Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Bereken uw positie: /bit.ly/dfs605-koopkrachtberekenaar-2020-NIBUD  Persbericht | 23 januari 2020 Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent, maar er zijn... Vorige

Belangrijkste wijzigingen in 2020

In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hiermee verandert ook het belastingtarief.

Voor wie? Voor iedereen die inkomen uit werk en woning heeft.
Wat betekent deze verandering voor u?

Of het tweeschijvenstelsel gunstig voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin.

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan is het belastingtarief lager omdat u geen AOW-premie meer betaalt.

Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u een voorlopige aanslag over 2020 krijgt, houden we hiermee al rekening. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
Hoe doe ik dat? -
Meer informatie
Energiebelastingtarief elektriciteit omlaag
Het tarief in deze eerste schijf voor elektriciteit gaat vanaf 2020 omlaag. Op dit moment betalen huishoudens voor elektriciteit 9,86 cent per kWh aan energiebelasting. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit daalt met 0,09 cent per kWh.
www.rijksoverheid.nl › onderwerpen › belastingplan › energiebelasting: Belasting op aardgas omhoog, elektriciteit goedkoper ...
Voor wie? Voor iedereen die over 2020 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning én een inkomen heeft van meer dan € 68.507.
Wat betekent deze verandering voor u?

U kunt de aftrekbare kosten voor uw eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken.

In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

Jaar2020202120222023
Maximaal tarief
aftrekbare kosten
eigen woning
46,0% 43,0% 40,0% 37,05%
Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
Hoe doe ik dat? -
Meer informatie

In 2020 wordt -net als bij de eigen woning- het tarief van de andere aftrekposten ook geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

Voor wie? Voor iedereen die over 2020 een inkomen heeft van meer dan € 68.507 én persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten heeft.
Wat betekent deze verandering voor u? U kunt deze aftrekposten tegen maximaal 46% aftrekken.

In dit overzicht ziet u hoe de afbouw tot en met 2023 is:

Jaar2020202120222023
Maximaal tarief
andere aftrekposten
46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

Het gaat om de volgende aftrekposten:

Persoonsgebonden aftrekposten;

 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
 • weekenduitgaven voor gehandicapten
 • scholingsuitgaven
 • aftrekbare giften
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

Aftrekbare kosten eigen woning;

 • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning

Ondernemersfaciliteiten;

 • zelfstandigenaftrek
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • meewerkaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • stakingsaftrek
 • MKB-winstvrijstelling

Overig;

 • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen
Wat kunt u doen? U hoeft niets te doen. Als u uw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor uw belastingaanslag over 2020.
Hoe doe ik dat? -
Meer informatie

Belastingdienst.nl. Quote.

- Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 wordt het tarief 26,90%.

Voor wie? Voor iedereen die in 2020 een aanmerkelijk belang heeft.
Wat betekent deze verandering voor u?

U betaalt over de voordelen uit uw aanmerkelijk belang 26,25% inkomstenbelasting (box 2).

Wat kunt u doen? Houd er rekening mee dat als u in 2020 een dividenduitkering doet of uw aandelen verkoopt, u meer inkomstenbelasting betaalt. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om betaling achteraf te voorkomen.
Hoe doe ik dat? Hoe u een voorlopige aanslag aanvraagt, leest u bij Voorlopige aanslag.
Meer informatie

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe. De korting die u kreeg als u jaarlijks niet meer dan € 1.883 aan btw moest afdragen, vervalt.

Voor wie? Btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en van wie de omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.
Wat betekent deze verandering voor u?

De korting op de btw die u moet betalen, vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling.

Wat kunt u doen? U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u zelf eenvoudig na kunt gaan of u aan de voorwaarden voldoet.
Hoe doe ik dat? Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier. Dat vindt u op belastingdienst.nl/kor. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn.
Meer informatie

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.

Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

 

De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken.

Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers. Het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. voor bedrijven) vindt u hier. Als u in een paar minuten wil weten wat de wijzigingen voor u betekenen, ga dan naar de ‘wat betekent dit voor mij’ tool van Wijzer in Geldzaken.

 

Twee belastingschijven

Vanaf 2020 gaan belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 over hun inkomen 37,35% belasting betalen, voor het inkomen daarboven is dit 49,50%.

Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die € 25.000 per jaar verdient gaat er door deze veranderingen € 375 op vooruit in 2020. Bij een inkomen van € 45.000 per jaar is dit € 640, bij een inkomen van € 65.000 per jaar is dit € 680. Of iemand er op vooruit gaat of niet, hangt uiteindelijk ook af van veranderingen in zijn of haar persoonlijke situatie en van de ontwikkelingen van de economie.

 

Eigen woning

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46% worden afgetrokken, dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan € 68.507.

 

Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60%. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont, daalt het forfait hierdoor van € 1950 (2019) naar € 1800 (2020).

 

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) ieder jaar verder beperkt. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van

€300.000 woont en geen aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met € 60.

 

 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7280 naar € 7030. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

 

 

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiets van de zaak een stuk aantrekkelijker door een versimpeling van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. 

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting.  

 

 

Auto

Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto's bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd willen we overstimulering voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4% naar 8%.

Eigenaren van een oudere dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Fijnstof, zoals roet, is slecht voor het klimaat en onze gezondheid. De overheid wil daarom het bezit en het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken.  Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1350 en 1450 kilo weegt, kost dat € 225 per jaar.

 

 

Vergroening

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. De belastingvermindering,  een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting, gaat omhoog. Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met € 100.

 

 

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2020 twee keer duurder.  Een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 14 cent duurder en per 1 april € 1. Een pakje shag van 40 gram wordt per 1 januari 35 cent duurder en per 1 april € 2,50 euro (voor alle bedragen geldt: inclusief accijns en btw).

Zie ook
rijksoverheid.nl quote Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020 Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. In deze publicatie... Volgende
Back to home

Oplossingen