Hoe is het nu? - sociale zekerheid: http://bit.ly/dfs218-zorgverzekeringswet - persoonsgebonden aftrek: http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek en http://bit.ly/dfs97-ziektekosten-kindtot27jaar  -... Vorige

week 14 trend in de sociale zekerheid

Wat verandert en raakt u? De trend!

 1. Zorgbehoevenden. Steeds minder aftrekbare kosten: zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht_2014_2016 
 2. Arbeidsongeschikten. http://bit.ly/dfs221-wia
 3. Werkenden. Risico/ verantwoordelijkheid van ziekte in de toekomst meer bij de werknemer. Discussie over de Vlz: http://bit.ly/dfs224-loondoorbetalingsverplichting-bij-zieket  
 4. Werkenden/ mogelijk toekomstige werklozen. Aanscherping acceptatie-eisen voor een nieuwe baan: http://bit.ly/dfs223-passende-arbeid 
 5. Werklozen. Opbouw en duur WW-uitkering aangescherpt: http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/detail/werkloos-op-of-na-1-januari-2016 
 6. Ouderen. Uitkering AOW staads later: http://bit.ly/dfs158-aow-uitkering en http://bit.ly/dfs26-uitstelaow
 7. Ouderen met bedrijfspensioen. Verlenging en verlaging opbouwpercentages: http://definancielesite.nl/book/page/357-pensioenleeftijd/  
 8. Bijstandsbehoevenden. Invoering van kostendelersnorm in sociale voorzieningen. Zie http://definancielesite.nl/book/page/342-participatiewet-voorheen/ 

 

ALGEMEEN

 • KORTE TERMIJN PLANNEN: korte horizon, zoals afschaffen van de basisbeurs (€13.000 extra schuld voor de gemiddelde student)
 • maar ook LANGE TERMIJN PLANNEN of STAPSGEWIJZE AFBOUW: afbouw hypotheekrenteaftrek in stappen van 0,5% of algeheel vervallen hypotheekrenteaftrek na 30 jaar
 • POSITIEVE COMMUNICATIE: nadelige regelingen politiek verpakken in eufemismen/ framing/ positieve benadering en stimuleringsmarketing en communicatie
 • BEZUINIGEN: afbouw regelingen, kortingen/toeslagen en verhogen van belastingen via een geleidelijke lange termijn (verhoging eigenwoningforfait, afbouw hypotheekrenteaftrek, verlaging LTV hypotheekfinanciering e.d.) 
 • RESERVES AANSPREKEN: inkomsten voor morgen naar voren halen (opheffen levensloopregeling en afschaffen stamrechtvrijstelling)
 • BELASTEN VAN VOLGENDE GENERATIES: beperken van nadelen voor huidige generatie/ouderen en lastenoverheveling naar jongere generaties in de toekomst
 • INDIVIDUALISERING: afbouw van de sociale zekerheidsstaat met collectieve vangnetten en opbouw van de participatiesamenleving met individuele verantwoordelijkheid
 • DEFISCALISEREN: afschaffen van fiscale aftrek, omkeerregel, geen aangifte in Box 3 e.d. Ultiem wordt gesproken over defiscalisering van hypotheek (=afschaffen van renteaftrek) en van pensioen (=premie ten laste van netto inkomen en niet bruto)
 • DECENTRALISATIE: taakoverheveling naar gemeenten (jongerenzorg, delen van AWBZ, Wmo) 
 • TRANSITIE van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht -kortom een aanspraak via de overheid- op zorg naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht via de gemeenten (Wmo en jeugdzorg)
 • GEEN INFLATIECORRECTIE. Bijvoorbeeld voor ouderentoeslag, vrijstelling groene beleggingen, uitvaartverzekering.
sorry in bewerking Volgende
Back to home

Oplossingen