Vermogen uit nalatenschap (zie ook: Vermogensoverdracht bij overlijden). Door een testament kan na overlijden van de partner een overbedelingsschuld van de langstlevende aan de kinderen ontstaan. Deze schuld is echter alleen in geval van defiscalisering vrijgesteld. Ook de onderbedelingsvordering van de kinderen op de langstlevende... Vorige

Box 3 vermogensrendementsheffing

Belastingtarievenhttp://bit.ly/dfs314-belastingtarieven

 

Terug naar belasting over de werkelijke spaarrente. Extra hoge vrijstelling.

 

rijksoverheid.nl

Quote

Nieuwsbericht | 06-09-2019 | 15:20

Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

 

Staatssecretaris Snel: “Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik, want op dit moment worden zij belast alsof een deel van het vermogen dat ze hebben uit beleggingen bestaat, ook als zij alleen spaargeld hebben. Daardoor moeten zij meer belasting betalen dan wanneer je afzonderlijk naar hun spaargeld zou kijken. Met dit voorstel gaan straks circa 1,35 miljoen spaarders helemaal geen box 3-belasting meer betalen. Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001.”

Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.360 euro (of 60.720 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het vermogen waarover je belasting betaalt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat.

 

In het voorstel wordt straks voor het eerst gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over deze werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente en daardoor ook vele malen lager is dan dat op beleggingen. Dit zou op dit moment bijvoorbeeld maar 0,09% zijn. Hierdoor gaan circa 1,35 miljoen mensen straks helemaal geen belasting meer betalen. Het voorstel is daarnaast zo vormgegeven dat de kleine beleggers (onder de 30.000 euro) die nu geen belasting betalen dat straks ook niet hoeven. Voor degenen die wel belasting blijven betalen wordt het tarief circa 33%.

 

Het nieuwe stelsel is zo ontworpen dat de voordelen van het huidige systeem behouden blijven, zoals de vooraf ingevulde aangifte. Het nieuwe systeem is wel gevoeliger voor belastingontwijking. Er worden dan ook maatregelen genomen om dit tegen te gaan, de zogenaamde anti-arbitragemaatregelen. 

 

De komende tijd wordt het voorstel uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daarbij zal ook in kaart worden gebracht wat de effecten zijn voor specifieke groepen. Het wetsvoorstel kan dan voor het einde van 2020 in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De Belastingdienst moet vervolgens voldoende tijd hebben om deze grote structuurwijziging door te voeren, waarbij het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Kamerbrief

  • Kamerbrief Aanpassing box 3

    Staatssecretaris Snel van Financiën licht in een brief een voorstel toe waardoor straks voor het eerst gerekend wordt met de ...

    Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019

 

 

 

**********************************************************************

Wat zegt het regeerakkoord over belasting van vermogen in Box 3?

Quote: In de vermogensrendementsheffing (Box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden

en het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren).

In deze kabinetsperiode zal een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement worden uitgewerkt. Unquote.

http://bit.ly/dfs386-Regeerakkoord-2017-2021 

 

De tarieven van de Box 3 heffing wijzigen. Vergelijk 2019 met 2018: 

berekenhet.nl/sparen-en-beleggen/belasting-box3-spaargeld-vermogen.html

 

 

2017. Forfaitair rendement in:

schijf 1 (tot € 100.000)                 : 2,87%, belast met 30%: 0,86%

schijf 2 (€ 100.000 - € 1.000.000): 4,60%, belast met 30%: 1,38%

schijf 3 (> € 1.000.000)                : 5,39%, belast met 30%: 1,61%

Het was 1,2%.

 

Voor 2018 geldt een rendement voor sparen van 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen van 5,38% (2017: 5,38%).

Let op: vermogen tot €25.000 is vrijgesteld.

 

14 april 2017 Betreft: Reactie op vragen en opmerkingen op de brief van 20 september 2016 over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Quote

Definitieve rendementen box 3 De leden van de fractie van het CDA vragen naar de formule van de parameters waarop het forfaitaire rendement voor sparen is gebaseerd. Het forfaitaire rendement voor sparen is van toepassing op het saldo van de bank- en spaartegoeden en de schulden. Voor spaarrente op de bank- en de spaartegoeden wordt het vijfjaarsvoortschrijdend gemiddelde gebruikt van de spaarrente, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB)

Unquote

Zie voor de berekeningsmethodiek van het Box 3 forfaitaire rendement op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/14/beantwoording-vragen-over-fiscale-moties-en-toezeggingen 

*********************************************************************

20 september 2016: brief staatssecretaris van Financiën: Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/09/20/brief-tk-over-fiscale-moties-en-toezeggingen

 

Definitieve rendementen box 3 voor 2017

Quote

Ik wil deze brief over openstaande moties en toezeggingen tevens gebruiken om u te informeren over de definitieve rendementen die voor de heffing van box 3 in 2017 van toepassing zullen zijn.

