Eerdere nieuwsitems

14-4 Beperking duur partneralimentatie. Brief Regering

 

Herziening bbp 2010. Het tekort als % van het bbp in 2010 is door de herrekening licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend. De Voorjaarsnota -uiterlijk 1 juni- zou de herziening van de cijfers moeten opnemen. Zie risico's afdekken.

 

 

1 januari 2014. Wijzigingen in de belastingheffing. Goedgekeurd op 18 december in de 1ste kamer.

Nieuwe tarieven zie op:

rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.html

of

voor beschrijvingen Miljoenennota-2014-en-Belastingplan-2014.

 

2013

17 december.

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in 1ste kamer aangenomen

Wat betekent dat voor u? Zie verlaging hypotheekrenteaftrek.

 

19 november.

Belastingplan 2014 aangenomen in 2de kamer. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) is ook aangenomen. Zie: meer informatie.

 

20 september 

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving! Zie op rijksoverheid.nl onder Troonrede 2013, Miljoenennota 2014 en Belastingplan 2014  en op cpb.nl onder Macro Economische Verkenning 2014. Zie ook op rijksoverheid.nl onder:

Begroting SZW 2014: een toekomstbestendige arbeidsmarkt en betaalbare sociale zekerheid. Financieel nadelen vallen in komende jaren bij hogere inkomens, pensioengerechtigden, woningbezitters, zorgbehoevenden, samenwoners met 1 inkomen boven modaal, studenten, toekomstig werklozen. Stimuleringsmaatregelen gelden voor de woningmarkt, arbeidsmarkt, financiering van MKB en bevordering van investeringen en innovaties. Zie voor financiële effecten op nibud.nl onder NIBUD koopkrachtberekeningen.

Wat zijn de plannen? Zie op Miljoenennota 2014.

 

22 augustus

Advieskosten voor complexe producten zijn niet aftrekbaar. Advieskosten voor het sluiten van hypothecaire leningen zijn vooralsnog een uitzondering. Zie: http://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/408-Retourprovisie.html

 

26 juni

Maatregelen die de levensloop van aanstaande studenten ingrijpend zullen beïnvloeden? In de brief van OCW over invoering van het sociaal leenstelsel is bepaald:

-Invoering sociaal leenstelsel masterfase per 1-9-2014

-Invoering sociaal leenstelsel bachelor fase 1-9-2015

-Kwaliteit bevorderende maatregelen en bewustere studiekeuze. Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid ligt bij 1ste kamer en bevordert een grotere keuze van type opleidingen, mogelijkheid voor bepaalde hbo-afgestudeerden een zelfde titel te krijgen als academici en beperking van collegegeld voor schakelprogramma's.

-Terugbetaaltermijn 20 jaar in plaats van 15 jaar.

-Kwijtschelding van de studieschuld voor specifieke meerjarige masteropleidingen met maatschappelijke relevantie in tekortsectoren.

-Informatie over de versobering van de reisvoorziening komt later.

Wetsvoorstellen voor afschaffen basisbeurs als gift komt voor masteropleiding voor de zomer en voor bachelor opleiding begin 2014. De structurele opbrengst is €1,2 miljard en wordt ingezet in onderwijs en onderzoek.

Kijk voor meer informatie onder risicoverhoging.

 

19 februari

Verzachting aflossingsregel. In een breed akkoord over de woningmarkt en bouwsector zijn enkele aanpassingen getroffen op de algehele regeling van volledige aflossing.

 • mogelijkheid van een 2de lening tot 50% met een looptijd van 35 jaar maar met een niet aftrekbare rente;
 • btw-verlaging van 21% naar 6% voor verbouwing per 1 maart 2013;
 • diverse aanpassingen van de huurregelingen.

Zie voor details op rijksoverheid.nl onder breed akkoord over de woningmarkt.

 

2012

29 december

Tarieven 2013. Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing Kijk op circulaire d.d. 19-12-2012 van Financiën op www.rijksoverheid.nl onder Wijziging in de belastingheffing

 

17/18 december

Er zijn ingrijpende belastinghervormingen goedgekeurd. Zie op www.eerstekamer.nl onder

1. Belastingplan 2013 en voorstel van wet

2. overige fiscale maatregelen 2013 en gewijzigd voorstel van wet 

3.wet herziening fiscale behandeling eigen woning en gewijzigd voorstel van wet

wet verhuurderheffing is aangehouden.

