De uitsluitingsclausule vervalt. Het gebruik van de insluitingsclausule is optioneel. Memorie van antwoord. Quote: Hoewel uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat echtelieden voortaan in een beperkte gemeenschap van goederen huwen, kan om allerlei redenen behoefte bestaan om bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften de testateur en de schenker de mogelijkheid te geven... Vorige

Insluitingsclausule

De uitsluitingsclausule vervalt. Het gebruik van de insluitingsclausule is optioneel. Memorie van antwoord. Quote:

Hoewel uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat echtelieden voortaan in een beperkte gemeenschap van goederen huwen, kan om allerlei redenen behoefte bestaan om bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften de testateur en de schenker de mogelijkheid te geven om te bepalen dat hetgeen verkregen wordt wél in de gemeenschap valt. Hiermee kunnen zij, althans wat erfrechtelijke verkrijgingen en giften betreft, de rechtsgevolgen van de algehele gemeenschap van goederen bewerkstelligen. Zij zijn daarbij vrij om daaraan voorwaarden te verbinden die zij wenselijk vinden, op gelijke wijze als dat nu ook al het geval is bij de uitsluitingsclausule. Zo kunnen zij bepalen dat het in de gemeenschap vallen beperkt is tot bepaalde situaties, bijvoorbeeld als het huwelijk eindigt door overlijden van één van de echtgenoten. Zij kunnen daarbij zowel bepalen dat de erfrechtelijke verkrijging of de gift onder ontbindende voorwaarde tot het privévermogen van de erfgenaam of begiftigde behoort en pas in geval van overlijden in de gemeenschap valt, als dat de erfrechtelijke verkrijging of de gift tot de gemeenschap behoort en pas in geval van echtscheiding tot het privévermogen gaat behoren. Zij kunnen aan het vallen in de gemeenschap ook één of meer andere voorwaarden verbinden die facultatief of cumulatief werken. Deze vrijheid hebben erflaters en schenkers overigens ook al naar huidig recht met betrekking tot de uitsluitingsclausule. In de notariële praktijk blijkt dat van die vrijheid op grote schaal gebruik wordt gemaakt. In tegenstelling tot uitsluitingsclausules wordt de insluitingsclausule overigens niet bindend, zoals de initiatiefnemers in de reactie op de Afdeling advisering van de Raad van State (nr. 4, p. 2) reeds hebben opgemerkt.

Unquote

 

Wijziging huwelijksgoederenregime

21 maart 2017: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels. 28 maart is de wet aangenomen.

Quote

33.987. Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD)  beperkt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht.

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.

Unquote

memorie_van_antwoord_van_de/document3/f=/vk8hcm6e5hwb.pdf

 

Schenkingen worden in het algemeen, speciale situaties uitgezonderd, niet verrekend bij uw overlijden. De schenkingen worden alleen maar toegevoegd aan de nalatenschap (inbreng) en als een voorschot op de erfenis van de kinderen beschouwd als deze inbreng door een clausule in de schenkingsovereenkomst of in uw testament opgenomen is. Schenkingen gedaan voor 1 januari 2003... Volgende
Back to home

Oplossingen