Vanwege de kredietcrisis en de strengere kapitaaleisen (Basel lll) die aan banken gesteld worden, is het vaak moeilijk om een financiering af te sluiten voor het opstarten of uitbreiden van ondernemingsactiviteiten. Dit probleem is door MKB-Nederland, VNO-NCW en de NBV onderkend. U kunt een beroep doen op een Ondernemerskredietdesk.... Vorige

Bedrijfsopvolging/ vererving en schenking

Het bedrijfsopvolgingsproces tijdig regelen is een noodzaak. Als bedrijfsopvolging plaatsvindt na geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een BV is een 3-jaars termijn nodig om te voorkomen dat alsnog afgerekend dient te worden over de omzetting.

 

Het bedrijfsopvolgingtraject is complex en vereist bijzondere kennis op onder meer het gebied van waarderingsvraagstukken. Herstructurering van de organisatiestructuur of het afzonderen van vermogensbestanddelen (pensioen, onroerend goed e.d.) is veelal nodig om een betaalbare overnameprijs vast te stellen en uw persoonlijke belangen veilig te stellen.

 

Bedrijfsopvolging/vererving en schenking

Bij overdracht van aanmerkelijk belang aandelen vindt AB-heffing (Box 2) plaats over de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen. In specifieke gevallen geldt een doorschuifregeling of een regeling voor uitstel van betaling. Geruisloze doorschuiving geldt bij overlijden van de AB-houder,bij overgang van een materiële onderneming, en bij schenking, als de ontvanger tenminste 3 jaar werkzaam was in de vennootschap waarin de ontvanger een ab-belang krijgt.

 

Uitstel van betaling voor een periode van 10 jaar is mogelijk bij overdracht van een AB-belang tegen schulderkenning.

 

In 2010 is de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet ingrijpend aangepast. In geval van schenken en erven is schenk- en erfbelasting verschuldigd. Dankzij de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet zal vaak van heffing geen sprake zijn. De volgende faciliteiten gelden in het kader van de Successiewet: 

  1. volledige voorwaardelijke vrijstelling bij de verkrijging van AB-aandelen met een waarde van maximaal €1 miljoen in 2010 en € 1.055.022 in 2015. Daarboven geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% van de waarde;
  2. voor de overgebleven belaste waarde geldt een uitstelfaciliteit voor een periode van 10 jaar. Daarover dient rente betaald te worden;
  3. voorwaardelijke vrijstelling van de waarde ontstaan als de liquidatiewaarde hoger is dan de ‘going concern’ waarde; 

Recente tarieven zie 2014 op rijksoverheid.nl  onder wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.

Voor de voorwaardelijk vrijstelling geldt als voorwaarde dat de verkrijger van aandelen, de aandelen minimaal 5 jaar behoudt en dat de onderneming 5 jaar voortgezet wordt (voortzettingsvereiste).

 

Doelstelling van de regeling is dat belastingheffing geen belemmering mag zijn voor overdracht van het ondernemingsvermogen (vermogen van een personenvennootschap/eenmanszaak en AB-aandelen, tbs onroerend goed) bij leven of overlijden. Dit geldt ook voor 5% van het beleggingsvermogen in het kader van bedrijfsopvolging.

 

De regeling geldt voor ondernemers die een belang van 5% of meer nalaten of schenken. Het moet gaan om een materiële onderneming en niet om bijvoorbeeld het beleggen van vermogen. De waarde van de AB-aandelen is gebaseerd op de ‘going concern’ waarde. Als de liquidatiewaarde hoger is, geldt de liquidatiewaarde.

 

De erflater moet bij overlijden 1 jaar bezitter van de onderneming geweest zijn. Bij schenking geldt dat de schenker de onderneming 5 jaar voor schenking bezat (bezitsvereiste).

 

Meer op belastingdienst.nl onder erf_schenkbel_bedrijfsopvolgingsreg_2015_suc0351z52fd.pdf

Bedrijfsopvolging-overdrachtsbelasting: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032849/geldigheidsdatum_01-10-2015

Bedrijfsopvolging, schenk- en erfbelasting: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032849/geldigheidsdatum_01-10-2015  

Schenking van AB-belang   Bij schenking is sprake van vervreemding en is AB-heffing en schenkbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is doorschuiven van de belastingclaim mogelijk. Voor de schenkbelasting geldt... Volgende
Back to home

Oplossingen