 

14 december 

Starterhypotheken sneller afsluiten doordat niet alleen rekening gehouden wordt met een vehoging van het arbeidsinkomen binnen 6 maanden met onvoorwaardelijke schriftelijke bevestiging door de werkgever. Ook in geval van inkomensperspectieven op basis van objectieve criteria binnen een redelijke termijn is het mogelijk voor financiers rekening te houden met een verhoogd inkomen. Redelijk is een paar maanden tot een paar jaar. Voorbeeld is een AIO die dokter wordt. Kortom terug naar het explainkader. Zie onder

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/14/kabinet-versoepelt-hypotheekvoorwaarden-starters.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

 

23 november

Motie van de heren Zijlstra en Samsom dd 13-11-2012. Daarin:

- wordt afgezien van de inkomensafhankelijke zorgpremie

- vindt compensatie plaats door verhoging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting

- geldt vanaf 2014 verlaging van de maximum hypotheekrenteaftrek in stappen van 1/2% per jaar tot 38%. Let op: dit geldt voor bestaande en nieuwe hypotheken

- wordt € 250 miljoen geresreveerd voor de sociale agenda.

Zie op www.rijksoverheid.nl. onder Motie zijlstra-samsom nr. 32.

 

13 november

Het Regeerakkoord 2012 is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Zie op www.cpb.nl onder publicaties:

Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord.

 

8 november

Woningen staan 'onder water' en worden verkocht met een restschuld. De opbrengst is lager dan de woningfinanciering. Als de woning met verleis is verkocht en de restschuld gefinancierd is, zijn rente en kosten op de restschuldfinanciering van 1-1-2003 t/m 31-12-2017 aftrekbaar. Er geldt geen aflossingsverplichting voor de lening.

Zie op www.rijksoverheid.nl onder Regeringsnieuws d.d. 8-11-2012.

 

30 oktober

Snel, strak bezuinigend, eerst het zuur dan het zoet, doortastend. 

Sociaal. Ieder draagt een steentje bij maar sommigen onevenredig veel.

 

Bekijk het originele document: REGEERAKKOORD 29 okotober 2012. Bruggen slaan op: www.kabinetsformatie2012.nl op regeerakkoord

 

 

DE VERLIEZERS:

 • (ouders) van studenten
 • woningbezitters
 • starters op de woningmarkt
 • starters op de arbeidsmarkt
 • toekomstige werklozen
 • toekomstige gepensioneerden.

Meer details over de verliezers:

meer informatie

 

Zie verder over de positie van:

studentenwww.studiefinancieringsbubbel.nl

woningbezitters: www.hypotheekfuik.nl onder hypotheekfuik

 

4 oktober

VVD en PvdA hebben de voorstellen van de begroting 2013 aangepast. Belangrijke wijzigingen zijn:

Geen doorgang vinden:

- langstudeerdersboete

- forensentaks

- eigen bijdrage liggeld in ziekenhuis

- eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg

- modernisering Ziektewet voor flexwerkers (uitstel!)

- vitaliteitssparen.

 

Extra wordt ingevoerd:

- verhoging assurantiebelasting

- vervroeging uitstel AOW-uitkering tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021

- sociale maatregelen om de nadelen van het vervroegd uitstel AOW-uitkering te verzachten voor lage inkomens d.m.v. aanpassing mobiliteitsbonus en doorwerkbonus en overbruggingsregeling AOW-verhoging.

 

Deelakkoord: zie op www.kabinetsformatie2012.nl

 

19 september

Belastingplan 2013 detailinformatie/links

 

Wijzigingen van de regels in 2013 zijn deels al wettelijk goedgekeurd en deels in onderhandeling. Tegen nieuwe regels die bekend zijn, kunt u maatregelen treffen. Naar de uitkomst van in het openbaar besproken hoofdonderwerpen kunnen wij gissen. De uitdaging is de ontwikkeling te zien van de explosieve dossiers die niet openbaar zijn en wel in de wandelgangen afgekaart worden.

Vind informatie in het originele document: www.rijksoverheid.nl op: documenten en publicaties onder wetsvoorstel Belastingplan 2013, onderwerpen onder Belastingplan 2013, regering onder Miljoenennota 2013, op Overige fiscale maatregelen en Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013.

