VOORJAARSNOTA (25/5/12)

Neem niet genoegen met minder dan het brondocument: Voorjaarsnota 2012

 

De grote lijnen van het akkoord zijn bekend. De belangrijkste maatregelen van het bezuinigingsplan zijn lastenverzwaring, hervormingen op het gebied van woningmarkt, oudedagvoorziening en arbeidsmarkt en schrappen van voorgenomen bezuinigingen:

 

Onderwijs

 • Wetsvoorstel Studeren is investeren wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, met uitzondering van de inkorting op het recht op reisvoorziening. Zie op www.financieringsbubbel.nl.
 • Bezuiniging op passend onderwijs vervalt.

 

Verdienen/ lastenverzwaring

 1. verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21% naar verwachting per 1 oktober 2012;
 2. loonbevriezing van 2 jaar voor ambtenaren (niet in de zorg);
 3. belastingverhoging door geen inflatiecorrectie op belastingschijven door te voeren;
 4. accijnsverhoging genotsmiddelen
 5. de onbelaste woon-werk vergoeding vervalt. Dit geldt voor de auto -€0,19 per kilometer- en het openbaar vervoer;
 6. bijtellingsvrijstelling bij privé kilometers van < 500 kilometer per jaar vervalt;
 7. de doorwerkbonus wordt afgeschaft
 8. crisisheffing voor hoge inkomens vanaf € 150.000.

Lastenverlaging

Verlaging van de 1ste en 2de IB- schijf met 0,4%. Geplande lastenverzwaring via btw-verhoging voor kunsten vervalt.

 

Lastenverhoging ondernemers. Ondernemers worden belast via:

 • ondermeer extra heffing over vervuilende producten/diensten, bankenbelasting, vergroeningsmaatregelen;
 • tijdelijke verhoging WW-premie.

 

Wonen

 1. verdere afbouw van hypotheekrenteaftrek door aftrek alleen nog maar toe te staan voor nieuwe hypotheken zonder aflossingsvrij deel. Volledige aflossing op einddatum. Nieuwe hypotheek vanaf 1 januari 2013 wordt in 30 jaar volledig, tenminste annuïtair, afgelost;
 2. nieuwe hypotheekleningen zijn niet hoger dan de waarde van het huis. Kosten moeten zelf gefinancierd worden. Loan to value maximaal 100%;
 3. overgangsregeling voor starters;
 4. huurverhoging voor inkomens tussen €33/m en €43/m tot inflatie plus 1% per jaar.

Stimulering woningmarkt door handhaving overdrachtsbelasting op 2%.

 

Bescherming/ onslagvergoeding

 1. flexibilisering arbeidsmarkt, vermindering ontslagvergoeding en overdracht van de kosten van eerste 6 maanden werkloosheid naar werkgevers;
 2. toestemming voor ontslag via UWV of kantonrechter vervalt;
 3. ontslagvergoedingen worden beperkt tot 1/4 a 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Aanwending alleen voor scholing/ sollicitatieadvies en nieuw werk. De uitkering komt niet ten goede voor inkomensterugval van ontslagene;
 4. extra belasting tot 75% op vertrekbonusen/ ontslagvergoedingen vanaf € 531.000;
 5. afbouw zorgkosten vooral door korting op AWBZ. Geen vergoeding rollator, eigen bijdrage liggeld in ziekenhuis;
 6. eigen risico verhoging voor zorgverkering tot € 350.

Vervallen zijn:

 • bezuiniging op Wajong jongeren, sociale werkplaatsen en bijstand via Wet werk naar vermogen;
 • pgb herziening;
 • verhoging griffierechten;
 • huishoudtoest voor bijstandgerechtigden.

Oudedagvoorziening

 • de AOW-leeftijd gaat versneld vanaf 2013 met 1 maand en vanaf 2016 met 2 maanden omhoog tot een pensioenleeftijd van 66 jaar in 2019. Na 2019 is de verlenging 3 maanden per jaar tot 67 jaar in 2023;
 • aanpassing zoals daling belastingtarieven. Belastingschijf 1 (33% naar 15%), belastingschijf 2 (42% naar 24%) vindt nu plaats op 65 jaar en wordt op hogere leeftijd conform aanpassing AOW;
 • de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen wordt in 2014 naar 67 jaar verhoogd;
 • versobering vitaliteitsregeling.

 Pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers vervalt.

 

Overig: sommige voorgenomen maatregelen gaan niet door zoals aanpassing griffierechten, pgb, passend onderwijs en btw-verhoging voor kunst.

 

De uitwerking vind plaats in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) aangeboden aan de 2de kamer op 25 mei 2012. Zie op www.rijksoverheid .nl onder Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord.

 

Let op:

Complexe onderwerpen als hervorming van de arbeidsmarkt en afschaffing van de onbelaste kilometervergoeding van het woon-werkverkeer worden uitgewerkt in het Belastingplan 2013 op Prinsjesdag op de 3de dinsdag van september. 


2012-04-27 10:04:57

Oplossingen