Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


1a: koopsompolis afgesloten vóór 1 januari 1992. Het bijzondere van deze polis is dat u bij uitkering kunt bepalen wie de verzekerde (d.w.z. de persoon op wiens leven de verzekering afgesloten wordt) of de begunstigde (d.w.z. de persoon die de uitkering ontvangt) wordt. Bij aankoop van een lijfrente bent u vrij voor wat betreft de ingangsdatum, looptijd (mits 1% sterftekans)... Vorige

Gouden handdruk - verlaagd

Ontslagrecht en vergoeding ingrijpend gewijzigd. Zie ook Wet werk en zekerheid (basis: sociaal akkoord 11 april 2013). 

Meer informatie op: zie op rijksoverheid.nl onder Wet Werk en Zekerheid ,antwoordvoorbedrijven.nl onder betere bescherming flexwerkers, rijksoverheid.nl onder Minister Asscher blij met ruime steun in de Tweede Kamer voor Wet Werk en Zekerheid en sociaal akkoord en Wet Werk en Zekerheid

1ste kamer onder Wet Werk en Zekerheid en tweede kamer.nl onder plenair verslag 13 februari en debatgemist.

 

Uitgangspunten zijn meer zekerheid voor flexwerkers, eerlijker en eenvoudiger ontslagrecht, sneller uit de WW.

Wet Werk en Zekerheid is goedgekeurd in de 2de kamer op 18 februari 2014. Drie hoofdonderdelen:

1. inkorting WW-recht: vanaf 1 januari 2016

2. rechtspositie flexwerkers: vanaf 1 juli 2015

3. wijziging ontslagrecht: vanaf 1 juli 2015.  Doel: meer zekerheid:

 • verlaging ontslagvergoeding. Invoering van de transitievergoeding van € 75.000 of 1 jaarsalaris, indien hoger, voor iedere werknemer na arbeidsovereenkomst van 2 jaar. Niet alleen voor werknemers met een vast contract voor onbepaalde tijd

 • overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleinere ondernemers (tot 25 werknemers). In geval van ontslag op bedrijfseconomische grond vanwege de slechte financiële situatie (op basis van 3 jaarrekeningen en een prognose). Dienstjaren voor 1 mei 2013 hoeven niet meegeteld te worden voor de transitievergoeding. Overgangsrecht tot 1-1-2020. Daarna worden jaren voor 1 mei 2013 weer meegeteld
 • overbruggingsregeling voor oudere werknemers tot 1 januari 2020 
 • opbouw tot 10 jaar 1/3 maandsalaris per dienstjaar van vanaf 10 jaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar
 • verrekening van scholingskosten gemaakt door werkgever voor kosten naar nieuw werk
 • verwijtbaarheidsclausule. Indien werknemer verwijtbaar is een lagere vergoeding en indien werkgever verwijtbaar is een hogere vergoeding
 • arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden blijft mogelijk
 • overgangsrecht voor bestaande cao's van 2 jaar na publicatie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gouden handdruk of ontslagvergoeding. Bij ontslag wordt soms een ontslagvergoeding (gouden handdruk) verstrekt. Deze vergoeding kon u direct of op termijn uit laten keren, via een verzekeraar of in eigen beheer. De verschillende opties hadden verschillende fiscale effecten

Let op: op termijn in periodieke uitkeringen uit laten keren met fiscaal voordeel is vanaf 1 januari 2014 niet meer toegestaan. De uitkering valt in Box 1 en wordt progressief belast.

Vanaf 1-1-2014

 • vervallen stamrechtvrijstelling. Bestaande stamrechten per 31-12-2013 worden geëerbiedigd.
 • stamrechtuitkering in 2014 deels vrijgesteld. 20% van het uitgekeerde stamrechtkapitaal (volledig, geen deeluitkeringen) wordt niet belast. 80% valt in Box 1. Let op: het vermogen valt dan in Box 3.

  Gebruik van de uitkeringsvrijstelling is niet altijd voordelig ook omdat de het voordeel berekend wordt over de fiscale/ papieren waarde en dat is vaak niet de feitelijke waarde door oprenting/ belegging e.d.

  Zie op rijksoverheid.nl onder Belastingplan 2014.

Belangrijke aanpassingen zullen worden doorgevoerd. Kijk op: rijksoverheid.nl/wetsvoorstel-werk-en-zekerheid

Hoogte ontslagvergoeding

 • vergoeding bij een dienstverband vanaf 2 jaar is maximaal € 75.000 of een hoger jaarsalaris
 • vergoeding wordt verminderd met scholingskosten of begeleidingskosten naar ander werk
 • 1ste 10 jaar 1/3 maandsalaris per jaar en daarna 1/2 maandsalaris
 • overgangsrecht voor werknemers vanaf 50 jaar
 • minder vergoedingsverplichting voor kleinere bedrijven of bedrijven in financiële nood
 • opzegging via rechter mogelijk in geval van opzegverbod

Situatie voor 1-1-2014

De uitkering mag niet als een regeling voor vervroegd uittreden aangemerkt worden. Als de gouden handdruk aangemerkt kan worden als een regeling voor vervroegde pensionering is een strafheffing van 26% (vanaf 2011: 52%)inkomstenbelasting ten laste van de werkgever van toepassing. Op het moment van toekenning wordt bepaald of sprake is van een regeling voor vervroegd uittreden op basis van een kwalitatieve (vereisten voor interne reorganisatie of individueel ontslag) en een kwantitatieve toets (vereisten voor ingangsdatum en duur van de uitkering).

