Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Ontslagvergoeding is verlaagd vanaf juli 2015. WW is ingrijpend gewijzigd vanaf 1-1-2016 via de Wet werk en zekerheid (basis: sociaal akkoord 11 april 2013). Let op de transitievergoeding is verlaagd: transitievergoeding.nl/transitievergoeding-berekenen/ transitievergoeding.nl/ontslag/     **********************************************************************   Quote Overzicht... Vorige

WW-uitkering

WW-uitkering krijgt u via het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/index.aspx

UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx, 

uwv.nl 

Quote

Wat is UWV?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Wat is SV-loon

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. Uw sv-loon hebben wij nodig om de hoogte van uw uitkering te berekenen. ... Het dagloon van een WW-uitkering berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

********************************************************************************

De verkorting van de WW-duur en WGA loongerelateerde uitkering is deels opgevangen door een fonds: Stichting PAWW.

Als deelname in de CAO afgesproken is, kunnen werknemers op eigen kosten deelnemen aan Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW)

https://www.spaww.nl/

Quote

Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Het Kabinet heeft toegezegd dat de cao-afspraken in beginsel algemeen verbindend worden verklaard.

Wijzigingen in WW
Per 1 januari 2016 zijn in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wijzigingen doorgevoerd.  

Opbouw:

 • Vanaf 1 januari 2016 bouw je vanaf het 10e jaar een halve maand WW-recht op. Tot en met het 10e dienstjaar blijft dat een maand per dienstjaar.
 • Het opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 blijft bestaan als grondslag voor je WW recht. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op één maand WW.

Duur:

 • De maximale WW-duur wordt geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden.
 • De overgangsregeling is dat deze afbouw plaatsvindt met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 (14 kwartalen).

Hoogte:

 • De hoogte van de WW blijft ongewijzigd, dat wil zeggen, loongerelateerd.

Oplossing
De PAWW is ontwikkeld om de Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA te realiseren.

Unquote

----------------------------------------------------------------------------------------------------

De WW-uitkering wordt teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden in 2019.

Uw arbeidsverleden staat op www.mijnoverheid.nl en is bepalend voor de duur van uw uitkering. 

Hoe lang heeft u recht op ww-uitkering?

rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/hoe-lang-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering  

rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/06/12/wijzigingen-in-de-ww-fs-stakeholders/ww-factsheet-stakeholders.pdf 

 

******************************************************************

WW-beperking is hersteld. De werknemers betalen de premie. 

 

Werkgevers en werknemers zijn akkoord om de wettelijke beperking van de WW-uitkering conform de Wet Werk en Zekerheid, maximaal 24 maanden, te repareren in de CAO's.

www.vno-ncw.nl

Quote 

08-05-2017

Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW heeft vanavond met inachtneming van een aantal duidelijke uitgangspunten ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75% van het loon kan bedragen.


Zorgen
In beide besturen is een aantal duidelijke zorgen geuit over de op te tuigen constructie. Dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten voor het vervolg: de gekozen constructie moet niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers; er moet een garantie zijn dat de werknemerspremie ook echt een werknemerspremie blijft en in de toekomst niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen; ook mag er geen sprake zijn van precedentwerking - de constructie is puur en alleen voor de uitvoering van het derde WW-jaar. Tot slot willen leden een continue, kritische controle op de werkbaarheid en doelmatigheid van het nieuwe construct.


Vooruitkijken
Met hun instemming sluiten de werkgevers het boek van het sociaal akkoord uit 2013. De leden hechtten er waarde aan om hun handtekening onder dat akkoord gestand te doen. Ze benadrukken dat nu de grote vragen die voorliggen voor de arbeidsmarkt moeten worden beantwoord. De risico’s en lasten van het werkgeverschap moeten worden teruggebracht, zodat werkgevers werknemers weer langer aan zich kunnen binden. Dit vraagt om aanpassing van de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Daarnaast willen de werkgevers samen met de vakbeweging op een moderne en actiegerichte manier mensen wendbaar en weerbaar maken voor de arbeidsmarkt. 

Unquote

WW-uitkering (SZW: factsheet-wijzigingen-per-1-januari-2016.pdf) 

 

 1. maximaal 24 maanden in plaats van 38 maanden (1-1-2016). Geleidelijke looptijd verkorting in de periode 2016-2019
 2. mogelijke aanvulling tot 38 maanden via cao
 3. na 6 (was 12) maanden is alle arbeid ‘passend’ (1-7-2015)
 4. van urenverrekening naar inkomensverrekening bij het verwerven van inkomen in de WW-periode
 5. uitkering: voor 1ste 10 jaar werk geldt 1 jaar=1 maand uitkering en daarna 1 jaar werk=1/2 jaar uitkering
 6. bij acceptatie van een minder betaalde baan, behoud van de uitkering en max. 30% van het salaris. Samen niet meer dan 87,5% van het loon voor uitkering
 7. bij keuze voor de startperiode (max. 6 maanden) om een eigen bedrijf op te richten, wordt uw WW met 29% gekort en vervalt de sollicitatieplicht. Werk voor oude werkgever is verboden
 8. de transitievergoeding geldt voor iedereen maar kan sterk beperkt worden. Bereken uw recht op transitievergoeding: http://magontslag.nl

Alles over de WW op UWV.nl onder: achtergrondinformatie-over-de-ww

 29-11-2013: Advies Raad van State. 3-6-2014: stenogram 1ste kamer, ongecorrigeerd.

