Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Het bankbedrijf hoort maar op één uitgangspunt gebaseerd te zijn: vertrouwen. Vertrouwen winnen bij klanten, vertrouwen bestendigen en vertrouwen nooit beschamen. Dat geldt zeker voor alle produkten waarbij klanten hun geld aan de bank toevertrouwen maar ook bij produkten die het geldverkeer betreffen.   Risico's bij pasverlies/betaalfraude Elektronisch betalen... Vorige

Bankierseed

2008 is het aanvangsjaar van een langdurige financiële crisis. In de verklaring van de crisis zijn vele oorzaken genoemd. Van stimulering van het eigenwoningbezit in Amerika tot de wereldwijde derivatenhandel. Van overkreditering tot vertrouwensbreuk in banken, mede naar aanleiding van de val van Lehman Brothers.

In de zoektocht naar de belangrijkste veroorzakers zijn vooral de banken en bankmedewerkers aangewezen. Daarbij wordt als oorzaak genoemd een gebrek aan ethisch en moreel besef. Om de morele waarden te versterken is het afleggen van de bankierseed in Nederland verplicht gesteld voor alle bankmederwerkers.
 
De bankierseed
 
Bijlage 1. Formulier eed/belofte ten behoeve van een beleidsbepaler

(bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid)

Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik zweer/beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming1 betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders/leden, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik zweer/beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik zweer/beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zweer/beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik zweer/beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te [plaats]

door [naam betrokkene]

de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

[handtekening betrokkene]

 

Betrokkenen

Voor wie geldt de bankierseed? De bankierseed geldt sinds 1 januari 2013 voor bestuurders en commissarissen bij financiële ondernemingen. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid voor de onderneming en voor de financiële sector. Door deze eed of belofte zijn zij zich hier meer van bewust. 

Uitbreiden reikwijdte bankierseed of -belofte

Het kabinet wil dat de bankierseed of -belofte gaat gelden voor alle bankmedewerkers. De invoering van de eed of belofte voor 'alle' bankmedewerkers treedt op 1 april 2015 in werking. Voor bestaande medewerkers zal de bankierseed of -belofte verplicht worden per 1 april 2016. Met de uitbreiding van de reikwijdte van de bankierseed worden verdere stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken.

De bankierseed maakt onderdeel uit van de wijzigingswet financiële markten 2015. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen op 18 september 2014. De Eerste Kamer stemde op 18 november 2014 in met deze wet. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad op 5 december 2014.

Unquote

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036152/geldigheidsdatum_04-04-2015#Bijlage1

 

Meer over een vergelijkbare eed, de artseneed: nrc.nl/redactie/Doc/artseneed.pdfthijmgenootschap.nl/files/artikelen/t92-2-3-j-legemaate-de-juridische-implicaties-van-de-nederlandse-artseneed.pdf

 ******************************************************************************

DILEMMA's

Vragen bij het verplicht stellen van de bankierseed zijn:

- is het zinvol de eed op te leggen aan "alle" bankmedewerkers?

- vertrekken (afdelingen) van financiële instellingen naar London of naar het buitenland om de gevolgen van de eed te omzeilen?

- is de oorsprong van de crisis het gevolg van onethisch gedrag van banken of specifieke afdelingen van banken?

- is de eed effectief voor verbetering van ethisch handelen?

- is de eed een politiek instrument om overheidsbeleid en gebrek aan banktoezicht te bedekken?

- zijn er sancties aan het overtreden van de eed verbonden?

- verstrekt het afleggen van de eed de positie van de rekeninghouders?

- ontstaat er een afdwingbaar juridisch recht voor bankcliënten? 

Leren Berekening studiefinanciering rente studiefinanciering bekostiging... Volgende
Back to home

Oplossingen