Als de student in deeltijd een vmbo-tl (theoretische leerweg), havo- of vwo- opleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, dan kan de student onder bepaalde voorwaarden een... Vorige

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Middelbaar beroepsonderwijs-studiefinanciering

Iedere student die een voltijd mbo-opleiding volgt, ouder is dan 18 en jonger dan 30 jaar, kan onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering aanvragen.

Situatie na 2015: zie op nibud.nl onder studiefinanciering.

************************************************************************** 

De studiefinanciering voor het mbo bestaat uit vier onderdelen:

  1. een basisbeurs voor maximaal 4 jaar (of langer bij studies met een langere studieduur);
  2. een aanvullende beurs voor maximaal 4 jaar of langer bij studies met een langere studieduur. Of een student recht heeft op de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders;
  3. een studentenreisproduct (OV-chipkaart);
  4. een lening ten tijde van het recht op de prestatiebeurs en na beëindiging van het recht op de prestatiebeurs nog maximaal 3 jaar.

Let op: Doet uw kind een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is de studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele rentedragende lening terug.

 

Let op: De studiefinanciering voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 is de eerste vier jaar een prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs kan bestaan uit a. basisbeurs, b. aanvullende beurs en c. studentenreisproduct.

DUO betaalt de prestatiebeurs eerst uit als lening. Pas als de student binnen tien jaar na het begin van zijn/haar eerste opleiding een diploma haalt op niveau 3 of hoger wordt de prestatiebeurs van een lening in een gift omgezet. Over het bedrag wordt vervolgens ook rente berekend.

Er zijn twee meetpunten (het eerste jaar van gebruik en 10 jaar na aanvang van de studie) om te bepalen of de studietoelage een gift of een lening is. Staat de student ingeschreven bij meerdere opleidingen, dan is de opleiding van het hoogste niveau bepalend.

Een aanvullende beurs is in de eerste twaalf maanden direct al een gift.

 

Studiefinanciering voor het mbo

  1. Basisbeurs: De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van de woonsituatie van de student (thuis- of uitwonend). Let op: Als de student met of zonder partner kind(eren) verzorgt, heeft de student onder voorwaarden recht op bepaalde toeslagen.
  2. Aanvullende beurs: Het verkrijgen van een aanvullende beurs en de hoogte ervan hangt af van het gezamenlijk inkomen van de ouders. Ouders kunnen met de rekenhulp ouderbijdrage van de DUO uitrekenen of, en zo ja, wat de hoogte van de aanvullende beurs zal zijn. Deze beurs wordt de eerste 12 maanden als een gift verstrekt. De vorm (gift of lening) van de daarop volgende jaren is afhankelijk van de studieprestaties van de student (prestatiebeurs) en het toekomstig inkomen. Indien de studie binnen 10 jaar succesvol afgerond is en het inkomen onder een bepaald bedrag valt, is de aanvullende beurs in de jaren na jaar 1 ook een gift en kan de lening kwijtgescholden worden.
  3. Studentenreisproduct: Het studentenreisproduct bestaat uit de OV-chipkaart. De student moet een keuze maken tussen een week- of weekendabonnementAls reizen met de OV-chipkaart niet voldoet, dan kan soms een extra reiskostenvergoeding verkregen worden. Naast de maandelijkse vergoeding mag de aanvrager dan met het abonnement reizen.                           Let op: Als de student na beëindiging van het recht op de prestatiebeurs stopt met gebruik maken van studiefinanciering, vervalt de OV-chipkaart ook. Vraag daarom altijd een nullening aan, zodat het reisproduct blijft bestaan. De boete bij onterecht gebruik loopt op tot ca. € 200 per maand. Zie duo.nl onder reisproduct stopzetten.
  4. Rentedragende lening: Naast de basisbeurs en aanvullende beurs is het mogelijk maandelijks een bedrag te lenen. De hoogte is afhankelijk van de woonsituatie en schoolsoort van de student. Het bedrag kan de student maandelijks aanpassen naar eigen wens.

Na beëindiging van het recht op de prestatiebeurs kan de student, mits ingeschreven aan een voltijdsopleiding, nog drie jaar lenen. Het maximum te lenen bedrag ligt binnen deze periode hoger dan gedurende het recht op de prestatiebeurs. De DUO biedt een rekenhulp aan om te bepalen hoe duur lenen voor de specifieke situatie van de student is.

 

Let op: De lening is een rentedragende lening. Na beëindiging van je studie moet deze worden terugbetaald. De termijn voor terugbetaling bedraagt 15 jaar. De rente wordt berekend vanaf de 1ste maand na uitbetaling. Het rentepercentage wordt elk kalenderjaar door de overheid vastgesteld. Vanaf 1 januari na einde van de studie of einde van de studiefinanciering staat de rente 5 jaar vast.

Hoger onderwijs-studiefinanciering Iedere student die een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, kan onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering aanvragen. Let... Volgende
Back to home

Oplossingen