Meer op rijksoverheid.nl onder 

factsheet werknemers:rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/07/28/wwz-ontslag-op-staande-voet-akeholders.pdf 

factsheet stakeholders:  file:///C:/Users/gevers/Downloads/ww-factsheet-stakeholders.pdf 

*****************************************************************************

U moet minimaal 6 maanden gewerkt hebben voor een uitkering. De uitkering bestaat uit een basisuitkering van 3 maanden. Deze maanden zijn verdeeld over 2 maanden 75% van het salaris (gemaximeerd op basis van het wettelijk maximumdagloon en 1 maand 70% van het gemaximeerde salaris) als u aan de wekeneis (26 van de 36 weken werk gehad voor ontslag) voldoet. Als u ook aan de jareneis (4 van de 5 jaren tenminste 52 dagen werk gehad voor ontslag) voldoet, wordt de duur van de uitkering verlengd met maximaal 35 maanden tot maximaal 38 maanden op basis van maximaal 70% van het Wettelijk maximumdagloon. Kijk op uwv.nl onder bedragen en u ziet dat het wettelijk maximumdagloon vanaf 2013 € 195 bedraagt. Dat is op jaarbasis maximaal € 35.600.

Reken uit hoeveel u krijgt op uwv.nl onder rekenhulp WW.

 

De duur is afhankelijk van uw arbeidsverleden waarbij elk gewerkt jaar 1 maand uitkering vertegenwoordigt. Bij de berekening wordt het fictieve en feitelijke arbeidsverleden opgeteld. Het fictieve arbeidsverledenis het aantal jaren tussen uw 18de jaar en 1997. Vanaf 1998 moet het feitelijke arbeidsverleden aangetoond worden.

 

De hoogte van uw WW-uitkering is niet gekoppeld aan uw vermogen of het inkomen van uw partner maar wel aan uw inkomen (ouderdomspensioen, VUT/prepensioen, overbruggingspensioen). Mogelijk zal in de toekomst ook de uitkering als gevolg van een gouden handdruk verrekend worden.

 

Let op:

 • De uitkering van UWV begint pas na een opzegperiode (wettelijke opzegtermijn). Als uw werkgever daar geen rekening mee gehouden heeft, gaat UWV uit van een fictieve opzegtermijn tot 4 maanden. De aanvraag voor een uitkering kunt u een maand voor de ontslagdatum doen maar uiterlijk 2 dagen na ontslag.
 • Teken niet zomaar een beëindigingsovereenkomst. Zeg dat u wilt doorwerken en werk door. Let op de opzegtermijn. Raadpleeg een vakbond, rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket of arbeidsrechtadvocaat.
 • Alle communicatie schriftelijk en bewaren. Een getuigeschrift is verplicht.

 

U moet u voor de aanvraag voor een uitkering aanmelden bij UWV-WERKbedrijf voor toewijzing van een werkcoach. De werkcoach biedt ondersteuning bij re-integratie. Ook andere organisaties kunnen u steunen indien u in aanmerking komt voor de Individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Vraag erom maar er zijn budgetbeperkingen. U moet actief naar een baan zoeken en solliciteren. Het UWVWERKbedrijf publiceert op werk.nl de vacatures.

 

Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrij staat actief naar werk te zoeken.

 

Let op: u kunt een aanzienlijke inkomensachteruitgang ervaren doordat de uitkering gemaximeerd is tot een percentage van het maximumdagloon. Daarnaast is een belangrijk verlies dat de opbouw van uw pensioen stopt.

 

Indien de werkloosheid voor 1 januari 2011 ontstaan is, kon u nog in aanmerking komen voor een pensioensubsidie van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (zie FVS en Sociale Verzekeringsbank).

 

Uw uitkering kan komen te vervallen of wordt verminderd onder andere wanneer:

-        u vakantie neemt zonder overleg met uw coach. Let op dat u vakantie aanvraagt via het Wijzigingsformulier WW en niet meer dagen opneemt dan de toegestane 20 dagen per jaar. Zie op site van UWV;

-        u 65 jaar wordt;

-        u sociale uitkeringen ontvangt;

-        u niet goed solliciteert.Eerst solliciteert u op passend werk en na 6 maanden ook op werk met een lager opleidingsniveau of salaris.

 

Regeling vóór 2006

Als u niet aan de jareneis (4 uit 5 jareneis) voldeed, kwam u in aanmerking voor een kortdurende WW-uitkering. Deze uitkering, gedurende maximaal een half jaar, bedroeg 70% van het brutominimumloon.

Wie aan de jareneis voldeed kwam in aanmerking voor de loongerelateerde WW-uitkering. De oude regeling was:

Arbeidsjaren Duur uitkering

4 jaar

½ jaar

5 tot 10 jaar

9 maanden

10 tot 15 jaar

1 jaar

15 tot 20 jaar

½ jaar

20 tot 25 jaar

2 jaar

25 tot 30 jaar

2½ jaar

30 tot 35 jaar

3 jaar

35 tot 40 jaar

4 jaar

40 jaar of meer

5 jaar

 

Na de loongerelateerde uitkering bestond er recht op de vervolguitkering. Deze uitkering bedroeg in beginsel 70% van het minimumloon en is vervallen voor alle werknemers die na 11 augustus 2003 werkloos zijn geworden.

Indien u als zelfstandige of DGA voor het ondernemerschap kiest: in overleg met uw werkcoach een oriëntatieperiode van maximaal 6 weken afspreken om uit te zoeken of het mogelijk is een onderneming te starten; maximaal 26 kalenderweken uitkering... Volgende
Back to home

Oplossingen