Invoering sociaal leenstelsel

Maatregelen die de levensloop van aanstaande studenten ingrijpend zullen beïnvloeden? In de brief van OCW over invoering van het sociaal leenstelsel is bepaald:

-Invoering sociaal leenstelsel masterfase per 1-9-2014

-Invoering sociaal leenstelsel bachelor fase 1-9-2015

-Kwaliteit bevorderende maatregelen en bewustere studiekeuze. Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid ligt bij 1ste kamer en bevordert een grotere keuze van type opleidingen, mogelijkheid voor bepaalde hbo-afgestudeerden een zelfde titel te krijgen als academici en beperking van collegegeld voor schakelprogramma's.

-Terugbetaaltermijn 20 jaar in plaats van 15 jaar.

-Kwijtschelding van de studieschuld voor specifieke meerjarige masteropleidingen met maatschappelijke relevantie in tekortsectoren.

-Informatie over de versobering van de reisvoorziening komt later.

Wetsvoorstellen voor afschaffen basisbeurs als gift komt voor masteropleiding voor de zomer en voor bachelor opleiding begin 2014. De structurele opbrengst is €1,2 miljard en wordt ingezet in onderwijs en onderzoek.

Kijk voor meer informatie onder risicoverhoging.


2013-06-26 13:06:30

Oplossingen