 

Als de uitkering verstrekt wordt zonder dat er een relatie is tot uw leeftijd als gevolg van disfunctioneren of een onoverbrugbaar verschil van inzicht over het werk en u niets te verwijten is, is geen sprake van een strafheffing.

 

Als u eerder met werken gestopt bent en een gouden handdruk heeft ontvangen, kunt u:

 • het bedrag uit laten keren en direct afrekenen in Box 1 (IB-heffing);
 • een (uitgestelde) direct ingaande lijfrente aankopen ter waarde van het bedrag. U betaalt IB-heffing over de uitkeringen. De uitkering, voor 65 jaar, mag tijdelijk (1% sterftekans) of levenslang plaatsvinden;
 • het bedrag aanwenden voor een stamrechtpolis. De begunstigde van de gouden handdruk is verzekerde en de partner kan als tweede toegevoegd worden. Op een later tijdstip kunt u hiervoor alsnog een (of meerdere) direct  ingaande lijfrente aankopen;
 • het bedrag als inleg gebruiken voor een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht. U stort het bedrag onbelast op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank of in een beleggingsrecht van een beleggingsinstelling. Daarvoor gelden vergelijkbare regels als voor een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij.Vereist is dat onder andere:

      - een begunstigingsclausule bij overlijden in het contract staat vermeld;

      - uitkeringen uiterlijk op 65 jaar bij leven ingaan;

      - uitkeringen periodiek voor een vaste looptijd bij leven plaatsvinden;

      - uitkeringen bij overlijden direct ingaan;

      - uitkeringen periodiek voor een vaste looptijd bij overlijden plaatsvinden.

De overwegingen beschreven onder banksparen zijn bij de keuze van belang.

 • de gouden handdruk in een stamrecht-BV plaatsen, waaruit uitkeringen plaatsvinden op basis van een stamrechtovereenkomst voor een direct ingaande of uitgestelde lijfrente. Wettelijk zijn eisen gesteld aan de     stamrechtovereenkomst. Er moet sprake zijn van een periodieke uitkering met 1% sterftekans niet later ingaand dan op 65 jaar en een periodieke uitkering voor de echtgenoot/partner of kinderen jonger dan 30 jaar.

Een lijfrente is fiscaal voordeliger dan direct afrekenen als u later in een lagere belastingschaal terecht komt. De keuze voor een lijfrente via een verzekeraar dan wel een bank of een BV wordt vooral bepaald door uw toekomstige wensen en de omvang van de gouden handdruk.

 

Het nadeel van een stamrecht-BV ten opzichte van de lijfrente via een verzekeraar/bank is gelegen in de hoge kosten (accountant, opmaak jaarrekening, notaris), een langere procedure, vereiste betrokkenheid en kennis van zaken.

 

Voordelen van de stamrecht-BV zijn de flexibiliteit bij het aanwenden van het bedrag (financiering van een bedrijf, lening aan de DGA, financiering van een huis tegen een zakelijke rente) en fiscale voordelen. Ook een wisseling in het uitkeringsbedrag in de uitkeringsfase is mogelijk. De kosten bij banksparen zijn meestal lager dan de kosten van een polis afgesloten bij een verzekeraar. Bij overlijden komt de waarde bij banksparen toe aan de nabestaanden en vervalt niet.

 

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald via een formule (kantonrechtersformule). De oude kantonrechtersformule is gewijzigd in een nieuwe kantonrechtersformule om de vergoedingen te matigen. Op oudere leeftijd is het verschil beperkt maar op jongere leeftijd is sprake van een aanzienlijke korting. Zie onder kantonrechtersformule en op de site voor de Rechtspraak.

 

Van groot belang is dat de officiële opzegtermijn gehanteerd wordt door uw werkgever. Als de termijn afwijkt van de regels van het UWV, heeft u een probleem. Voor UWV geldt de wettelijke opzegtermijn alvorens de WW-uitkering ingaat.

 

Als gevolg van hoge uitkeringen is in de politiek besproken de stamrechtvrijstelling voor de gouden handdruk te maximeren tot één jaarsalaris of te belasten bij de werkgever. Zie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

(Overgangs)regeling. Op grond van de regelingen tot 1 januari 2009 was splitsing van de lijfrentepolis tussen Box 1 en Box 3 mogelijk. Voor zover de premie of inleg aftrekbaar was als ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’... Volgende
Back to home