Een eigen huis is het belangrijkste bezit voor velen. Daar staat meestal een hypotheekschuld tegenover. Het behouden van de hypootheekschuld en het opbouwen van vermogen op een andere wijze is interessant om belastingtechnische redenen. Daarin onderscheidt Nederland zich van andere landen. De hypotheekschuld is optisch per Nederlands ingezetene weliswaar hoog maar is veel lager als rekening gehouden... Vorige

Eigen woning

Het belastingstelsel gaat ervan uit dat u als woningbezitter (hypotheek)rente op de schuld voor een eigen woning af mag trekken, indien een vast bedrag als toeslag bij uw belaste inkomen bijgeteld wordt (eigenwoningforfait). Dit geldt voor de eigen woning (een woning die duurzaam als hoofdverblijf gebruikt wordt) en niet voor een tweede woning (Box 3) of voor een woning die de ouders kopen voor een studerend kind (Box 3). U kunt elk jaar een andere woning als hoofdverblijf aanmerken. Als u niets aangeeft, geldt Box 3.

 

Ook een appartement, het lidmaatschapsrecht in een coöperatieve flatvereniging en het recht om een woning te bewonen (vruchtgebruik), verkregen via vererving, kan als eigen woning aangemerkt worden.

 

Het eigenwoningforfait en de aftrekpost uit eigen woning mogen (altijd gezamenlijk), ongeacht de eigendomsverhoudingen en aansprakelijkheid voor schulden, naar eigen vrije keuze toegerekend worden indien het fiscaal partnerschap geldt of u daarvoor kiest. Indien u niets aangeeft, beslist de Belastingdienst op basis van het zogenoemde wettelijk vermoeden, ofwel een 50/50-verdeling. Indien u geen fiscaal partner bent, geldt de eigendomsverhouding als basis voor de aftrek. In een aantal gevallen geldt de eigenwoningregeling zonder dat u in de woning woont, zoals bij aankoop van een nieuwe woning, bij verhuizing, bij scheiding of bij tijdelijk verblijf in het buitenland.

 

€ 640 miljard hypotheekschuld

Officiële instellingen stellen in 2012 dat de hypotheekschuld € 640 miljard bedraagt en dat Nederland wereldkampioen is wat betreft de hypothecaire schuld als percentage van het bruto binnenlands product.

Elke lezer zal schrikken en geneigd zijn voorstander zijn om de hypotheekrenteaftrek te korten vanwege de hoge kosten voor de gemeenschap en de overcreditering van de Nederlander. Op zich een gerechtvaardigde opvatting. Vraag is of deze mening gebaseerd is op informatie die juist en volledig is.

 

Beseft moet worden dat decennialang Nederland een gefiscaliseerd belastingregime kende. Koerswinsten, rente op consumptief krediet en vooral rente op (hypothecaire) schuld was onbelast of niet aftrekbaar. Daarom hebben veel Nederlanders gekozen voor producten als spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek en vermogen opgebouwd voor de aflossing van de schuld op de woning via oud-regime vrijgestelde kapitaalverzekeringen.

 

Nu blijkt dat € 640 miljard bruto is en geen rekening houdt met het gespaarde vermogen ter aflossing van de (hypotheek)schuld. Juist en volledig zou zijn om de schuld te verminderen met het bespaarde vermogen en daarna de conclusie te trekken of er sprake is van overcreditering van Nederland. De netto schuld is niet direct uit te rekenen omdat de inschattingen variëren van € 90 tot € 150 miljard. De gegevens zijn natuurlijk wel beschikbaar bij verzekeraars maar dan moeten toezichthouders daar wel om vragen en publiek maken. En dat gebeurt niet.

 

Daarnaast moet voor een internationale vergelijking ook rekening gehouden worden met het immense vermogen van Nederlanders door de opbouw van pensioen via het kapitaaldekkingsstelsel. In andere Europese landen is het pensioenstelsel veelal gebaseerd op het omzetstelsel en betaalt de volgende generatie.

 

Bovenstaande gegevens zijn ook van belang bij de bepaling of circa 25% van de woningen onder water staat. Dat wil zeggen dat de schuld hoger is dan de WOZ waarde.

 

Ontwikkeling hypotheekschuld. bkr.nl: quote

BKR Hypotheekbarometer oktober 2017

Betalingsproblemen hypotheek nemen tien kwartalen op rij af

Het aantal hypotheekbezitters dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast, neemt verder af. Per 1 oktober 2017 stonden er 90.600 mensen met betalingsachterstanden op de hypotheek, geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR. Een halfjaar geleden waren dat er nog 105.000.

Voor het tiende achtereenvolgende kwartaal vindt een daling plaats. Het aantal kredietnemers met een probleem met de betaling van de hypotheek is nog ongeveer een derde hoger dan ruim vijf jaar geleden. De top van het aantal ‘probleemhypotheken’ was in juli 2015 (113.000). Om deze getallen in perspectief te plaatsen: in Nederland zijn er zo’n 3,5 miljoen hypotheken afgesloten voor koopwoningen. Het aantal betalingsachterstanden op hypotheken zegt overigens niets over het aantal woningen dat ‘onder water staat’. Hiervan is sprake als de hypotheekverplichting hoger is dan de waarde van de woning.

Gevolgen kabinetsplannen nog niet in te schatten
‘De gestage afname is positief, maar laat onverlet dat dit probleem voor individuele huizenbezitters zeer ingrijpend kan zijn’, aldus Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR: ‘De hypotheek is een van de grootste uitgavenposten voor de consument. Een langdurige achterstand wijst vaak op problematische schulden. Dit is een probleem dat niet alleen de laagste inkomens treft. Ook hogere en –middeninkomens kunnen door een veelheid aan redenen worden geconfronteerd met schulden die niet meer te managen zijn. Daar staat een belangrijke nuancering tegenover: de hypotheek-achterstanden in Nederland zijn laag; zowel afgezet tegen het de totale schuldenproblematiek als in internationaal perspectief”.

Het nieuwe kabinet heeft ingrijpende voorstellen voor aanpassingen aan de hypotheekmarkt. In hoeverre deze van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal probleemhypotheken is nog niet in te schatten.

Registreren en lenen
Voor consumenten die met een achterstand op hun hypotheek of andere kredieten geregistreerd staan, is het niet onmogelijk een nieuw krediet te verkrijgen, maar wel lastiger. Een kredietverstrekker zal in dergelijke gevallen om uitleg vragen. Registratie van betaalgedrag beschermt de consument tegen overkreditering en voorkomt maatschappelijke schade. Consumenten kunnen via hun ‘mijnBKR-omgeving’ exact volgen wat er geregistreerd staat en door wie zij getoetst zijn.

Naar het volgende artikel

unquote

 

Vanwege onvoldoende reservering wordt een wet aangenomen met reserverplichtingen voor het reservefonds. Jaarlijks moet minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw gereserveerd worden voor onderhoud. Daarvan is alleen door een beslissing van een grote meerderheid van de eigenaren van af te wijken. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor externe financiering. 1ste... Volgende
Back to home

Oplossingen