Miljoenennota/MEV 2012

Zie onder: Miljoenennota 2012 en de Macro Economische Verkenning (MEV) en ook als pdf.

Rijksbegroting/Miljoenennota en Rijksbegroting 2012Belastingplan 2012

 

Een keuze van de voornemens in 2012:

Studie: verhoging van het collegegeld voor langstudeerders.

Verdienen. Privé:

 • Verlaging van de drempelvoor scholingsuitgaven met € 250.
 • Afschaffing arbeidskorting en doorwerkbonus en vervanging door een bonussysteem. Invoering van een werkbonusvoor personen vanaf 62 jaar met een laag inkomen van maximaal €3.000. Stimulering van werkgevers om ouderen boven 55 jaar in dienst te nemen.
 • Beperking kinderopvangtoeslag. In de Verzamelwet kinderopvang 2012 is o.a. vastgesteld dat de aanvraag voor een toeslag alleen de lopende kosten en de kosten van de maand tevoren mag betreffen. Verlaging van de leeftijdsgrens voor de aftrekbaarheid van kosten van levensonderhoud tot 21 jaar.
 • Beëindiging van de spaarloonregeling. Vrije opname vanaf 1-1-2012. Vervanging door Vitaliteitssparen. De Vitaliteitsregelingis een ingrijpende regeling die eerdere beslissingen deels terugschroeft.
 • Aanpassing van stimuleringsregeling voor schoner rijden. Aanscherping van CO2 uitstootnormen per 1 juli 2012. Invoering van CO2 dieseltoeslag. Vervallen van de vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s per 1 januari 2014. Vrijstelling voor auto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram t/m 2015.

 Zakelijk

 • Afschaffing van rittenadministratie voor zakelijk vervoer bij verklaring voor uitsluitend zakelijk gebruik.
 • Omzetting van zelfstandigenaftrek in een basisaftrek van € 7.280.
 • Beëindiging tijdelijke regeling van de willekeurige afschrijving.

 Beschermen. Zorg

 • Verhoging van de zorgpremie en het eigen risico.
 • Overheveling van een deel van de voorzieningen van de AWBZ van de centrale overheid naar de gemeenten (Wmo).
 • Afbouw van de pgb wegens fraude met uitzondering van de pgb voor personen die een indicatiestelling hebben voor een verzorgingstehuis. Verscherping van de aanmeldingsprocedure.
 • Opheffing van zorgkantoren en overheveling per 2013 van de pgb naar verzekeringsmaatschappijen.

Oudedagsvoorziening

  Vermogen overdragen

 • Invoering van de Geefwet. Daarin worden de mogelijkheden om fiscaal voordelig te geven aan o.a. culturele doeleinden verruimd. Verruiming van de ANBI-eisen voor wat betreft commerciële activiteit.

Algemeen:  minder regeldruk


2011-09-15 18:09:18

Oplossingen