Voor het kader van de besluitvorming zie op http://www.prinsjesdag2012.nl/ en www.Prinsjesdag2012.nl/Rijksbegroting.

 

Van ‘reeds vastgesteld’ tot ‘mogelijk’:

 • verhoging van het hoge btw-tarief tot 21% per 1 oktober 2012;
 • verhoging bankbelasting via de Wet bankenbelasting.

Oudedagvoorziening en vooral verlenging aanvangsdatum van AOW, pensioen en aanpassing van de individuele aanvullende oudedagvoorziening.

 • Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zal de financiële onbetaalbaarheid van de (collectieve) oudedagvoorziening verhelpen. De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd.
 • De pensioenen worden aangepast door invoering van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar per 1 januari 2014. 
 • Aanvullende individuele oudedagvoorziening. De leeftijdsgrenzen van lijfrenten van 65 jaar en 70 jaar worden vastgesteld op AOW-leeftijd en AOW-leeftijd plus 5 jaar per 1 januari 2014.
 • Vitaliteitsregeling. De levensloopregeling wordt afgeschaft en de mogelijkheid tot fiscaal gunstig vervroegd stoppen met werken wordt aanzienlijk beperkt.

Woningmarkt. De nieuwe regels voor woningfinanciering zullen ingrijpend zijn. Zie:Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, nieuwe regels aftrek hypotheekrente. De definitieve regeling is afhankelijk van onderhandelingen. Details treft u op www.hypotheekfuik.nl! Hoofdpunten zijn:

 • structurele verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2%;
 • minstens annuïtair aflossen van nieuwe hypotheken in 30 jaar. Bestaande constructies worden
 • gerespecteerd;
 • afschaffing van de fiscale vrijstelling in Box 1 voor KEW/SEW/BEW op of na 1 januari 2013 gesloten. Financiële producten die op 31 december 2012 bestaan worden gerespecteerd;
 • afbouw van maximale leensom (‘loan to value’) tot 100% van de vrije marktwaarde in 2015;
 • verlenging van de periode van doorverkoop van een woning zonder overdrachtsbelasting. Bij doorverkoop binnen 36 maanden (was 6 maanden) is geen overdrachtsbelasting verschuldigd;
 • verhuurdersheffing en faciliteiten om de huren te verhogen.

Belasting. Aanpassingen zoals:

 • afschaffing van heffingskortingen in Box 3 en vrijstellingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en durfkapitaal per 1 januari 2013;
 • per 1 januari 2013 geldt de vermogenstoets bij huur-, zorgtoeslag en kindgebonden budget.;
 • vergroeningspakket, waaronder heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen/groen financieren;
 • afschaffen bijtellingsexceptie in het kader van < 500 kilometer privé rijden;
 • wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer. Dat houdt in afschaffing van de vrijstelling voor woon-werkverkeer (forensentaks) en afschaffing van de onbelaste ontvangst van € 0,19 kilometervergoeding.

Zakelijk. Zeer beperkt aantal stimuleringsmaatregelen

 • aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente;
 • stimuleringspakket bedrijfsleven voor duurzaamheid en energie;
 • invoering winstbox voor IB/VPB per 1-1-2015.

Arbeidsmarkt. Door vereenvoudiging van ontslagprocedures van medewerkers en vooral kostenvermindering bij ontslag, besparen ondernemers aanzienlijk op de productiefactor arbeid. De WW wordt aangepast en ontslagvergoedingen worden ingeperkt.  De politieke verschillen zijn groot.

 

Onderwijs. De echt heikele punten worden niet besproken in het openbaar.

 • sociaal leenstelsel onder intrekking van langstudeerdersboete. De kosten van het intrekken van de basisbeurs als gift en extra leenfaciliteiten aan te bieden verhogen de studiekosten met ca. € 15.000 in 4 jaar. Een disproportioneel nadeel voor studenten. Zie www.studiefinancieringsbubbel.nl voor veel extra informatie.
 • vervallen van verstrekking van gratis schoolboeken. 

