PPI staat voor premiepensioeninstelling. Op basis van Europese wetgeving ter bevordering van de concurrentie op het gebied van pensioenen is de Wet introductie premiepensioeninstellingen ingevoerd. Op basis van deze wet kunnen financiële instellingen, waaronder buitenlandse instellingen, naast bestaande pensioenfondsen en pensioenverzekeraars de markt betreden. Kenmerk is dat de pensioenpremies... Vorige

Herziening pensioenstelsel - pensioenakkoord

Nieuw pensioenakkoord

rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/nieuws/2019/06/05/evenwichtig-pensioenstelsel-aow-stijgt-langzamer 

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/06/05/kamerbrief-principeakkoord-vernieuwing-pensioenstelsel/kamerbrief-principeakkoord-vernieuwing-pensioenstelsel.pdf

Verlaging stijging AOW-leeftijd: rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/aow-leeftijd-stijgt-minder-snel

Check uw AOW-leeftijd: rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/06/05/tabel-aow-leeftijden-obv-principeakkoord/20190606+Pensioenkalender+obv+principeakkoord+juni+2019.ods 

 

Onder druk van een aanstaande korting op de pensioenen eind 2019 is een akkoord gesloten, na goedkeuring FNV leden uiterlijk 15 juni.

 

fnv.nl

quote

Er is een principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. In het voorstel staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken. We hebben deze afspraken inclusief uitleg voor je op een rij gezet.

 

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden

Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

 

Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen

Voor mensen met zwaar en onregelmatig werk is het nu extra moeilijk om gezond de AOW-leeftijd te halen. Dankzij dit akkoord kunnen voor hen afspraken worden gemaakt in de cao, waardoor ze tot 3 jaar vóór de AOW-leeftijd kunnen stoppen. De boete op eerder stoppen wordt hiervoor deels geschrapt. Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen voortaan belastingvrij worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100 weken verlof worden opgespaard (dit was 50 weken). Er komt een fonds van € 800 miljoen beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.

 

Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland

Nu staat nog in de wet dat de AOW-leeftijd na 2021 één-op-één omhoog gaat met de stijging van de levensverwachting. Als het concept-pensioenakkoord door iedereen wordt aangenomen, wordt deze stijging veel langzamer.

 

Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren

Werkgevers, vakbonden en kabinet onderzoeken samen of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. Dit is vooral belangrijk voor de mensen die al heel jong zijn begonnen met werken.

 

Nieuw pensioencontract met eerder indexatie

De komende jaren komt er een ander soort pensioenuitkering. Dit nieuwe solidaire contract komt in de plaats van de huidige uitkeringsovereenkomst. Belangrijk verschil is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw gemakkelijker meestijgen met de prijzen (indexatie). Op verzoek van het kabinet wordt de zogenaamde ‘doorsneesystematiek’ afgeschaft. Afgesproken is dat hierdoor geen groepen erop achteruitgaan.

Het nieuwe contract wordt de komende jaren ingevoerd onder leiding van een Stuurgroep met vertegenwoordigers van het kabinet, werkgevers en de vakbonden. Zij houden in de gaten of het nieuwe contract aan alle afspraken voldoet en trekken indien nodig aan de bel.

 

Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor volgend jaar dreigden kortingen op pensioenuitkeringen en pensioenopbouw van miljoenen gepensioneerden en werkenden. Afgesproken is dat deze korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de overgrote meerderheid van de fondsen. Hiermee wordt de kans op korten veel kleiner en zullen de kortingen beperkter zijn.

 

Pensioen voor meer mensen

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat ze samen de zogenaamde witte vlek gaan aanpakken: dit zijn honderdduizenden voornamelijk jonge mensen in loondienst, die nu geen pensioen opbouwen. De FNV vindt dat iedereen die werkt ook pensioen moet kunnen opbouwen. In het nieuwe collectieve pensioenstelsel kunnen zelfstandigen gemakkelijker aansluiten. Ook is afgesproken dat er voor zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt, net als voor andere werkenden.

 

Hoe kan ik stemmen?

12 tot en met 15 juni kun je stemmen over het principeakkoord. Ben je lid van de FNV, dan krijg je binnenkort een brief in de bus met een individuele code. Hiermee kun je via internet je stem uitbrengen. De link naar het stemformulier staat in de brief. Stemmen kan van woensdag 12 juni 11.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het Ledenparlement een definitief besluit.

 Unquote

 

Risico's

- 'ambitiepensioen' is de eufemistische benaming van een pensioen dat niet vast staat. Geen zeker eindloon- of middelloonpensioen meer. 

- weliswaar hopelijk geen korting op pensioenen eind 2019/ 2020, maar grotere risico's van korting door tegenvallende beleggingsresultaten in toekomstige jaren

- geen verlaging van de rekenrente, die daalt bij economische terugval.

 

Het pensioen (2de pijler) was gebaseerd op het kapitaaldekkingsstelsel. D.w.z. dat pensioen uitgekeerd wordt uit bestaand opgebouwd vermogen in tegenstelling tot AOW dat uitgekeerd wordt op nog op te bouwen vermogen. 

 

Belangrijke wijzigingen:

fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2019/06/dit-hebben-we-afgesproken-in-het-pensioenakkoord

Pensioen 2de pijler

- doorsneepremie is afgeschaft

- pensioen is afhankelijk van beleggingsresultaat

- fluctuaties worden tussen generaties gedeeld en er is geen persoonlijk opgebouwd pensioenvermogen

- toetreding zzp'ers in pensioenstelsel

- verplichte aov voor zzp'ers

- lagere buffers voor pensioenfondsen en korting als dekkingsgraad onder 100% in zicht komt.

 

AOW

- tijdelijke bevriezing van leeftijds uitstel door 67 jaar in 2025 in te laten gaan in plaats van 2021

- halvering van verhoging AOW-leeftijd bij een hogere levensverwachting

- vertraging stijging AOW-leeftijd

- mogelijkheid eerder te stoppen voor zwaar en onregelmatig werk

- AOW ingangsdatum na 45 jaar werk.

 

**********************************************************************

Regeerakoord 2017

De zogenoemde doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Daarmee komt een einde aan de herverdeling die het gevolg is van de doorsneesystematiek, wordt de pensioenopbouw transparanter en sluit het stelsel beter aan op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt bezien of het fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie kan worden begrensd. Bij de vormgeving van het fiscale kader blijft het kabinet oog houden voor het faciliteren van een adequate pensioenopbouw. Mensen blijven samen risico’s delen. Pensioen blijft een levenslange uitkering waardoor je niet het risico loopt dat er geen geld meer over is als je langer leeft dan verwacht.

tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

********************************************************************

CPB: Beleggingsrisico nemen én renterisico afdekken nodig voor goed pensioen

Het is voor pensioenfondsen lastig tegelijk beleggingsrisico te nemen én het renterisico af te dekken. Het nemen van beleggingsrisico is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. Het afdekken van renterisico voorkomt dat het pensioen tegenvalt als de rente laag is. De vraag welk pensioenstelsel deze beide aspecten het beste kan combineren is actueel door de discussie over de toekomst van het Nederlandse stelsel. 

https://www.cpb.nl/persbericht/cpb-beleggingsrisico-nemen-en-renterisico-afdekken-nodig-voor-goed-pensioen

 

 

 

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Persberichten2019/dnb384398.jsp   Memorie van toelichting: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z12290&did=2019D25371 35223             ... Volgende
Back to home

Oplossingen