Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


De belangrijkste wetten met betrekking tot de oudedagsvoorziening voor u en uw nabestaanden zijn de AOW en Anw. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon en vormen een basisvoorziening voor iedere inwoner van Nederland. De sociale wetgeving staat nu op de helling. De beleidsvoornemens treft u aan op de site van het Ministerie... Vorige

AOW (Algemene Ouderdomswet) - uitkering steeds later

Wat is mijn AOW-leeftijd? svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd

 

Let op!

Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd (34083): 66 jaar in 2018 en 67 in 2021

Eerstekamer.nl. Quote.

Dit voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) en geeft uitvoering aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II waarin is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. CBS: 2016/levensverwachting-nederlandse-vrouwen-loopt-steeds-meer-achter.htm

Na 2015 wordt een versnelling aangebracht in het tempo waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in stappen van drie maanden per jaar. Er komt een overbruggingsuitkering voor mensen die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de versnelde AOW-leeftijdsverhoging. Unquote

26 maart: bespreking in Tweede kamer.

Zie op rijksoverheid.nl onder Wanneer krijg ik AOW?  en op AOW bedragen.

********************************************************************************* 

AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW is gebaseerd op een omslagstelsel, dat wil zeggen dat de werkenden van nu betalen voor diegenen aan wie AOW uitgekeerd wordt. Dit is anders dan bij pensioenen die gebaseerd zijn op het kapitaaldekkingsstelsel. Daarbij wordt de pensioenpremie betaald door en/of voor diegenen die in hoofdzaak ook, uit het met premies en rendement opgebouwde eindkapitaal, de uitkeringen ontvangen. Bij de invoering van de AOW in 1957 was het bestaande systeem ontoereikend. Maar weinig Nederlanders hadden een pensioen opgebouwd, waardoor een voorziening noodzakelijk was. In 1986 kregen vrouwen een eigen recht op AOW. Daarnaast kregen AOW’ers met een jongere partner een partnertoeslag.

Voor de AOW zijn uitkeringsgerechtigd alle deelnemers ouder dan 65 jaar. Deelnemer is iedereen die tussen 15 en 65 jaar in Nederland woont. De AOW wordt opgebouwd in 50 jaar met een opbouw van 2% per jaar. In een aantal situaties wordt dus geen volledige AOW uitgekeerd. Dat geldt bijvoorbeeld indien u na uw 15e jaar in Nederland bent komen wonen of als u een aantal jaren in het buitenland gewoond en gewerkt heeft, zonder u vrijwillig te hebben verzekerd. Zie voor de uitkeringen onder De uitkeringen

De regering heeft stevig bezuinigd. In verband met de vergrijzing is het AOW-stelsel herzien en stijgt de ingangsdatum in snel tempo

 

Partnertoeslag

Per 2015 is de AOW-partnertoeslag vervallen voor mensen die op of na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar bereiken. Overeenkomstig de AOW-partnertoeslag is daarom ook de partneruitkering van de overbruggingsregeling voor mensen, die op of na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar bereiken, vervallen. Voor rechthebbenden die voor die tijd recht hebben op een partneruitkering blijft deze uitkering in stand. Voor een partner ouder dan 65 jaar, met een werkende jongere partner, die geen partnertoeslag krijgt vanwege een te hoog inkomen geldt een maximum inkomen, uitkering, ondernemingswinst of resultaat uit overige werkzaamheden in december 2014. Als de partner geboren is in november 1949 geldt als peildatum februari 2015 en bij december 1949 geldt als peildatum maart 2015.

Let op: wie voor 1 april 2015 partnertoeslag krijgt, behoudt de toeslag. Als het partnerinkomen het maximum daarna weer overschrijdt, vervalt de partnertoeslag definitief. De partner kan overwegen of meer werk of loonsverhoging fiscaal verstandig is. Wie voor 1 april geen partnertoeslag krijgt omdat de partner teveel verdient, kan de partnertoeslag krijgen als de partner voor 1 april minder verdient dan het drempelbedrag.

Wetsvoorstel: afbouw partnertoeslag voor mensen met een inkomen vanaf € 46.000 (exclusief AOW). Afbouw zou gelden in 4 stappen vanaf 2015 t/m 2018. Zie op rijksoverheid.nl onder afschaffen partnertoeslag voor mensen met hoogste inkomen. 30 juni 2014 is het wetsvoorstel ingetrokken. http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33687_afhankelijk_makenVervallen partnertoeslag voor hoge inkomens. Zie op svb.nl onder hoogte_aow/toeslag/aow_toeslag_vervalt en aow/hoogte_aow/toeslag 

 

AIO

Voor diegenen die geen volledige AOW-uitkering op hebben kunnen bouwen en een inkomen hebben onder het minimumloon is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De gemeente bepaalt de hoogte van de uitkering. Zie ook op de site van SVB onder uitkering. Als sprake is van kostdelers zou de uitkering vanaf 2015 afgebouwd worden. De regeling is uitgesteld. 

 

Tweewoningenregel

Voldoet u aan de tweewoningenregel dan heeft u recht op AOW voor ongehuwden. Zie op eerstekamer.nl onder Twee-woningen-regel (33853) of op svb.nl onder tweewoningenregel. Vanaf 2015 hebben twee mensen die met elkaar het leven delen ieder recht op de alleenstaande AOW op voorwaarde dat ieder eigenaar is van een eigen woning, waarvoor ieder zelfstandig de financiële lasten draagt.

 

Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB)

Deze extra tegemoetkoming vervalt in 2015 maar wordt deels vervangen door de inkomensondersteuning AOW-gerechtigden. Het aantal opgebouwde AOW-jaren is bepalend voor de uitkering. Zie op svb.nl. 

 

Kostendelersnorm (uitgesteld)

Het plan was: voor de AOW wordt vanaf 1 januari 2018 rekening gehouden met inwoners, voorzover er geen sprake is van een commerciële verhouding. De 1ste lijn -kind, ouder, broer/zus- kan niet commercieel zijn. Als sprake is van kostdelers wordt de AOW in 4 jaar afgebouwd tot 50% van het netto minimumloon. 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z13703&did=2020D28991 Met dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door een 2/3-koppeling. Dit betekent... Volgende
Back to home

Oplossingen