Zorg

Ingrepen zijn nog niet vastgesteld. Beperking van de marktwerking en kostenverschuiving naar de patiënt is te verwachten Verhoging van het eigen risico voor ziektekostenverzekeringen tot € 350 en versobering van de AWBZ ligt in het verschiet .Een eigen bijdrage voor geneesmiddelen wordt besproken.

 

Zie ook www.studiefinancieringsbubbel.nl en www.hypotheekfuik.nl.

 

8 september

Flexibisering vanaf 1 oktober 2012. Een wet om de oprichting van BV’s te vereenvoudigen. Daarin wordt o.a. voorgesteld om de kapitaaleis van €18.000 bij de oprichting van een vennootschap te laten vervallen en dus ook de vereiste bankverklaring/ accountantsverklaring. 

Ook kunnen nieuwe bepalingen in de statuten opgenomen worden ter zake van aandeelsoorten (stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen), prijsbepaling van de aandelen, overdracht van aandelen, vergaderplaats buiten Nederland en besluitvorming buiten de Algemene vergadering.

 

Zie op wet Flexibilisering bv-recht, www.kvk.nl onder het nieuwe bv-recht en op www.officielebekendmakingen.nl voor de originele wetstekst.

 

21 juni. akkoord 2de kamer op UFM, o.a. bevattend:

 

 • per 1-10-2012 stijging algemeen BTW tarief van 19% naar 21%;
 • structurele verlaging overdrachtsbelasting op 2%;
 • vergroeningspakket, waaronder heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen/groen financieren;
 • per 1-1-2013 afschaffing van heffingskorting en vrijstellingen voor sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal;
 • werkgeversheffing hoge lonen van 16% over het in 2012 genoten loon plus bonus boven € 150.000;
 • werkgeversheffing over excessieve vertrekvergoedingen van 75%;
 • aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente;
 • verhoging alcohol- en tabaksaccijns;
 • per 1-7-2012 verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.

Verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader zijn in andere wetten uitgewerkt

 

Hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2013.

 

Neem niet genoegen met minder dan het brondocument:

27 april

Neem niet genoegen met minder dan het brondocument: Voorjaarsnota 2012

 

De grote lijnen van het akkoord zijn bekend. De belangrijkste maatregelen van het bezuinigingsplan zijn lastenverzwaring, hervormingen op het gebied van woningmarkt, oudedagvoorziening en arbeidsmarkt en schrappen van voorgenomen bezuinigingen:

 

Onderwijs

 • Wetsvoorstel Studeren is investeren wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, met uitzondering van de inkorting op het recht op reisvoorziening. Zie op www.financieringsbubbel.nl.
 • Bezuiniging op passend onderwijs vervalt.

 

Verdienen/ lastenverzwaring

 1. verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21% naar verwachting per 1 oktober 2012;
 2. loonbevriezing van 2 jaar voor ambtenaren (niet in de zorg);
 3. belastingverhoging door geen inflatiecorrectie op belastingschijven door te voeren;
 4. accijnsverhoging genotsmiddelen
 5. de onbelaste woon-werk vergoeding vervalt. Dit geldt voor de auto -€0,19 per kilometer- en het openbaar vervoer;
 6. bijtellingsvrijstelling bij privé kilometers van < 500 kilometer per jaar vervalt;
 7. de doorwerkbonus wordt afgeschaft
 8. crisisheffing voor hoge inkomens vanaf € 150.000.

Lastenverlaging

Verlaging van de 1ste en 2de IB- schijf met 0,4%. Geplande lastenverzwaring via btw-verhoging voor kunsten vervalt.

 

Lastenverhoging ondernemers. Ondernemers worden belast via:

 • ondermeer extra heffing over vervuilende producten/diensten, bankenbelasting, vergroeningsmaatregelen;
 • tijdelijke verhoging WW-premie.

 

Wonen

 1. verdere afbouw van hypotheekrenteaftrek door aftrek alleen nog maar toe te staan voor nieuwe hypotheken zonder aflossingsvrij deel. Volledige aflossing op einddatum. Nieuwe hypotheek vanaf 1 januari 2013 wordt in 30 jaar volledig, tenminste annuïtair, afgelost;
 2. nieuwe hypotheekleningen zijn niet hoger dan de waarde van het huis. Kosten moeten zelf gefinancierd worden. Loan to value maximaal 100%;
 3. overgangsregeling voor starters;
 4. huurverhoging voor inkomens tussen €33/m en €43/m tot inflatie plus 1% per jaar.

