ACTUALERT

Ontwikkelingen over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd in de Nieuwsbrief financieel antwoord.

Studeren

ACTUALERT alle levensfasen

 

November 2017: http://bit.ly/dfs386-Regeerakkoord-2017-2021

 

*********************************************************************************** 

 

STUDEREN

1 mei: deadline voor het inschrijven voor een studie: http://bit.ly/1lZZpfE

 

 14-3 geen collegegeld en goed onderwijs: in Schotland en Scandinavië: http://bit.ly/1ezdYxz

 

11-2. De rente op de studieschuld staat laag. Maar weet u hoe hoog de rente geweest is? De renterisico’s zijn onderbelicht: http://bit.ly/1bmiwLW

 

6 februari. Open #kennissamenleving. Belangrijk. Mooc: http://bit.ly/1ePWjmd en Universiteit van Nederland: http://bit.ly/1cescC9. Wie wil dat niet?

 

17 jan. 2014. Studiefinanciering in de VS – explosieve groei! student loans are becoming a drag on the US economy, student debt impact on housing market, student loans next debt bubble. http://bit.ly/1i6eadH

 

15 jan. 2014. Scholen worden jaarlijks beoordeeld op onderwijsprestaties. Daar volgt een classement uit.

 

14 januari 2014. Open onderwijs ontwikkelt zich snel. Vrije kennisverspreiding -veelal zonder kosten- via o.a. MOOC, colleges van de Universiteit van Nederland. Dat is ook het doel van definancielesite. De overheid stimuleert deze trend in een brief aan de 2de kamer.

 

12 december 2013. Uitstel invoering sociaal leenstelsel naar 1-9-2015. Zie tweedekamer.nl onder sociaal_leenstelsel_masterfase_uitgesteld

 

23 september 2013. Studentenbelang: geen issue voor politieke partijen. Simpele besparing zonder verzet dankzij het sociaal leenstelsel http://bit.ly/1bB2f4A 

 

20 augustus 2013. Studiekosten stijgen snel. Welke student is succesvol bij de fiscus? Hoe realiseer je een aftrekpost http://bit.ly/18HdMKZ ?

 

 Voor twitterberichten vind u informatie op: https://twitter.com/financielevraag

Verdienen-inkomen

22 december. Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33978)goedgekeurd in de 1ste kamer

 

17 december BELASTINGPLAN 2015 en Financieel toetsingskader voor pensioenen aangenomen

 

19 juni 2014. Lichte daling werkloosheid. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-041-pb.htm

 

10 juni 2014 Definitieve goedkeuring Wet Werk en Zekerheid.  

Wet Werk en zekerheid. 1ste kamer. Stemming 1ste kamer 10 juni. Aangenomen met 50% plus 3 stemmen meerderheid. http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33818_wet_werk_en_zekerheid

 

28 mei

1ste kwartaal 2014: groei bijstand houdt aan tot 426.000 medeburgers. Zie CBS: http://bit.ly/1gzxDnE. De stijging is het sterkst onder jongeren tot 27 jaar met bijna 7%. Er is een verband met de toename van flexibele arbeid en korte banen. Flexibilisering arbeidsmarkt neemt toe. Zie: http://bit.ly/1fMOn4g.

 

15 mei

CBS: werkloosheid verder gestegen tot 8,7%. In feite is de werkloosheid hoger. Zie: cijfers werkloosheid

 

21 maart

CBS cijfers: stijgende werkloosheid tot 8,8% van de beroepsbevolking. 691.000 personen.

- de cijfers worden laag ingeschat want zzp'ers met een lage bezettingsgraad, ontmoedigden en werklozen die niet elke 2 weken solliciteren worden niet als werkloos aangemerkt

- onzeker is welk effect invoering van de Wet werk en zekerheid  zal hebben op de werkloosheid

- cijfers CBS over werkloosheid.

 

14 februari 2014

#wet werk en zekerheid, voor sommigen grote onzekerheid. Uitgangspunt economisch herstel. Is dat zo? http://bit.ly/1du6Pli

 

24 jan. 2014

Werkloosheid gestegen: 8,5%. werkloosheidscijfers 2013 en http://bit.ly/1jIVZZJ. Velen hebben geen kans/haken af. Echte cijfers publiceren?

 

6 januari 2014 start Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (http://www.rvo.nl/). Informatie over subsidies, regels en ondernemen. Zie http://bit.ly/1a6WmXW en www.ondernemersplein.nl

 

2 januari 2014

Belastingtarieven 2014 op:

- belastingdienst.nl onder prive/inkomstenbelasting/nieuw_in_2014/veranderingen_2014/

- rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014

Samenleven

11 juli 2014 Wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (33987)

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z13299&dossier=33987

De wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt doordat bepaalde bezittingen en schulden in privé blijven. Zoals:

 

  • bestaande bezittingen en schulden van voor het huwelijk
  • schenkingen en erfenissen
  • ondernemingsvermogen van IB-onderneming/BV van voor het huwelijk
  • 1/2 van gemeenschapsgoederen die vanwege privéschulden van een van de partners uitgewonnen worden. De andere partner zou het recht krijgen bij faillissement bezittingen voor de helft van de waarde uit de boedel over te nemen. 

24 juni 2014 Wet hervorming kindregelingen aangenomen (33716). Zie http://bit.ly/1sCuokW

 

26-3-2014. Initiatiefvoorstel (33311) van het kamerid Bontes: beperken van de duur van partneralimentatie en het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte. Zie op tweedekamer.nl onder Kamerstuk en plenair verslag. Let op: dit raakt ook bestaande situaties op basis van een overgangsregeling.

