Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Wmo: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. De bijdrage wordt mede bepaald door uw vermogen in Box 3. **********************************************************************   De AWBZ vervalt op 1 januari... Vorige

Persoonsgebonden budget (PGB)

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de zorgbehoevende de PGB niet meer op eigen rekening. Nadat het zorgkantoor of de gemeente in een toekenningsbeschikking uw recht op PGB vastgesteld heeft, wordt de SVB geïnformeerd. Het SVB Servicecentrum PGB beheert het toegekende budget en betaalt de zorgverleners. Meer op svb.nl onder SVB Servicentrum PGB. Uw budget heet voortaan trekkingsrecht.

 

Ondersteuningsplan vervangt indicatie: dit-is-een-persoonsgebonden-budget/wlz-zorgkantoor/hoe-verloopt-de-indicatie

 

Op basis van uw inkomen en vermogen wordt de eigen bijdrage bepaald. U kunt een proefberekening maken op hetcak.nl onder Bereken uw eigen bijdrage. Het CAK is gespecialiseerd in het uitvoeren van financiële regelingen en afgeven van beschikkingen. De taken van het CAK worden zijn uitgebreid: wetsvoorstel/34203_overgang_van_taken_van_het.  

 

De AWBZ vervalt op 1 januari 2015. Kijk op rijksoverheid.nl onder Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

************************************************************************************

Persoonsgebonden budget (PGB). Als u ziek bent, een handicap heeft of oud bent, heeft u zorg nodig. De zorg kunt u krijgen via de AWBZ en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vroeger werd door de zorginstelling of de thuiszorgorganisatie voor u beslist welke zorg u kreeg. Dat heet zorg in natura. Tegenwoordig is er een alternatief. U kunt zelf kiezen door wie u verzorgd wenst te worden. Dat kan via het persoonsgebonden budget (PGB), dat u op basis van de AWBZ van de overheid ontvangt. U kunt een PGB voor verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf of vervoer krijgen. U kunt met het PGB zelf beslissen wie komt, wanneer en op welke wijze de zorg gegeven wordt. Maar u moet er wel het nodige voor doen. U moet zelf de zorg inkopen, zorgverleners vinden, contracten met hen afsluiten, hen periodiek betalen en de gemaakte kosten administreren en verantwoorden. Gelukkig kunt u deze taken ook uit handen geven aan PGB-bemiddelingsbureaus, die hier echter wel geld voor berekenen. De SVB geeft actieve ondersteuning.

 

Op basis van de Wmo kunt u hulpmiddelen in bruikleen ontvangen als krukken, een rollator, een sta-op-stoel of een vergoeding voor huishoudelijke hulp, aanpassingen van het huis en vervoer. Hiertoe moet u zich tot uw eigen gemeente wenden, die over de bruikleen of uitkering beslist en zorgt voor uitbetaling.

PGB en inkomen

Zie op pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/nieuws/archief/november-2013/vermogens-en-inkomenstoets-bij-aanvraag-wmo-voorziening-verboden. Meer op pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget-2015/awbz-wet-langdurige-zorg/hoe-hoog-is-het-pgb en onder eigen bijdrage.  

 

Combinatie van PGB en zorg in natura

Als u meerdere soorten zorg nodig heeft, kunt u mogelijk gebruikmaken van een mengvorm van zorg in natura en een PGB. U kiest bijvoorbeeld voor verpleging in natura via de AWBZ en u koopt uw huishoudelijke hulp zelf in met een persoonlijk budget via de Wmo. Of u beide vormen inderdaad kunt combineren, verschilt per situatie. U kunt niet beide vormen van hulp samen via de AWBZ ontvangen.

 

Aanvraag PGB (vanaf 2014 minimaal 10-uur begeleiding per week)

U moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg met vermelding of u zorg wenst te ontvangen in natura of een bijdrage via het PGB. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op de gevraagde zorg; dit is de “indicatiestelling” . Daarna krijgt u van het CIZ het 'indicatiebesluit', waarin staat op welke zorg u recht heeft (het 'zorgzwaartepakket ZZP') en voor welke periode deze toekenning geldt. Een kopie van het indicatiebesluit wordt gestuurd naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor voert de AWBZ uit en zorgt voor de praktische afwikkeling van de PGB. Het zorgkantoor zendt u een 'toerekeningsbeschikking' toe met alle informatie en betaalt maandelijks uit.

 

Budget

De pgb aanvragen zijn zo succesvol dat pgb in de toekomst alleen nog maar verstrekt wordt bij een indicatie voor een verblijf in een zorginstelling. Andere pgb-houders zullen naar verwachting tot 2014 uitkeringen krijgen. Meer informatie op de site van de rijksoverheid.nl onder Hoe vraag ik een pgb aan.

Er zijn diverse organisaties, die u kunnen helpen bij het aanvragen van een PGB. Stichting Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een PGB.

Participatiewet, voorheen WWB (Wet werk en bijstand), voorheen de Abw (Algemene bijstandswet). De WWB heeft per 1 januari  2004... Volgende
Back to home

Oplossingen