Stimulering woningmarkt door handhaving overdrachtsbelasting op 2%.

 

Bescherming/ onslagvergoeding

 1. flexibilisering arbeidsmarkt, vermindering ontslagvergoeding en overdracht van de kosten van eerste 6 maanden werkloosheid naar werkgevers;
 2. toestemming voor ontslag via UWV of kantonrechter vervalt;
 3. ontslagvergoedingen worden beperkt tot 1/4 a 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Aanwending alleen voor scholing/ sollicitatieadvies en nieuw werk. De uitkering komt niet ten goede voor inkomensterugval van ontslagene;
 4. extra belasting tot 75% op vertrekbonusen/ ontslagvergoedingen vanaf € 531.000;
 5. afbouw zorgkosten vooral door korting op AWBZ. Geen vergoeding rollator, eigen bijdrage liggeld in ziekenhuis;
 6. eigen risico verhoging voor zorgverkering tot € 350.

Vervallen zijn:

 • bezuiniging op Wajong jongeren, sociale werkplaatsen en bijstand via Wet werk naar vermogen;
 • pgb herziening;
 • verhoging griffierechten;
 • huishoudtoest voor bijstandgerechtigden.

Oudedagvoorziening

 • de AOW-leeftijd gaat versneld vanaf 2013 met 1 maand en vanaf 2016 met 2 maanden omhoog tot een pensioenleeftijd van 66 jaar in 2019. Na 2019 is de verlenging 3 maanden per jaar tot 67 jaar in 2023;
 • aanpassing zoals daling belastingtarieven. Belastingschijf 1 (33% naar 15%), belastingschijf 2 (42% naar 24%) vindt nu plaats op 65 jaar en wordt op hogere leeftijd conform aanpassing AOW;
 • de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen wordt in 2014 naar 67 jaar verhoogd;
 • versobering vitaliteitsregeling.

 Pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers vervalt.

 

Overig: sommige voorgenomen maatregelen gaan niet door zoals aanpassing griffierechten, pgb, passend onderwijs en btw-verhoging voor kunst.

 

De uitwerking vind plaats in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) aangeboden aan de 2de kamer op 25 mei 2012. Zie op www.rijksoverheid .nl onder Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord.

 

Let op:

Complexe onderwerpen als hervorming van de arbeidsmarkt en afschaffing van de onbelaste kilometervergoeding van het woon-werkverkeer worden uitgewerkt in het Belastingplan 2013 op Prinsjesdag op de 3de dinsdag van september. 

 

2011

22 december

Op de site van de Rijksoverheid zijn de sociale lasten en belastingen voor 2012 te vinden. Zie onder:

Sociale verzekeringen 2012

Belastingen

Heffingskortingen

Zakelijke belastingtarieven 2012

Belastingplan 2012 

Overige fiscale maatregelen 2012

Wet uitwerking Autobrief

Geefwet

Eindejaarspersbericht 2012

 

 

Wijziging van de belastingheffing per 1 januari 2012

Wijziging van de belastingheffing per 1 januari 2011

 

13 september

Zie onder: Miljoenennota 2012 en de Macro Economische Verkenning (MEV) en ook als pdf.

Rijksbegroting/Miljoenennota en Rijksbegroting 2012Belastingplan 2012

 

Een keuze van de voornemens in 2012:

Studie: verhoging van het collegegeld voor langstudeerders.

Verdienen. Privé:

 • Verlaging van de drempelvoor scholingsuitgaven met € 250.
 • Afschaffing arbeidskorting en doorwerkbonus en vervanging door een bonussysteem. Invoering van een werkbonusvoor personen vanaf 62 jaar met een laag inkomen van maximaal €3.000. Stimulering van werkgevers om ouderen boven 55 jaar in dienst te nemen.
 • Beperking kinderopvangtoeslag. In de Verzamelwet kinderopvang 2012 is o.a. vastgesteld dat de aanvraag voor een toeslag alleen de lopende kosten en de kosten van de maand tevoren mag betreffen. Verlaging van de leeftijdsgrens voor de aftrekbaarheid van kosten van levensonderhoud tot 21 jaar.
 • Beëindiging van de spaarloonregeling. Vrije opname vanaf 1-1-2012. Vervanging door Vitaliteitssparen. De Vitaliteitsregelingis een ingrijpende regeling die eerdere beslissingen deels terugschroeft.
 • Aanpassing van stimuleringsregeling voor schoner rijden. Aanscherping van CO2 uitstootnormen per 1 juli 2012. Invoering van CO2 dieseltoeslag. Vervallen van de vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s per 1 januari 2014. Vrijstelling voor auto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram t/m 2015.

