Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Werknemers kunnen zich, vaak collectief, verzekeren tegen risico's in de sociale zekerheid. Het is mogelijk de volgende risico’s met een verzekering af te sluiten:   WIA bodemverzekering voor inkomensdekking voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het risico is groot dat de werkgever een functie met een lager inkomen... Vorige

Zorgverzekeringswet

Hoe alles rond zorgverzekeringen werkt: patientenfederatie.nl/informatiegids-zorgverzekering/

 

ZorgverzekeringswetIn 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Kernthema’s zijn introductie van marktwerking en overheveling van verantwoordelijkheid van de overheid naar private partijen. Het doel is om de stijgende ziektekosten te beperken, die het gevolg zijn van vergrijzing en innovatie. Dit gebeurt door financiële prikkels en een toenemende concurrentie. Er is een verplichte basisverzekering ter dekking van ziektekosten ingevoerd. Het zorgstelsel is ingrijpend veranderd door de introductie van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 2014 is Zorginstituut Nederland o.a. ervoor verantwoordelijk dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en Wlz.

 

De belangrijkste wijzigingen:

 • opheffing van het onderscheid van particulier- en ziekenfondsverzekerden; 
 • een verplichte basisverzekering voor alle Nederlandse ingezetenen; 
 • invoering van een basispakket voor iedereen vergelijkbaar met het oude ziekenfondspakket (niemand kan worden geweigerd);
 • overige dekking/tandartsdekking dient u via aanvullende verzekeringen af te sluiten; 
 • een basispremie voor iedereen vanaf 18 jaar van circa € 1.200 verhoogd met een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van het persoonlijk inkomen uit het netto loon. Het netto loon bestaat uit belastbaar loon inclusief lijfrentes en alimentatie (niet voor kinderen en bestaande rechten), winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden (uitgezonderd inkomens uit zogenoemde terbeschikkingstellingen, periodieke uitkeringen en verstrekkingen). De werkgever/uitkeringsinstantie is verplicht een inkomensafhankelijke bijdrage in te houden. In geval van de DGA betaalt de eigen BV. Verlaging in 2015 van 5,4% naar 4,85%. 2016: 5,5%-laag tarief en 6,75%-hoog tarief met een maximum premie-inkomensgrens ZVW van € 52.763.

  Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en ik ben dga.

  Als u als zelfstandige inkomen geniet, bent u geen werknemer en betaalt u de bijdrage zelf. Dekking voor kinderen tot 18 jaar is premievrij. De nota’s van uw kinderen worden niet verrekend met uw eigen risico. Vanaf 2008 geldt een verplicht eigen risico voor ieder ouder dan 18 jaar van € 165 in 2010, € 170 in 2011, € 220 in 2012, € 350 in 2013, € 360 in 2014, € 375 in 2015, € 385 in 2016. Zie op www.rijksoverheid.nl onder eigen risico zorgverzekeringswet. Voor terugave van teveel betaalde premie zie belastingdienst.nl onder teruggaaf bijdrage Zvw.
 • Het eigen risico geldt voor het basispakket en niet voor de aanvullende verzekering. Verloskunde, kraamzorg, huisarts (excl. onderzoeken en medicijnen), tandheelkundige zorg tot 22 jaar, zorg voor kinderen tot 18 jaar vallen niet onder het eigen risico; 
 • daarnaast kunt u een vrijwillig eigen risico afsluiten tot € 500 (geen vergoeding voor gefactureerde kosten tot  € 500). Als u ziektekosten maakt is een eigen risico meestal niet rendabel. De no-claimregeling ad € 255 (als u minder zorg gebruikt wordt het verschil teruggegeven door de zorgverzekeraar) is sinds 2008 afgeschaft; 
 • gedeeltelijke overheveling van AWBZ dekking naar het nieuwe zorgstelsel;
 • invoering van de zorgtoeslag. Zie op de site van de Belastingdienst onder zorgtoeslag. Deze toeslag moet bij aanvang tijdig aangevraagd worden en is afhankelijk van het inkomen, de vraag of er een toeslagpartner is en diens inkomen. De toeslagpartner is de echtgenoot, geregistreerd partner maar ook derden. De toeslag kunt u berekenen via een proefberekening. Boven het toetsinginkomen heeft u geen recht op een zorgtoeslag.Zie: actuele tarieven en brochure. Vanaf 1 januari 2013 geldt de vermogenstoets. Zie op rijksoverheid.nl onder zorgtoeslag en op belastingdienst.nl onderHoeveel vermogen mag ik hebben?”.  
 • maximale premiekorting voor collectieve contracten bedraagt 10%; 
 • introductie van 2 verzekeringstypes of een combinatie voor de basisverzekering:
 1. restitutiepolis. Vrije keuze van zorgverlener (arts, ziekenhuis etc.). U betaalt de rekening. De kosten worden aan u of direct aan de zorgverlener vergoed. In het Regeerakkoord 2012 is vastgesteld dat de basisverzekering beperkt is tot naturapolissen; de restitutiepolis gaat naar deaanvullende verzekering;
 2. naturapolis. U heeft geen vrije keuze maar kunt alleen kiezen uit het aanbod van de verzekeraar. Indien u een andere arts of zorgverlener kiest, zal de premie verhoogd worden. De verzekeraar betaalt in principe de rekening.
 • Wel of niet keuzevrijheid van de arts is het belangrijkste verschil tussen de verschillende polissen.

Voor informatie zie: Kiesbeter.nl. De site is het openbaar zorgportaal in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

De controle op het stelsel wordt verricht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit orgaan is opgericht als combinatie van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ).

 

NB:

Als u verhuist naar het buitenland dan vervalt in de meeste gevallen uw recht op zorgtoeslag. Verhuist u naar een EU lidstaat, Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland of naar een verdragsland, dan behoudt u mogelijk uw recht op zorgtoeslag. U moet hiervoor voldoen aan de normale voorwaarden plus aan een van onderstaande criteria:
- U blijft in Nederland werken of ontvangt pensioen uit Nederland
- U ontvangt een uitkering uit Nederland  
- U bent onderdeel van het gezin van een persoon die in Nederland werkt of uit Nederland een uitkering of pensioen ontvangt  
Rijksoverheid: Schippers: 'Kwaliteit loont in de zorg' Nieuwsbericht | 06-02-2015 Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen... Volgende
Back to home

Oplossingen