In het Belastingplan 2016 is aangekondigd dat de rendementen voor sparen en beleggen die voor de heffing van box 3 in aanmerking worden genomen jaarlijks worden herijkt, voor het eerst in 2017. Voor 2017 wordt herijkt met de realisatiecijfers over 2015.

 

Voor het rendement op spaargeld geldt een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde aan de hand van de rente over de periode t-6 tot en met t-2 (jaar t is het belastingjaar).

Dus voor 2017 geldt de gemiddelde rente over de jaren 2011 tot en met 2015. De gemiddelde spaarrente voor 2015 is uitgekomen op 0,99%. In de prognose was uitgegaan van 1,00%. Het vijfjarig voortschrijdend gemiddelde voor het spaardeel blijft daarmee ongewijzigd op 1,63%.

 

Vanwege het langetermijnkarakter van de beleggingen vindt de herijking voor beleggingen plaats met een methode waarin het meest recente jaar voor een 15e deel van invloed is. Het langetermijnrendement voor jaar 2017 wordt vastgesteld op het meetkundig gemiddelde van het langetermijnrendement uit het Belastingplan 2016 en het gerealiseerde rendement van het 2015, waarbij 2015 voor een 15e deel wordt ingewogen. De herijking van het langetermijnrendement gebeurt voor aandelen, obligaties en onroerende zaken afzonderlijk.

De rendementen voor aandelen worden ontleend aan de MSCI-index voor Europa, voor onroerende zaken aan het CBS-prijsindexcijfer voor bestaande koopwoningen en voor obligaties aan de DNB-statistiek voor het rendement op de meest recente 10- jarige staatsobligatie. Het nieuwe langetermijnrendement voor het totaal van de beleggingen wordt bepaald door de uitkomsten voor onroerende zaken, aandelen en obligaties te wegen met respectievelijk 53%, 33%, en 14%.  

Het gemiddelde langetermijnrendement op beleggingen werd in het Belastingplan 2016 geraamd op (afgerond) 5,5%. Na herijking met de gerealiseerde rendementen in 2015 komt het langetermijnrendement voor beleggingen uit op 5,39%.

 Unquote

******************************************************************

Voorbeelden staan vermeld op de site van de Belastingdienst.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf

Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen

    Percentage

    1,63%

   Percentage

    5,5%

1

Tot en met € 75.000 

    67%

    33%

2

Van € 75.001 tot en met € 975.000

    21%

    79%

3

Vanaf € 975.001

    0%

   100%

Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen 

 

Quote

Voorbeeld: alleenstaande met € 125.000 spaargeld

Lees voor

U bent alleenstaand en hebt € 125.000 spaargeld. U hebt geen schulden.

Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 125.000 - € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 100.000.

Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

 

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf en € 25.000 in de 2e schijf.

Schijven in box 3

Totaalbedrag in schijf

Verdeling bedrag in schijf

Percentage

Voordeel

1

€ 75.000

67% x € 75.000 = € 50.250

1,63% x € 50.250

€    819

1

€ 75.000

33% x € 75.000 = € 24.750

5,5% x € 24.750

€ 1.361

2

€ 25.000

21% x € 25.000 = € 5.250

1,63% x € 5.250

€      85

2

€ 25.000

79% x € 25.000 = € 19.750

5,5% x € 19.750

€ 1.086

Totaal voordeel

box 3

€ 3.351

 

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

 

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 19.750 = € 1.086.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.086 = € 1.171.

 

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 + € 1.171 = € 3.351. 
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 1.005.

 

**********************************************************************************************************

 

Voorbeeld: alleenstaande met € 1.250.000 vermogen

Lees voor

U bent alleenstaand en hebt € 1.250.000 vermogen. U hebt geen schulden.

Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 1.250.000 - € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 1.225.000.

Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf, € 900.000 in de 2e schijf en € 250.000 in de 3e schijf.