 Zakelijk

 • Afschaffing van rittenadministratie voor zakelijk vervoer bij verklaring voor uitsluitend zakelijk gebruik.
 • Omzetting van zelfstandigenaftrek in een basisaftrek van € 7.280.
 • Beëindiging tijdelijke regeling van de willekeurige afschrijving.

 Beschermen. Zorg

 • Verhoging van de zorgpremie en het eigen risico.
 • Overheveling van een deel van de voorzieningen van de AWBZ van de centrale overheid naar de gemeenten (Wmo).
 • Afbouw van de pgb wegens fraude met uitzondering van de pgb voor personen die een indicatiestelling hebben voor een verzorgingstehuis. Verscherping van de aanmeldingsprocedure.
 • Opheffing van zorgkantoren en overheveling per 2013 van de pgb naar verzekeringsmaatschappijen.

Oudedagsvoorziening

  Vermogen overdragen

 • Invoering van de Geefwet. Daarin worden de mogelijkheden om fiscaal voordelig te geven aan o.a. culturele doeleinden verruimd. Verruiming van de ANBI-eisen voor wat betreft commerciële activiteit.

Algemeen:  minder regeldruk

 

13 september

September 2011 is het besluit genomen om het wetsvoorstel Personenvennootschappen in te trekken. In een brief is onderbouwd dat het voorstel vooral het MKB meer lasten dan baten brengt. De belangenorganisaties hebben zich tegen invoering uitgesproken. De nadelen van intrekking zijn dat een zeer lang wetgevingsproces achteraf zinloos blijkt te zijn geweest. Daarnaast heeft een aantal vrije beroepers vooruitlopend op de invoering van de wet ten onrechte de maatschap omgezet in een BV.

 

5 juli

Door de crisis staat de woningmarkt stil. Dat komt door te weinig investeringen en te weinig doorstroming. De regering wil het vertrouwen in de woningmarkt vergroten en daarmee de investeringsbereidheid en de doorstroming bevorderen. Het middel is een verlaging van de overdrachtsbelasting voor 1 jaar van 6% naar 2%. De regeling gaat in op 15 juni 2011 en geldt tot 1 juli 2012. Het moment van de juridische overdracht is bepalend voor toepassing van de regeling. Zie op Uw Financiële Routeplanner en op de site van de Rijksoverheid.

 

12 januari

http://www.pensioenkijker.nl/home is van start gegaan. Daarmee wordt kennis verschaft over ieders pensioensituatie en wordt iedereen gestimuleerd om over de pensioensituatie na te denken. U krijgt objectieve informatie over pensioen.

Het initiatief wordt ondersteund door de overheid en wordt gedragen door een grote hoeveelheid consumentenorganisaties, vakbonden, pensioeninstellingen, werkgeversorganisaties en anderen. Het is geen platform voor een kritische benadering van de pensioenontwikkelingen.

 

4 januari

Voordeel tot 1 juli 2011. De btw is verlaagd voor verbouwingen van 19% tot 6%. De regeling geldt voor verbouw- en herstelwerkzaamheden aan eigen woningen of beleggingspanden. Alleen arbeid valt onder de regeling dus niet kosten voor het materiaal. U moet het pand meer dan 2 jaar in bezit hebben.

Zie op de site van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën. Zie ook Veelgestelde vragen en antwoorden.

 

De verlaging van de btw geldt is verlengd tot 1 oktober 2011. Vereist is dat de verbouw voor 1 juli 2011 gestart is.

Zie op de site van de Belastingdienst.

 

1 januari

Het Belastingplan 2011 is goedgekeurd. Zie voor meer informatie op 

Belastingplan 2011

 

Zie voor de belangrijkste tariefwijzigingen  

Tarieven 2011.

 


2014-04-03 10:04:13

Oplossingen