Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Bron:           Wet IB 2001                                                     Internet:... Vorige

Lijfrentevormen

1a: koopsompolis afgesloten vóór 1 januari 1992.

Het bijzondere van deze polis is dat u bij uitkering kunt bepalen wie de verzekerde (d.w.z. de persoon op wiens leven de verzekering afgesloten wordt) of de begunstigde (d.w.z. de persoon die de uitkering ontvangt) wordt. Bij aankoop van een lijfrente bent u vrij voor wat betreft de ingangsdatum, looptijd (mits 1% sterftekans) en uitkeringsvorm. Zelfs een eenmalige uitkering is mogelijk;

 

1b: ditzelfde geldt voor een premiebetalende lijfrente afgesloten vóór 16 oktober 1990 (pre-BHW).

Om het pre-BHW-regime te behouden, had u de premiebetaling met ingang van 2001 moeten staken (premievrij maken) of de polis moeten splitsen. Als het goed is, heeft uw adviseur of verzekeringsmaatschappij u hierop gewezen. Voor wat betreft de aftrekmogelijkheden was geen overgangsrecht van kracht. Flexibiliteit aan de uitkeringszijde, d.w.z. de begunstiging, en de mogelijkheid om de expiratiedatum te verlengen is gehandhaafd!

 

Lijfrente-aanwending

Optie: als u een laag pensioen heeft of eerder stopt met werken en dus geen of een beperkt arbeidsinkomen geniet, kunt u uzelf als begunstigde aanwijzen. Het voordeel is dat u een bedrag afgetrokken heeft in een hoge tariefschijf van de inkomstenbelasting en de uitkering geniet in een lagere tariefschijf. Tevens kunt u uw partner als

tweede verzekerde en begunstigde aanwijzen, opdat de uitkering na uw overlijden voortgezet wordt. Wel is het te verwachten dat de verzekeringsmaatschappij een lagere uitkering vaststelt, aangezien de duur van de uitkering hoogstwaarschijnlijk langer is.

De lijfrente schenken aan de partner is vanaf 1 januari 2012 fiscaal oninteressant omdat de meestverdienende de uitkeringen op moet geven.

 

Optie: als u uw meerderjarig kind onderhoudt, bijvoorbeeld tijdens de studieperiode, kunt u de uitkering ten gunste laten komen van uw kind. Hierbij zijn twee situaties mogelijk:

  • Uw kind is al als begunstigde aangewezen. In dat geval is de inleg geschonken (schenkbelasting is afhankelijk van de hoogte van het bedrag) en is de waardevermeerdering onbelast bij uw kind gerealiseerd.
  • U kunt ook uw kind als begunstigde voor de periodieke lijfrente-uitkering aanwijzen. 

U schenkt dan niet het kapitaal maar de periodieke uitkering. Daarover hoeft u geen schenkbelasting te betalen als uw kind over de uitkering inkomstenbelasting betaalt en u de begunstiging van de kinderen herroepelijk maakt (samenloopbepaling). De uitkering vormt inkomen voor de student. Let op de bijverdiengrens!

 

2a: koopsompolis afgesloten vanaf 1 januari 1992.

2b: premiebetalende lijfrente afgesloten vanaf 16 oktober 1990.

 

Het is niet toegestaan om de verzekerde en/of de begunstigde te wijzigen. Uitkering ineens wordt zeer zwaar belast. Afkoop is evenmin toegestaan. De uitkering mag tijdelijk of levenslang plaatsvinden. U bent niet vrij in het kiezen van het soort lijfrente. De toegestane doelen komen overeen met de doelen vermeld onder ‘aanvullende individuele oudedagvoorziening’ volgens de wet IB 2001. Er zijn enkele verschillen ten aanzien van, ondermeer, de ingangsdatum.

 

U kunt de uitkering gebruiken voor een overbruggingslijfrente (tot 65 jaar of eerder als uw pensioen voor 65 jaar ingaat. De regeling is in 2006 vervallen!), oudedagslijfrente (tot overlijden), nabestaandenlijfrente, tijdelijke oudedagslijfrente (minimale looptijd van 5 jaar vanaf 65 jaar of eerder als uw pensioen voor 65 jaar ingaat) of lijfrente voor een invalide kind.

 

Tussen het regime van de BHW en Wet IB 2001 geldt een verschil voor de oudedagslijfrente (BHW: willekeurige ingangsdatum, Wet IB 2001: uiterlijk op 70 jaar). Voor de overbruggingslijfrente/tijdelijke oudedagslijfrente bestaat ook een verschil (BHW: ingangsdatum op 65 jaar of eerdere pensioendatum –vroegste van de twee – , Wet IB 2001: ingangsdatum op 65 jaar of pensioendatum indien later – keuze –). Op grond van een uitspraak van het Ministerie van Financiën is poliswijziging niet nodig.

 

Onder de Wet IB 2001 moesten de polissen aangepast zijn om voor aftrekbaarheid van de premie in aanmerking te komen. Als u premie boven de basisruimte betaalde en geen aantoonbaar pensioentekort had, moest de polis gesplitst worden voor het gedeelte met de aftrekbare premie (Box 1) en het gedeelte met de niet-aftrekbare premie (Box 3) voor behoud van het oude regime.

De fiscale regels van vóór 1 januari 2001 gelden in beginsel bij uitkering voor het deel dat is opgebouwd met premies van voor 14 september 1999. Voor lijfrenteverzekeringen afgesloten vóór 16 oktober 1990 geldt dit alleen als de polis voor premiebetalingen voor polissen bestaand op 14 september 1999 afgescheiden is en omgezet is in een polis met beperkte aanwendingsmogelijkheden zoals die na 1 januari 2001 gelden.

Ontslagrecht en vergoeding ingrijpend gewijzigd. Zie ook Wet werk en zekerheid (basis: sociaal akkoord 11 april 2013).  Meer informatie op: zie op rijksoverheid.nl onder Wet Werk en Zekerheid ,antwoordvoorbedrijven.nl... Volgende
Back to home

Oplossingen