De Pensioenwet geldt niet voor de DGA. Dat betekent dat elke nieuwe toezegging met ingang van 1 januari 2007 en bestaande toezeggingen in eigen beheer tot 1 januari 2008 buiten de beschermende werking van de Pensioenwet (waarborgfunctie) vallen. Alleen bestaande extern verzekerde pensioenen vallen sinds 1 januari 2008 onder de beschermende werking van de Pensioenwet. Ook extern verzekerd nabestaandenpensioen... Vorige

Pensioen in eigen beheer en de DGA

2019 laatste jaar van uitfasering van pensioen in eigen beheer.

Zie PwC: .pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/pensioenen/uitfasering-pensioen-in-eigen-beheer-2019-laatste-jaar-van-actie.=PwCActueel

google.nl/uitfasering+pensioen+in+eigen+beheer

**********************************************************************

Op 7 maart is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34555_wet_uitfasering_pensioen_in eigen beheer.

Vanaf 2017 moet een keuze gemaakt worden in verband met de uitfasering pensioen in eigen beheer. Analyseer de verschillende keuzes handhaven, afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting of prijsgeven. Bron: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief_loonheffingen_2017_lh2091t71fd.pdf.

 

*******************************************************************************

Wetsvoorstel 34555 stond op 20 december 2016 geagendeerd voor stemming, maar die ochtend ontving de Kamer het verzoek van de staatssecretaris om de stemming aan te houden. Nadien is wetsvoorstel 34662 ingediend: novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Het ligt in de verwachting dat de Tweede Kamer deze novelle vandaag af zal doen als hamerstuk. Volgende week dinsdag start dan de behandeling in de commissie Financiën in de Eerste Kamer met de verwachting dat de wetsvoorstellen 34555 en 34662 op 7 maart 2017 plenair geagendeerd kunnen worden. Ten dele wordt in de novelle terugwerkende kracht geregeld tot 1 januari 2017 t.a.v. de inwerkingtreding.

 

Tekst van wetsvoorstel 34662 (dat de tekst van wetsvoorstel 34555 aanpast):

https://redactie.eerstekamer.nl/behandeling/20170123/voorstel_van_wet/document3/f=/vkb5h804bhwh.pdf

 

***************************************************************************

34.555
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Let op: deadline 1 april 2017. De opbouw van het pensioen moet vanaf die datum stopgezet zijn en

de wens tot mogelijke afkoop gefinaliseerd zijn. In 3 jaar kan het pensioensaldo fiscaal gefaciliteerd

uitgekeerd worden.

Voor de partner is er recht op compensatie!!

nota_van_wijziging.pdf

 

***************************************************************************

Wetsvoorstel voor afschaffing pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017:

rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/07/01/kamerbrief-over-pensioen-in-eigen-beheer 

ondernemersplein.nl/wetswijziging/wijziging-pensioen-eigen-beheer

rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/wet-uitfasering-pensioen-in-eigen-beheer-en-overige-fiscale-pensioenmaatregelen

 

Let op: u heeft de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer af te kopen (2017/2018/2019), om te zetten in een oudedagsverplichting vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeeftijd voor een periode van minimaal 20 jaar of af te storten.

Premievrij maken is een optie.

Voor de partner geldt het risico van verlies van het nabestaandenpensioen bij overlijden van de partner en echtscheiding, in het geval van afkoop of omzetteing in een oudedagsverplichting.

*****************************************************************************

DGA's kunnen pensioen in eigen beheer met belastingkorting afkopen als een wetsvoorstel met dat doel aangenomen wordt. 

rijksoverheid.nl

Quote

Oplossing voor pensioenklem directeur-grootaandeelhouders

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA's) te maken hebben. Veel DGA's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'.  Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.

DGA's die het zogeheten Pensioen in Eigen Beheer afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting. Dat vormt een extra prikkel voor DGA's om te stoppen met Pensioen in Eigen Beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor DGA's die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van Pensioen in Eigen Beheer betekent een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

Unquote

*******************************************************************************

DGA’s hebben de keuze om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit kan in de werkmaatschappij, de holding of een aparte BV. 

Vereist is dat:

  • er een toezegging van een BV is in een goede pensioenbrief en financieringsovereenkomst (in geval van extern eigen beheer);
  • de toezegging geldt voor de feitelijk bezitter van de aandelen;
  • de DGA minimaal 10% van het geplaatste kapitaal bezit; 
  • de DGA schriftelijk akkoord gaat dat de collectieve regeling niet geldt met een duidelijke doelomschrijving van de pensioenregeling.

 

De inhoud van de pensioenregeling moet vastgelegd worden in de pensioenbrief. De afspraken moeten vallen onder de wettelijke regelgeving. De pensioenaanspraken mogen omvatten: het ouderdomspensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen, een tijdelijk ouderdomspensioen, premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidsrisico worden vaak extern ondergebracht. Als sprake is van een nabestaandenpensioen moet de pensioenbrief ook meegetekend zijn door de partner.

 

 Enkele voorwaarden voor de opbouw van een ouderdomspensioen zijn:

  • opbouw 35 jaar via eindloon-, middelloonregeling of beschikbaar premiestelsel (2% per jaar eindloon en 2,25% middelloon, verlaagd naar 1,9% eindloon en vanaf 2015 1,657% eindloon). Meer op pensioen-2e-pijler-verlaging;
  • opbouw minimaal 10 jaar;
  • ingangsdatum vanaf 65 jaar en uitkering vanaf uiterlijk 70 jaar. Eerdere pensionering is mogelijk op basis van een lager opbouwpercentage te vergelijken met opbouw tot 65 jaar;
  • tijdsevenredige aanspraak op een oudedagspensioen bij ontslag;
  • toekenning van een eigen recht voor de partner;
  • in de pensioenopbouw mag de auto van de zaak niet meegeteld worden. 

De opbouw binnen de werkmaatschappij heeft het voordeel van extra liquiditeit maar het nadeel van de risico’s van de werkmaatschappij. Om het pensioen uit de risicosfeer te halen, kan opbouw plaats vinden in de holding of nog verder in een aparte vennootschap, de Pensioen BV.

 

In de praktijk wordt gekozen voor het eindloonstelsel als verwacht wordt dat het inkomen stijgt. Door de stijging van het inkomen moet extra pensioen opgebouwd worden over de verstreken jaren.  Deze “backservice” premie is een eenmalige koopsom die de werkgever betaalt. Dat kan bij in dienst treden van nieuwe werknemers of bij promotie. De eenmalige premie compenseert het gemis aan premieopbouw voor promotie of bij een nieuwe aanstelling. Dat levert extra aftrek op en een hoger pensioen. Bij gelijkblijvend inkomen wordt veelal gekozen voor het middelloonstelsel vanwege de hogere pensioenpremie.

 

Vanaf 2014 is de fiscaal vriendelijke pensioenopbouw beperkt. De pensioenbrieven zijn herzien. De Belastingdienst heeft een modelpensioenovereenkomst ontwikkeld.

Voordelen: premiebetalingen hoeven niet aan derden betaald te worden (=liquiditeitsvoordeel); geen provisies en opslagen aan derden; eigen beleggingsbeleid. Voor het beleggingsbeleid zijn geen wettelijke regels, maar uit hoofde van zorgplicht zal uw adviseur u adviseren risicomijdend te beleggen. Dat kan bijvoorbeeld door op oudere leeftijd een beleggingsportefeuille... Volgende
Back to home

Oplossingen