Banken eisen opgave van de studieschuld voor het vaststellen van het maximum hypotheekbedrag. Onvolledige of foute opgave kan leiden tot beëindiging van de hypothecaire lening.   De schuld staat niet in de BKR geregistreerd maar zou vanwege de wens om alle schulden, t/m consumptieve schulden toe, objectief te registreren, er wel bij moeten staan. Maar wel... Vorige

staatsschuld en studievoorschot

35.007. Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs. Voorstel van wet: https://www.eerstekamer.nl/.pdf

  

Wetsvoorstel (renteverhoging op studiefinanciering) is op 3 juni 2019 ingetrokken: 

Het plan van de minister was om de rente voor de studierente te baseren op de 10-jaarsrente op de kapitaalmarkt in plaats van op de 5-jaarsrente op de kapitaalmarkt, die doorgaans lager is. Bij een gemiddelde studielening van 21.000 euro en een afbetalingsregeling van 35 jaar zou het plan voor ex-studenten een kostenverhoging van 12 euro per maand inhouden, met een totaal van 5000 euro.

 
 *******************************************************************************
 
Oproep: (ouder van) studenten, anticipeer
Wat verandert? omzetting van de rentebasis voor de studiefinanciering vanaf 2020
Oorzaak: uit de hand lopende schuld vanwege studiefinanciering
Risico voor de (ouder van) student: hogere studieschuld en hogere uitgaven
Trend: gezien de stijgende studiefinancieringsschuld is het verleggen van de lasten naar de studenten te verwachten
 
 
 
 
Quote: Studenten die vallen onder het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs kunnen, naast de reisvoorziening en een eventuele aanvullende beurs, gebruikmaken van de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen voor de kosten van studie en levensonderhoud. Dit geldt voor studenten die op of na 1 september 2015 aan een bachelor of master begonnen zijn.

Om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren is in het regeerakkoord de maatregel opgenomen om de rente op studieleningen onder het studievoorschot te baseren op de 10-jaarsrente in plaats van op de 5-jaarsrente. Dit wetsvoorstel voorziet daarin. De gemiddelde rentesubsidie van de overheid aan de student wordt hiermee verkleind.

Het stelsel blijft toegankelijk voor iedereen omdat de leenmogelijkheden tijdens de studie voor iedereen beschikbaar blijven en de sociale voorwaarden waarborgen dat studenten ook in de toekomst alleen bij voldoende inkomen een (klein) deel van dat inkomen hoeven te besteden aan het aflossen.

De 10-jaarsrente gaat gelden voor studenten die op of na 1 januari 2020 beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Unquote

 

Risico

Memorie van Toelichting p.3

Quote

Op basis van de gemiddelde rentes in de afgelopen tien jaren was de 10-jaarsrente 0,78 procentpunt hoger dan de 5-jaarsrente en zal het maandelijks terug te betalen bedrag ongeveer 18% hoger zijn voor studenten met volledige draagkracht. Bij een gemiddelde schuld van 21.000 euro zou het maandbedrag bij de 5-jaarsrente ongeveer 70 euro zijn en bij de 10-jaarsrente 2 Feitelijk betaalt de Staat geen rente specifiek voor studieleningen, maar voor de totale uitstaande Staatsschuld, waar de studieschuld onderdeel van uitmaakt. 3 De Staat maakt bij het financieren van de Staatsschuld geen onderscheid naar de schuldsoort, waardoor niet exact kan worden bepaald wat de rentekosten van de studieschuld zijn. Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 35 007, nr. 3 3 ongeveer 82 euro.

Unquote

 

Memorie van Toelichting: https://www.eerstekamer.nl.pdf 

 

*****************************************************************************

2017 bedraagt de schuld als gevolg van de studiefinanciering: €11,2 miljard en de gemiddelde studieschuld per student €14.000.

 https://nos.nl/artikel/2248123-nationale-studieschuld-stijgt-verder-nu-11-2-miljard-euro.html

 

De studieschuld zal stijgen als gevolg van de overgang van de rente van 5-jaars naar 10-jaars rente.

Quote

Om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren is daarom in het regeerakkoord de maatregel opgenomen om de rente op studieleningen onder het studievoorschot te baseren op de 10-jaarsrente in plaats van op de 5- jaarsrente. De gemiddelde rentesubsidie van de overheid aan de student wordt hiermee verkleind.

Unquote

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z15205&dossier=35007 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/04/voorstel-van-wet-wijziging-van-de-wet-studiefinanciering-2000

 

Effect op de studieschuld. De 10-jaarsrente bedroeg in 2000 5,4% en is over het algemeen hoger dan de 5-jaars rente.

 

Effect op hypotheek: https://www.businessinsider.nl/vereniging-eigen-huis-neem-studieschuld-altijd-mee-bij-hypotheekaanvraag-614383/

 

 

 ********************************************************************************

Door de afschaffing van de basisbeurs en omzetting in een studievoorschot stijgt de staatsschuld:

stenogram 1ste kamer. Quote: Wij hebben nu 13 miljard uitstaan aan studieleningen. Dat bedrag zal onder gelijkblijvende omstandigheden 19 miljard worden in 2045. De verwachting is dat de staatsschuld inderdaad met 17 miljard structureel zal toenemen doordat de leentermijn langer is. Unquote

 

 

Afschaffing van de basisbeurs kost de (ouders van) studenten geld en lever de overheid vele miljarden. Toegezegd is dat dit bedrag aangewend wordt voor verbetering van het onderwijs. Vraag is hoe en voor welke bedragen de overheid de hogescholen en universiteiten voor de afschaffing van de basisbeurs financiert en daarna. Rijksinformatiedienst:  Quote Onderwijsinstellingen... Volgende
Back to home

Oplossingen