Aanzienlijke extra uitgaven door afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen. Cijfers CBS: inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/aftrek-levensonderhoud-was-gemiddeld-900-euro.htm.  Zie op belastingdienst.nl onder  Vorige

Schenking/gift

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek indien gegeven aan een ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI moet goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Zie op www.belastingdienst.nl onder giften. Giften aan een SBBI (Sociaal  Belang Behartigende Instelling) zijn niet aftrekbaar, tenzij gegeven als periodieke gift aan een steunstichting SBBI. SBBI betreft bijvoorbeeld de fanfare, carnavalsvereniging, sportvereniging. Giften zijn voor de ANBI of SBBI onbelast.

Let op: CBF-keurmerk waarborgt geen fiscale aftrekbaarheid. 

 

Giften worden verdeeld tussen periodieke giften en andere giften. Andere giften zijn aftrekbare giften boven een drempelbedrag en, indien hoger, 1% van het totale inkomen in Box 1, 2 en 3 (verzamelinkomen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek) overschrijden. Tevens geldt een maximum van 10% van het verzamelinkomen (vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek) per kalenderjaar.

De drempel en het maximum worden berekend over het gezamenlijk inkomen van beide partners of samenwonenden die vallen onder de fiscale partnerregeling. De drempel wordt daardoor verhoogd. Doordat aftrekbare giften een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel vormen, kunt u het aftrekbare bedrag boven de drempel toewijzen aan een partner. Daarbij is het veelal raadzaam de partner met het hoogste inkomen te kiezen.

 

Als u geen gift kunt aftrekken of u wilt zich langer binden, geldt nog de mogelijkheid om giften in de vorm van termijnen van lijfrente af te trekken (periodieke giften). Dit geldt als u zich in een notariële akte gedurende 5 jaar verplicht tot een schenking en de schenking afhankelijk is van het leven van de schenker. De periodieke gift is volledig aftrekbaar indien gegeven aan een ANBI of aan een SBBI onder voorwaarden (o.a. niet Vpb-plichtig, meer dan 25 leden). Een notariële akte is niet noodzakelijk. Zie op rijksoverheid.nl onder overige-fiscale-maatregelen-2014.

 

1 januari 2010 zijn de criteria voor de status ANBI aangescherpt. Instellingen moeten zich voor 90% (voorheen 50%) richten op het algemeen belang. Toetsing vindt achteraf plaats. Er is ook een integriteitstoets ingevoerd voor bestuurders.

 

Geefwet

Zie site van de 1ste kamer onder Geefwet.

Om culturele ANBI/ instellingen te helpen bij het aantrekken van geld is een aparte regeling getroffen vervat in de Geefwet. Culturele instellingen moeten publiek toegankelijk zijn en een hoogwaardige culturele activiteit aanbieden.

Een gift moet voldoen aan de minimumdrempel van 1% en kent een apart maximum. Tot € 5.000 mag u 125% van dat bedrag aftrekken en boven € 5.000 100%. Voor vennootschappen 150%. Zie op belastingdienst.nl onder goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi

 

Schenken na 10 jaar na een verblijf van 10 jaar in het buitenland

Een schenking na vertrek uit Nederland na een periode van 10 jaar wordt niet belast. Zie art. 3 Successiewet: wetboek-online.nl/wet/Successiewet. Meer op 

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-uit-het-buitenland-moet-ik-aangifte-schenkbelasting-doen

Werknemersspaarregeling  1 januari 2016 is de vrijstelling voor de spaarloonregeling vervallen.  De werknemersspaarregelingen bestonden uit: premiespaarregeling. U betaalde een premie uit uw netto salaris... Volgende
Back to home

Oplossingen