Participatiewet

1 juli 2014 is de Participatiewet definitief

Vanaf 6 december 2013 is de naam 'Invoeringswet Wet werken naar vermogen' gewijzigd in 'Invoeringswet Participatiewet'. De Wet werk en bijstand krijgt met dit wetsvoorstel 'Participatiewet' als naam. De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten krijgt de naam 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'.

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet - 33161) is op 1 juli 2014 in de 1ste kamer aangenomen. Op eerstekamer.nl staat: gedeeltelijke quote: Dit wetsvoorstel voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten gaan de wet, die onderdeel is van de grote decentralisatieoperatie die het Kabinet Rutte II heeft ingezet, uitvoeren. De bedoeling van het voorstel is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Het kabinet wil daarmee onder andere de schotten tussen Wwb, Wsw en Wajong weghalen. Dat moet leiden tot minder bureaucratie en regeldruk. Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken om extra banen te creëren voor deze groep. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij straks loonkostensubsidie ontvangen. De loonkostensubsidie komt in de plaats van de loondispensatie. Door loondispensatie zouden arbeidsgehandicapte werknemers eerst een aantal jaren minder dan het minimumloon verdienen. Door de loonkostensubsidie verdienen zij minstens het minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig pensioen kunnen opbouwen. Unquote

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801) is op 1 juli 2014 in de 1ste kamer aangenomen. Op eerstekamer.nl staat: gedeeltelijke quote: Het wetsvoorstel voorziet in maatregelen om ervoor te zorgen dat socialezekerheidsregelingen houdbaar en toegankelijk blijven én in maatregelen voor mensen die het zonder een extra steuntje in de rug niet kunnen redden. Om de bijstand activerender te maken spreekt de regering bijstandsgerechtigden aan op de inzet van de eigen mogelijkheden, tegelijkertijd oog houdend voor de menselijke maat. De regering komt met een meetlat in de vorm van een uniformering van diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren, tegelijkertijd ruimte latend aan de gemeenten voor maatwerk. Een ander doel van het wetsvoorstel is te zorgen voor de toekomstbestendigheid van de bijstand: de bijstand houdbaar en toegankelijk houden nu de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking daalt. Om dat doel te bereiken, versterkt de regering met dit wetsvoorstel het vangnetkarakter van de bijstand. De Wet werk en bijstand krijgt door het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet (33.161) 'Participatiewet' als nieuwe citeertitel. Unquote.

 


2014-07-01 15:07:07