Internet:         Belastingdienst. Starters site. Vorige

BV, Ja of Nee?

Uw keuze wordt bepaald door sociale, economische, fiscale en juridische motieven. Bij de BV-vorm is sprake van een rechtspersoon. Dat wil zeggen een zelfstandige juridische eenheid. U bent alleen aansprakelijk uit hoofde van bestuurders- of beroepsaansprakelijkheid en niet meer voor gelijke delen of hoofdelijk, tenzij u als DGA meetekent bij de financiering.

 

Bij de BV is vaak sprake van een pensioen in eigen beheer voor de DGA en is geen sprake van een oudedagsreserve. Dat laatste geldt voor de IB-ondernemer.

Fiscaal geldt de vennootschapsbelasting en Box 2 (AB-heffing) in plaats van het progressieve tarief van Box 1. Voor het salaris van de ondernemer en voor huur geldt wel Box 1.

 

Voordelen BV:

 • uitstel van heffing over de winst (t.z.t. AB-heffing);
 • beperkt lager belastingtarief;
 • beperkte aansprakelijkheid;
 • eenvoudige voortzetting van het bedrijf bij overlijden van de ondernemer;
 • mogelijkheid tot verdeling bij overdracht;
 • eenvoudige bedrijfsopvolging (aandelenoverdracht in plaats van activa/passiva-transactie);
 • mogelijkheid bij omzetting van een IB-onderneming om een stamrecht ten behoeve van de oudedagsreserve en de stakingslijfrenteaftrek in eigen beheer te houden;
 • belastingvrije overdracht van de onderneming via de deelnemingsvrijstelling indien een holdingstructuur is opgezet;
 • geen overdrachtsbelasting bij een zakelijke overdracht van onroerende zaken, behalve via een onroerend goed BV;
 • geen desinvesteringsbijtelling bij een aandelentransactie;
 • pensioen in eigen beheer (fiscaal vergelijkbaar met oudedagsreserve).

Nadelen BV:

 • accountantskosten;
 • complexe loonadministratie;
 • publicatieplicht;
 • oprichtingseisen (o.a. oprichtingskosten);
 • geen IB-ondernemingsfaciliteiten (o.a. ondernemersaftrek, oudedagsreserve, zelfstandigenaftrek);
 • beperkte achterwaartse verliesverrekening (1 jaar, tijdelijk 3 jaar);
 • geen middeling;
 • AB-heffing;
 • bij verlies geen compensatie met IB-inkomen;
 • verplicht zakelijk salaris (€ 41.000/€ 5.000/€ 0).

De overgang naar een BV heeft consequenties. De oudedagsreserve vervalt bij inbreng (afrekening of stamrecht). De BV is meestal alleen interessant als er na uitkering van salaris aan de DGA structureel winst overblijft.

 

Bij overgang (staking) is sprake van desinvestering. De bijtelling vindt plaats tegen het progressieve tarief. Een eventuele aftrek in de BV vindt plaats tegen het Vpb-tarief.

Dit geldt niet als gekozen wordt voor geruisloze doorschuiving.

 

U kunt uw IB-onderneming ruisend of geruisloos inbrengen. In het eerste geval is van belang dat de wijziging van de belastingheffing maximaal drie maanden voor de overeenkomst ingaat. Bij geruisloze omzetting geldt een periode van negen maanden. Zie ook onder Hoofdstuk 3a, Winst uit onderneming.

 

De BV biedt de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden delen van de winst te reserveren. De winst kan gereserveerd worden buiten de persoonlijke omgeving. Reserves kunnen worden belegd in de beheermaatschappij of in een aparte BV. Bij een BV kan een pensioenvoorziening opgebouwd worden zonder de premies af te storten bij een externe verzekeringsmaatschappij... Volgende
Back to home

Oplossingen