Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Let op: 2017: http://bit.ly/dfs302-vervallen-beperking-uitkering-kapitaalverzekering-Tijdklemmen.  Herziening: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28246.html   Vorige

Verhuisregeling

VerhuisregelingDe KEW is niet gekoppeld aan een specifieke eigenwoningschuld en kan dus meegenomen worden wanneer de geldlening wijzigt, bijvoorbeeld bij verhuizing. Wanneer iemand verhuist van een koophuis naar een huurhuis heeft hij geen eigenwoningschuld meer. Een eventuele restschuld na verkoop wordt fiscaal aangemerkt als een consumptieve schuld (Box 3). De basis voor de KEW is daarmee vervallen.

 

Wanneer nog niet voldaan is aan de minimale premiebetalingsduur is afkoop ongunstig, omdat het rendementsdeel van de uitkering dan progressief belast zal worden. Ook kunnen er andere redenen zijn om nog niet tot beëindiging van de verzekering over te willen gaan. 

 

De verhuisregeling biedt de mogelijkheid om gedurende een periode van drie jaar de KEW niet te laten uitkeren, zonder dat die is gekoppeld aan een eigenwoningschuld. Wanneer niet binnen drie jaar een nieuwe eigenwoningschuld is aangegaan keert de verzekering fictief uit. Het rendementsdeel van die fictieve uitkering wordt dan progressief belast. De verzekering wordt voortgezet als kapitaalverzekering in Box 3.

Gedurende de verhuisperiode (maximaal drie jaar) wordt de verzekering belast in Box 3.

 

In Box 3 wordt een fictief rendement belast; het werkelijk rendement wordt buiten beschouwing gelaten. Wanneer na afloop van de verhuisperiode de kapitaalverzekering weer herleeft als KEW, is dus strikt genomen al belasting betaald over het rendement gedurende de verhuisperiode. In het geval dat de KEW bij uitkering

gedeeltelijk wordt belast (bijvoorbeeld omdat de uitkering hoger is dan de eigenwoningschuld) wordt het rendement dat is opgebouwd tijdens de verhuisperiode beschouwd als fictieve premie. Het rendementsdeel (waarover de belasting wordt berekend) wordt dus kleiner.

 

Overgangsrecht en kapitaalverzekering Box 3

Voor 2001 bestond er nog geen vermogensrendementheffing. De hoofdregel voor de fiscale behandeling van kapitaalverzekeringen was toen, dat het rendement pas werd belast bij uitkering. Uiteraard vielen de meeste uitkeringen wel binnen de kapitaalverzekeringsvrijstelling, zodat de uitkering onbelast bleef.

De invoering van de Wet IB 2001 heeft voor reeds bestaande kapitaalverzekeringen tot een heel bijzondere situatie geleid.

 

De hoofdregel daarbij is, dat gedurende de looptijd deze verzekeringen belast worden in Box 3 en bij uitkering in Box 1. Nu kent het overgangsrecht ook wel vrijstellingen (zowel voor Box 3 als voor Box 1). Deze gelden echter uitsluitend voor kapitaalverzekeringen die al bestonden op 14 september 1999, de dag waarop het wetsvoorstel voor de Wet IB 2001 bij de 2e Kamer werd ingediend. 

  • Ingangsdatum tussen 14 september 1999 en 1 januari 2001

Dat betekent dat kapitaalverzekeringen, gesloten na 14 september 1999 tot 1 januari 2001 feitelijk dubbel belast worden wanneer zij niet worden gekoppeld aan een eigenwoningschuld. 

  • Ingangsdatum tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999

Deze kapitaalverzekeringen zijn gesloten na de Brede Herwaardering (1 januari 1992) en voordat het wetsvoorstel Wet IB 2001 was ingediend. Ten tijde van het aangaan van deze verzekeringen was er wel een kapitaalverzekeringsvrijstelling, maar geen bestemmingseis (aflossing eigenwoningschuld). Die oude rechten worden door het overgangsrecht gerespecteerd, met dit verschil dat de vrijstelling voor deze verzekeringen niet meer wordt geïndexeerd sinds 1 januari 2001.

Deze niet-geïndexeerde vrijstelling (€ 123.428) is van toepassing zowel voor wat betreft Box 3 tijdens de looptijd als Box 1 bij uitkering. Deze niet-geïndexeerde vrijstelling vloeit, net als de KEW-vrijstelling, voort uit de kapitaalverzekeringsvrijstelling. Benutting van de niet-geïndexeerde vrijstelling vermindert daarom de KEW-vrijstelling. Er is uiteindelijk maar één levenslange vrijstelling voor kapitaalverzekeringen/KEW’s uit deze periode.

 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de niet-geïndexeerde vrijstelling is dat de premie niet is verhoogd, de looptijd niet is verlengd of (bij een gemengde verzekering) een risicodekking is verlaagd of beëindigd zonder de premie daarbij naar beneden aan te passen. 

  • Ingangsdatum vóór 1 januari 1992

Deze zogenoemde pre-Brede Herwaarderingpolissen (pre-BHW-polis) kenden vanuit het overgangsrecht uit wetten aangepast aan de Brede Herwaardering een onbeperkte vrijstelling, mits de premie niet was verhoogd, de looptijd niet was verlengd en (bij een gemengde verzekering) een risicodekking niet was verlaagd of beëindigd, zonder de premie daarbij naar beneden aan te passen. Tijdens de looptijd geldt de niet-geïndexeerde vrijstelling in Box 3. Bij overschrijding van de vrijstelling dient aangifte gedaan te worden in Box 3. Bij uitkering geldt een onbeperkte vrijstelling en wordt de KEW-vrijstelling niet verlaagd.

In het overgangsrecht horende bij de Wet IB 2001 is die onbeperkte vrijstelling niet langer gerespecteerd. De wetgever is in die tijd ook wel onbetrouwbaarheid verweten.

 

Wat is de eigenwoningschuld? belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/u_verkoopt_een_woning/bijleenregeling/eigenwoningschuld/eigenwoningschuld Hoe... Volgende
Back to home

Oplossingen