aflossing gedurende 15 jaar van 12% van uw inkomen plus het inkomen van de partner boven een draagkrachtvrije voet gebaseerd op het minimumloon (rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon)... Volgende
Back to home

Oplossingen