Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Bouwdepot. Als u een huis bouwt, betaalt u veelal in termijnen maar neemt u de hypothecaire lening ineens op. Op het niet gebruikte gedeelte van de lening ontvangt u rente. De betaalde en ontvangen... Vorige

Aftrekbare kosten eigen woning

Let op: voor monumentenpand geldt dat groot onderhoud, schilderwerk, tuinonderhoud onder voorwaarden aftrekbaar kunnen zijn:

belastingdienst.nl/aftrekbare_kosten/aftrekbare_kosten.

Voor de eigen woning is alleen de rente van gefinancierde onderhoudskosten aftrekbaar.

 

Kijk op belastingdienst.nl onder:

U kunt de rente over de financiering, de rente over een restschuld (na 28 oktober 2012) en financieringskosten voor (familie) leningen of leningen van uw eigen BV voor de aankoop, de verbouwing en het onderhoud* van de woning aftrekken. Ook eenmalige kosten kunnen aftrekbaar zijn. Basis is aftrekbaarheid van kosten in verband met de financiering (niet van fiscaal partner, wel samenwonenden) van de woning.

 

Fiscaal aftrekbare posten zijn:

 • royementskosten bij aflossing van de lening;
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • taxatiekosten voor de financiering;
 • hypotheekkosten (notariskosten voor de hypotheekakte en kadastrale rechten). Dus niet de kosten voor de eigendomsakte;
 • advieskosten voor de financiering en kosten voor verkrijgen hypotheek (reiskosten e.d.);
 • bereidstellingsprovisie, verlengingsprovisie;
 • borgstellingsprovisie voor een garantie van een borg;
 • boeterente voor aflossing/oversluiten van de (familie) financiering;
 • periodieke betaling voor erfpacht en opstal;
 • grond-, bouwrente bij nieuwbouw na afsluiten van de aanneem- en bouwovereenkomst
 • vooruitbetaalde rente (max. 6 maanden van een opvolgend jaar)
 • rente van een lening uit een bouwdepot van max. 2 jaar
 • rente van een financiering voor een restschuld van max. 15 jaar.

* Onderhoudskosten betreffen alle zaken die aard en nagelvast zijn en die u niet mee kunt nemen. Daaronder vallen ook behang en verf, loonkosten van vakmensen, onderhoud van boilers, gevel en schoorsteen, tuinaanleg, vijver, schutting. Tuinaanleg, behang, vloerbedekking staan ter discussie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?. Niet voor de Belastingdienst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-8462.pdf.  

 

Voor het provisieverbod gold: afsluitprovisie bij aankoop, verkoop, verbetering en oversluiten aftrekbaar. Daarbij mocht de provisie niet hoger zijn dan 1,5% van de schuld en maximaal € 3.750. Als u meer betaalde, moest het meerdere als vooruitbetaalde rente toegerekend worden over de resterende looptijd van de lening. Vaak bedroeg de afsluitprovisie 1%. Bij grote leningen kon u onderhandelen over de hoogte van de provisie.

De verplichting voor de directe aanbieder om de advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening te brengen aan de klant volgt uit artikel 86h van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: 

 

1. Een directe aanbieder brengt de advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering, of bij ministeriële regeling aan te wijzen ander financieel product rechtstreeks in rekening bij de consument of, indien het een verzekering betreft, de cliënt.

2. De aanbieder brengt geen andere kosten dan de advieskosten en distributiekosten in rekening bij de consument onderscheidenlijk cliënt voor de werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot de financiële producten, bedoeld in het eerste lid. 

Lid 1 van dit artikel verplicht de directe aanbieder om advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening te brengen. Lid 2 van dit artikel verbiedt de directe aanbieder om andere kosten in rekening te brengen. Bron AFM.

 

Niet aftrekbaar zijn kosten voor: de taxatie van het oude huis, de makelaar, de notaris i.v.m. het transport van de eigendomsakte, de bankgarantie, afkoop erfpacht e.d. alsook BTW, overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting is van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 verlaagd tot 2%. Zie op de belastingsite onder overdrachtsbelasting. In het Kunduz akkoord is de verlaging definitief.

 

Meegefinancierde kosten

Als u kosten financiert is de rente voor een aantal kosten aftrekbaar in Box 1. Dat zijn de kosten voor: de notaris in verband met de hypotheekakte en het transport van de eigendomsakte, de makelaar en de architect, voorheen de afsluitprovisie, de bankgarantie, aanvraag NHG, taxatie voor de financiering, afkoop erfpacht alsook gefinancierde overdrachtsbelasting en btw.

 

Aftrek rente bij verhuur/ Tijdelijke verhuur in verkoop staande woning. Zie op de site van de Belastingdienst onder Tijdelijke verhuur eigen woning en Tijdelijke... Volgende
Back to home

Oplossingen