Zie op rijksoverheid.nl. Quote Wanneer aanvaard ik zuiver een nalatenschap? Een erfgenaam die zuiver een nalatenschap aanvaardt, krijgt van rechtswege alle goederen en schulden van de erflater. Dit betekent dat als de nalatenschap negatief is, hij met zijn eigen vermogen de overgebleven schulden van de erflater moet voldoen. Een erfgenaam... Vorige

Bescherming erfgenamen tegen schulden

Blijf alert want als u vermogen onttrokken wordt aan de nalatenschap is sprake van zuivere aanvaarding en kunt u met uw privé vermogen aangesproken worden. Let op de aanvaardingsfictie: .recht.nl/vakliteratuur/familierecht/artikel/438166/wat-brengt-de-wet-bescherming-erfgenamen-tegen-schulden/

 

1 september 2016 is de ingangsdatum van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (34.224)

Bron:

eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34224_wet_bescherming_erfgenamen

memorie_van_toelichting/document.pdf 

 

Opgelost is:

1. de onzekerheid of een nalatenschap aanvaard is door gebruikelijke handelingen na het overlijden is weggenomen. Alleen expliciete handelingen waardoor de schuldeisers benadeeld worden leiden tot zuivere aanvaarding

2. gevolg van gebrek aan inzicht in onbekende schulden. Tot 3 maanden na het overlijden  kan, ondanks aanvaarding van de nalatenschap, alsnog beneficiair aanvaard worden.

*****************************************************************************************

 

Erfgenamen aanvaarden vaak een erfenis zonder te beseffen dat daarmee ook de schulden overgenomen worden. Vaak zijn de schulden ook niet bekend of worden later duidelijk. Erfgenamen aanvaarden hetzij uitdrukkelijk hetzij vaak door bepaalde handelingen. Welke handelingen leiden tot aanvaarding is onduidelijk.

11 juni is het Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden ingediend. Daarin wordt helderheid verstrekt inzake de handelingen die leiden tot aanvaarding en wordt bescherming geboden aan erfgenamen in specifieke schulden die op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

Let op: de risico's van onbedoelde aanvaarding door het verrichten van bepaalde handelingen zijn groot. U bent met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Beneficiaire aanvaarding is bij twijfel de beste oplossing. Meer op rijksoverheid.nl.

 

34.224. Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Dit wetsvoorstel verbetert in Boek 4 BW de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De regering wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding voorkomen dat erfgenamen in financiële problemen komen. Straks is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

In het huidige erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. De aanvaarding kan "zuiver" of "beneficiair". Bij zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud en kan hij vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen. Het nadeel is dat de erfgenaam met het privévermogen ook in staat voor schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 

 
 34.224

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Dit wetsvoorstel verbetert in Boek 4 BW de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De regering wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding voorkomen dat erfgenamen in financiële problemen komen. Straks is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

In het huidige erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. De aanvaarding kan "zuiver" of "beneficiair". Bij zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud en kan hij vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen. Het nadeel is dat de erfgenaam met het privévermogen ook in staat voor schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Memorie van Toelichting: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150609/memorie_van_toelichting/document3/f=/vjuon6y5m6oe.pdf  

Documenten en publicaties

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden nr. 34224

Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming ... Kamerstuk | 11-06-2015

Memorie van Toelichting Wetsvoorstel wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden

Memorie van Toelichting (MvT) Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van ... Kamerstuk | 11-06-2015

 

 

Als u niets regelt en u bent gehuwd met kinderen, geldt het wettelijk erfrecht (erfopvolging bij versterf) en wordt de verdeling van uw vermogen volgens de wet bepaald (wettelijke verdeling). De wettelijke verdeling is vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek. In de wet wordt vastgesteld wie erfgenamen zijn en wanneer er rechten zijn om een deel van... Volgende
Back to home

Oplossingen