Schijven in box 3

Totaalbedrag in schijf

Verdeling bedrag in schijf

Percentage

Voordeel

1

€ 75.000

67% x € 75.000 =

€ 50.250

1,63% x € 50.250

€      819

1

€ 75.000

33% x € 75.000 =

€ 24.750

5,5% x € 24.750

€   1.361

2

€ 900.000

21% x € 900.000 =

€ 189.000

1,63% x € 189.000

€   3.081

2

€ 900.000

79% x € 900.000 =

€ 711.000

5,5% x € 711.000

€ 39.105

3

€ 250.000

100% x € 250.000 =

€ 250.000

5,5% x € 250.000

€ 13.750

Totaal voordeel

box 3

 € 58.116

 

 

 

 

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:
Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

 

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 900.000 = € 189.000 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 189.000 = € 3.081.

Voor 79% x € 900.000 = € 711.000 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 711.000 = € 39.105.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 3.081 + € 39.105 = € 42.186.

 

De berekening van uw voordeel in de 3e schijf gaat zo:
Voor 100% van € 250.000 = € 250.000 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 250.000 = € 13.750.

 

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:
Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 + € 42.186 + € 13.750 = € 58.116.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 17.435.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Voorbeeld: u hebt spaargeld met uw fiscale partner en geeft ieder de helft van de grondslag op

Lees voor

U hebt een fiscale partner en u hebt samen € 250.000 spaargeld.

U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 250.000 - € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 200.000.

U kiest ervoor om ieder € 100.000 op te geven. Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf en € 25.000 in de 2e schijf.

Deze berekening maakt u zowel voor uzelf als voor uw fiscale partner.

Schijven in box 3

Totaalbedrag in schijf

Verdeling bedrag in schijf

Percentage

Voordeel

1

€ 75.000

67% x € 75.000 = € 50.250

1,63% x € 50.250

€    819

1

€ 75.000

33% x € 75.000 = € 24.750

5,5% x € 24.750

€ 1.361

2

€ 25.000

21% x € 25.000 = € 5.250

1,63% x € 5.250

€      85

2

€ 25.000

79% x € 25.000 = € 19.750

5,5% x € 19.750

€ 1.086

Totaal voordeel

box 3

€ 3.351

De berekening van uw voordeel en die van uw fiscale partner in de 1e schijf gaat zo:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

Het voordeel van uw fiscale partner in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361)

 

De berekening van uw voordeel en die van uw fiscale partner in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 19.750 = € 1.086.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.086 = € 1.171.

Het voordeel van uw fiscale partner in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.086 = € 1.171

 

De berekening van de belasting over uw voordeel en van uw fiscale partner in box 3 gaat zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 + € 1.171 = € 3.351. 
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 1.005.
Het voordeel van uw fiscale partner in box 3 is in totaal € 2.180 + € 1.171 = € 3.351. 
Uw fiscale partner betaalt over dit voordeel ook 30% belasting = € 1.005

**********************************************************************************************************

 

Voorbeeld: u hebt spaargeld met uw fiscale partner en u geeft de hele grondslag op

Lees voor

U hebt een fiscale partner en u hebt samen € 250.000 spaargeld. U hebt geen schulden.

Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 250.000 - € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 200.000.

U kiest ervoor om € 200.000 op te geven. Uw fiscale partner geeft niks op. Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf en € 125.000 in de 2e schijf.

Schijven in box 3

Totaalbedrag in schijf

Verdeling bedrag in schijf

Percentage

Voordeel

1

€ 75.000

67% x € 75.000 = € 50.250

1,63% x € 50.250

€    819

1

€ 75.000

33% x € 75.000 = € 24.750

5,5% x € 24.750

€ 1.361

2

€ 125.000

21% x € 125.000 = € 26.250

1,63% x € 26.250

€    427

2

€ 125.000

79% x € 125.000 = € 98.750

5,5% x € 98.750

€ 5.431

Totaal voordeel

box 3

€ 8.038

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:
Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).


De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:

Voor 21% x € 125.000 = € 26.250 geldt het percentage van 1,63%. 
Uw voordeel is dus 1,63% x € 26.250 = € 427.

Voor 79% x € 125.000 = € 98.750 geldt het percentage van 5,5%. 
Uw voordeel is dus 5,5% x € 98.750 = € 5.431.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 427 + € 5.431 = € 5.858.

 

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 + € 5.858 = € 8.038. 
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 2.411.

 Unquote

Meer dan 6 maanden vantevoren anticiperen op de Box 3 heffing op 1 januari van het volgend jaar lijkt voorbarig.Dat is het niet! Check de belastingtarieven: http://bit.ly/dfs314-belastingtarieven en maak een keuze:  ************************************************************************************* Exact... Volgende
Back to home

Oplossingen