Belastingplan 2013

Belastingplan 2013 detailinformatie/links

 

Wijzigingen van de regels in 2013 zijn deels al wettelijk goedgekeurd en deels in onderhandeling. Tegen nieuwe regels die bekend zijn, kunt u maatregelen treffen. Naar de uitkomst van in het openbaar besproken hoofdonderwerpen kunnen wij gissen. De uitdaging is de ontwikkeling te zien van de explosieve dossiers die niet openbaar zijn en wel in de wandelgangen afgekaart worden.

Vind informatie in het originele document: www.rijksoverheid.nl op: documenten en publicaties onder wetsvoorstel Belastingplan 2013, onderwerpen onder Belastingplan 2013, regering onder Miljoenennota 2013, op Overige fiscale maatregelen en Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013.

Voor het kader van de besluitvorming zie op http://www.prinsjesdag2012.nl/ en www.Prinsjesdag2012.nl/Rijksbegroting.

 

Van ‘reeds vastgesteld’ tot ‘mogelijk’:

 • verhoging van het hoge btw-tarief tot 21% per 1 oktober 2012;
 • verhoging bankbelasting via de Wet bankenbelasting.

Oudedagvoorziening en vooral verlenging aanvangsdatum van AOW, pensioen en aanpassing van de individuele aanvullende oudedagvoorziening.

 • Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zal de financiële onbetaalbaarheid van de (collectieve) oudedagvoorziening verhelpen. De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd.
 • De pensioenen worden aangepast door invoering van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar per 1 januari 2014. 
 • Aanvullende individuele oudedagvoorziening. De leeftijdsgrenzen van lijfrenten van 65 jaar en 70 jaar worden vastgesteld op AOW-leeftijd en AOW-leeftijd plus 5 jaar per 1 januari 2014.
 • Vitaliteitsregeling. De levensloopregeling wordt afgeschaft en de mogelijkheid tot fiscaal gunstig vervroegd stoppen met werken wordt aanzienlijk beperkt.

Woningmarkt. De nieuwe regels voor woningfinanciering zullen ingrijpend zijn. Zie:Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, nieuwe regels aftrek hypotheekrente. De definitieve regeling is afhankelijk van onderhandelingen. Details treft u op www.hypotheekfuik.nl! Hoofdpunten zijn:

 • structurele verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2%;
 • minstens annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken in 30 jaar. Bestaande constructies worden
 • gerespecteerd;
 • afschaffing van de fiscale vrijstelling in Box 1 voor KEW/SEW/BEW op of na 1 januari 2013 gesloten. Financiële producten die op 31 december 2012 bestaan worden gerespecteerd;
 • afbouw van maximale leensom (‘loan to value’) tot 100% van de vrije marktwaarde in 2015;
 • verlenging van de periode van doorverkoop van een woning zonder overdrachtsbelasting. Bij doorverkoop binnen 36 maanden (was 6 maanden) is geen overdrachtsbelasting verschuldigd;
 • verhuurdersheffing en faciliteiten om de huren te verhogen.

Belasting. Aanpassingen zoals:

 • afschaffing van heffingskortingen in Box 3 en vrijstellingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en durfkapitaal per 1 januari 2013;
 • per 1 januari 2013 geldt de vermogenstoets bij huur-, zorgtoeslag en kindgebonden budget.;
 • vergroeningspakket, waaronder heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen/groen financieren;
 • afschaffen bijtellingsexceptie in het kader van < 500 kilometer privé rijden;
 • wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer. Dat houdt in afschaffing van de vrijstelling voor woon-werkverkeer (forensentaks) en afschaffing van de onbelaste ontvangst van € 0,19 kilometervergoeding.

Zakelijk. Zeer beperkt aantal stimuleringsmaatregelen

 • aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente;
 • stimuleringspakket bedrijfsleven voor duurzaamheid en energie;
 • invoering winstbox voor IB/VPB per 1-1-2015.

Arbeidsmarkt. Door vereenvoudiging van ontslagprocedures van medewerkers en vooral kostenvermindering bij ontslag, besparen ondernemers aanzienlijk op de productiefactor arbeid. De WW wordt aangepast en ontslagvergoedingen worden ingeperkt.  De politieke verschillen zijn groot.

 

Onderwijs. De echt heikele punten worden niet besproken in het openbaar.

 • sociaal leenstelsel onder intrekking van langstudeerdersboete. De kosten van het intrekken van de basisbeurs als gift en extra leenfaciliteiten aan te bieden verhogen de studiekosten met ca. € 15.000 in 4 jaar. Een disproportioneel nadeel voor studenten. Zie www.studiefinancieringsbubbel.nl voor veel extra informatie.
 • vervallen van verstrekking van gratis schoolboeken. 

Zorg

Ingrepen zijn nog niet vastgesteld. Beperking van de marktwerking en kostenverschuiving naar de patiënt is te verwachten Verhoging van het eigen risico voor ziektekostenverzekeringen tot € 350 en versobering van de AWBZ ligt in het verschiet .Een eigen bijdrage voor geneesmiddelen wordt besproken.

 

Zie ook www.studiefinancieringsbubbel.nl en www.hypotheekfuik.nl.


2012-09-19 13:09:09

Oplossingen