 

6 maart 2014. Wet hervorming kindregelingen (33716) in behandeling bij de 2de kamer. Ingrijpende samenvoeging van

Dossier: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33716_wet_hervorming. 11 regelingen worden samengevoegd tot 4 regelingen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Meer informatie op Kinderopvangtoeslag.

 

29 januari 2014

Initiatiefwetgeving over een aanzienlijke verkorting van de alimentatieverplichting van 12 jaar tot 5 jaar.

 

Kostenreductie via verkorting aanvraagtermijnen. Kinderopvangtoeslag 2014: 3 maanden na aanvang. Zie toeslagen.nl of http://bit.ly/1hcZFnK

Wonen

21 mei

Bestaande woningen fractie duurder http://bit.ly/1neaNoG. Meer op http://bit.ly/1m3qlYE. Minister: ‘tekenen van herstel’. ‘lastenverzwaringen niet voor iedereen prettig’. Eufemismen en politiek wensdromen. Bijna 20% waardeverlies sinds 2008 en collectieve verarming. Minder annuïteit en beheerst aflossingsvrij lenen is een oplossing.

 

24 april Koopwoningen in maart 2,1% goedkoper dan vorig jaar (CBS)

 

27-3 1,4 mln huishoudens #onderwater: http://bit.ly/1gtDSYg - http://bit.ly/ODR2Hq . Meer regels: huisbezitters collectief armer.

 

27-3

1,4 mln huishoudens #onderwater: http://bit.ly/1gtDSYg - http://bit.ly/ODR2Hq . Meer regels: huisbezitters collectief armer.

 

17-12-2013

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in 1ste kamer aangenomen. Wat betekent dat voor u? Zie verlaging hypotheekrenteaftrek

 

Woningfinanciering moeilijker door een beoogde daling van de LTV tot 80%. Zie: http://bit.ly/17gufXo  . Eigen woning voor jongeren?

Beschermen

17 december BELASTINGPLAN 2015 en Financieel toetsingskader voor pensioenen aangenomen

 

16 december 2014 is de Wet verbod verticale integratie (33362) afgewezen in de 1ste kamer. Zie op eerstekamer.nl onder wet verbod verticale integratie. 

 

2 december 1ste kamer: wet langdurige zorg (33891) aangenomen

 

9 juli

wmo 2015 aangenomen. eerstekamer.nl: quote De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2014 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen unquote.  Zie ook: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33841_wet_maatschappelijke

 

1 juli 2014

Vanaf 6 december 2013 is de naam 'Invoeringswet Wet werken naar vermogen' gewijzigd in 'Invoeringswet Participatiewet'. De Wet werk en bijstand krijgt met dit wetsvoorstel 'Participatiewet' als naam. De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten krijgt de naam 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'.

 

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet - 33161) is op 1 juli 2014 in de 1ste kamer aangenomen.

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801) is op 1 juli 2014 in de 1ste kamer aangenomen. 

 

8 maart 2014. Grootste bezuiniging van €3 miljard snel door 2de kamer. Help met onzekere toekomst jongeren. http://bit.ly/1fMNGx4 en http://bit.ly/1lHKoNU

 

18 febr. 2014. Wet Werk en Zekerheid. Megawet Aangenomen in 2de kamer. Zekerheid voor flexwerkers of eerder ontslag? http://bit.ly/1fMOn4g en http://bit.ly/1cGThCm

 

16 jan. 2014 Pensioenleeftijdgestegen tot bijna 64 jaar. Zie cbs.nl op arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014

 

Pensioenopbouwverlaging: geen werknemersvoordeel.Onjuist. Pensioenpremie=uitgesteld salaris. http://bit.ly/1ib2Q0O, http://bit.ly/PQPOYl

Vermogen

30 oktober. Vermogen leidt tot Box 3 heffing van nu 1,2% en vanaf 2016 progressief.

Wat is het risico als u niets doet? progressief hogere heffing. Oplossing: rekeningen betalen betalen voor 1 januari

 

4-2-2014. Beter uitgeven voor reizen. Besparen is niet alleen minder uitgeven maar vooral meer product voor een lagere prijs. Daarvoor zijn vergelijkingssites. Links voor goedkoop reizen: http://bit.ly/1doBUSN.

 

3-2-2014. Voor schenkers een perfecte besparing: periodieke gift hoeft niet notarieel. Helaas niet aftrekbaar in Box 3 http://bit.ly/1j5lEym

Algemeen

November 2017: http://bit.ly/dfs386-Regeerakkoord-2017-2021

 

3 mei: kredietverlening beperkt, rentemarge banken verruimd en kapitaaleisen banken verhoogd: http://bit.ly/1rLCtOg

 

13 april. Juni: verlaging overheidstekort door herziening bbp berekening http://bit.ly/1ewSnM7. http://bit.ly/1eBezz5 . Bezuinigingen teruggedraaid?

 

24 jan. 2014. Werkloosheid gestegen: 8,5%. werkloosheidscijfers 2013 en http://bit.ly/1jIVZZJ. Velen hebben geen kans/haken af. Echte cijfers publiceren?

 

1 januari 2014. Wijzigingen in de belastingheffing. Goedgekeurd op 18 december in de 1ste kamer. 

Nieuwe tarieven zie op:

rijksoverheid.nl onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.html

 

1 oktober 2013 Participatiesamenleving is gebracht als onafwendbaar en gewenst. De extra lasten sluiten vrijwilligheid uit. Zie: http://t.co/dXrG1dT4Ev

 

2 september 2013. Bankierseed voor medewerkers met klantcontact. Ethiek is goed maar kpi's zijn schadelijk/niet publiek: http://bit.ly/15xNrLz  .

Oplossingen