Als u gehuwd bent, heeft u de wettelijke plicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien. Dit geldt niet als u ongehuwd samenwoont. Voor dagelijkse uitgaven (gewone, dagelijkse gang van de huishouding) moet de ene partner aan de andere partner voldoende middelen ter beschikking stellen. Verrekening is dan niet mogelijk.   Er... Vorige

Huwelijk

2018, aardverschuiving in het huwelijksgoederenrecht.

Standaard wettelijke gemeenschap van goederen omgezet in beperkte gemeenschap van goederen.

http://bit.ly/dfs394-2018-beperkte-gemeenschap_ingrijpende-verandering 

********************************************************************************

Voor 2018: Gemeenschap van goederen

Als u trouwt (huwelijk) zonder nadere afspraken, zijn alle bezittingen en schulden, waarvoor geen door derden opgelegde regeling geldt, zoals een uitsluitingsclausule, gezamenlijk eigendom. U bent volgens de wet gehuwd in gemeenschap van goederen en ieder heeft dus recht op de helft. De partner heeft bij echtscheiding of overlijden recht op de helft van het vermogen. Indien gemeenschap niet gewenst is (bijvoorbeeld in geval van ondernemerschap: risico van schuldeisers; in geval van familievermogen: rechten van kinderen na scheiding) laat u huwelijkse voorwaarden opmaken.

 

Het beheer van de goederen wordt gedaan door diegene op wiens naam de goederen staan. Intern is iedere partner aansprakelijk voor zijn eigen schulden. Extern geldt dat niet. Als u schulden aangaat, kan de schuldeiser zich verhalen op de hele gemeenschap van goederen. Dus ook op de helft van de partner. Bij faillissement valt het hele vermogen in de faillissementsboedel. Ook uw familievermogen valt in de gemeenschap als u geen actie neemt.

 

Als een van de partners komt te overlijden bij een gemeenschap van goederen, is de helft voor de langstlevende en valt de andere helft in de nalatenschap. Welke goederen in welke helft vallen, kunnen de erfgenamen zelf beslissen. Dit is van groot belang in verband met belasting over toekomstige waardevermeerdering van bepaalde goederen.

 

Goederen die sterk in waarde kunnen stijgen, zoals effecten of onroerend goed, kunt u het beste aan de nalatenschap toedelen en vervolgens toewijzen aan de kinderen.

 

Bepaalde vermogensbestanddelen vallen niet onder het gemeenschappelijk vermogen. Behalve goederen verkregen onder een uitsluitingsclausule, vallen ook goederen die aan de persoon zijn verbonden (verknochte goederen) buiten de gemeenschap van goederen. Ook pensioenen vallen buiten de gemeenschap. Op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding krijgt de partner rechten.

 

Bij een uitsluitingsclausule moet u door een goede administratie kunnen aantonen welke goederen verkregen zijn onder deze clausule. Dat kan heel erg moeilijk zijn, zeker als u goederen ruilt of herinvesteert.

 

Let op: de zorgvuldig opgebouwde splitsing van premies voor een kapitaalverzekering vervallen zodat de uitkering bij overlijden belast is. Ook het fiscaal verleden van de eigenaar van onroerend goed kan overgaan naar de partner.

 

************************************************************************            

Huwelijkse voorwaarden (notariële akte vereist)

Bij huwelijkse voorwaarden geldt dat iedere partner aansprakelijk is voor zijn eigen schulden (niet huishoudelijke schulden) en dat ieder zijn privé-vermogen behoudt. Daarvoor is natuurlijk wel vereist dat een goede administratie (uitsplitsing) van bijvoorbeeld de inboedel plaats vindt.

 

Er zijn verschillende redenen om bezittingen en schulden niet te delen, zoals:

  • u wilt uitsluiten dat de partner bij een echtscheiding recht krijgt op de helft van uw bezittingen (bijvoorbeeld bij verkregen familiekapitaal of een zelf opgebouwd vermogen);
  • u heeft een eigen onderneming en u wilt voorkomen dat bij faillissement de schuldeisers recht hebben op bezittingen van uw partner. Let op: dit lukt niet als er naast de huwelijkse voorwaarden een gemeenschap geldt voor bijvoorbeeld de inboedel of het woonhuis. Het is niet voldoende om de woning op naam van de echtgenoot/niet ondernemer te zetten om deze buiten het faillissement te houden. Ook de financiering moet in dat geval op naam van die echtgenoot staan en de rentebetaling, premie en aflossing moeten ten laste van die echtgenoot komen. Dat geldt als bijvoorbeeld de hypotheekrente expliciet uitgesloten is van de kosten van huishouding. Als de echtgenoot geen inkomen geniet, kan inkomen verkregen worden door in de huwelijkse voorwaarden een Amsterdams verrekenbeding op te nemen;
  • u gaat hertrouwen.  

In het buitenland is de regel dat de schuld van de een gedragen wordt door de ander meestal niet van kracht en geldt de gemeenschap van goederen niet automatisch bij het aangaan van een huwelijk.

 

Huwelijkse voorwaarden voorkomen dat u aangesproken wordt voor de schulden van de partner. Dat weten financiers ook en daarom zal gevraagd worden dat beide partners voor bijvoorbeeld hypothecaire schulden tekenen. Dat hoeft - zoals reeds vermeld -  niet, maar dan moet u ook niet verwachten dat het inkomen van uw partner meegenomen wordt bij de berekening van bijvoorbeeld uw hypothecaire lening.

 

In de huwelijkse voorwaarden kunt u bepalingen opnemen over wie de rente op schulden betaalt, wie eigenaar van het huis is of van de inboedel. Er zijn veel denkbare vormen van huwelijkse voorwaarden:

  • volledige scheiding van inkomsten en vermogen (koude uitsluiting). Niettemin blijven voor huishoudelijke schulden beide partners aansprakelijk. Gezamenlijke inkopen worden gezien als gezamenlijk vermogen;
  • periodieke verrekening van bijvoorbeeld inkomsten (periodiek verrekenbeding). Daarbij wordt bereikt dat in een huwelijk waarbij één partner werkt, de andere partner ook een vermogen opbouwt. Dit wordt ook wel het  Amsterdams verrekenbeding genoemd. Het bezwaar is dat slechts weinigen ertoe komen om jaarlijks of periodiek te verrekenen en een boekhouding bijhouden. Als niet periodiek verrekend wordt, wordt bij overlijden en echtscheiding uitgegaan van een 50/50 verhouding voor de goederen die verrekend hadden kunnen worden en kan een deel van het opgespaarde inkomen ongewenst terechtkomen bij een ex-partner of bij de kinderen uit een eerder huwelijk van de overleden partner;
  • eenmalige verrekening bij scheiding of bij overlijden (finaal verrekenbeding), waarbij bij scheiding respectievelijk overlijden verrekend wordt alsof partners  gehuwd waren in gemeenschap van goederen. Het finaal verrekenbeding kan ook alleen gelden bij overlijden. Dit is van belang voor diegenen die de splitsing van het bezit bij scheiding willen handhaven. Fiscaal is vereist dat het finaal verrekenbeding verplicht en wederkerig is. 
In de wet is geen regeling opgenomen voor samenleven met een samenlevingscontract. Samenwoners erven niet van elkaar tenzij een testament opgemaakt is. U kunt in een samenlevingscontract, op te maken bij de notaris, wel afspraken maken over bepaalde onderwerpen. Dat betreft de kosten van de huishouding, eigendom van de bankrekening, eigendom van het huis, betaling van verzekeringspremies,... Volgende
Back to home

Oplossingen