Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Ontslagrecht en vergoeding ingrijpend gewijzigd. Zie ook Wet werk en zekerheid (basis: sociaal akkoord 11 april 2013).  Meer informatie op: zie op rijksoverheid.nl onder Wet Werk en Zekerheid ,antwoordvoorbedrijven.nl... Vorige

(Overgangs)regeling - gevolgen invoering Wet IB 2001

(Overgangs)regeling. Op grond van de regelingen tot 1 januari 2009 was splitsing van de lijfrentepolis tussen Box 1 en Box 3 mogelijk. Voor zover de premie of inleg aftrekbaar was als ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’ gold Box 1. Voor het niet aftrekbare gedeelte gold Box 3. Daardoor ontstond een groot uitvoeringsprobleem, ook wel de splitsingsproblematiek genoemd.

Vanaf 2009 is de vorm van de polis bepalend voor de Box. Als de polis een vorm heeft waarbij de premie/inleg aftrekbaar is in Box 1 geldt Box 1 voor de hele polis. Ongeacht of bedragen wel of niet aftrekbaar zijn. Daarmee is de splitsingsproblematiek opgelost.

 

Hierna volgt een opsomming van verschillende polissen, gevolgen van de invoering van de Wet IB 2001, regels in 2009 en 2010.

  • Koopsompolis          
  1. koopsompolis vóór 1 januari 1992 (pre-BHW). Aangezien u een eenmalige storting gedaan heeft, was geen verdere actie nodig en geldt het pre-BHW regime. Geen opgave in Box 3. 
  2. koopsompolis van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001. Hetzelfde geldt als onder a) met dien verstande dat het   BHW-regime geldt. Geen opgave in Box 3
  •  Premiebetalende lijfrente

- Premiebetalende lijfrente vóór 16 oktober 1990 (pre-BHW).

  1. u heeft de premiebetaling gestaakt op 1 januari 2001. Het pre-BHW-regime blijft gelden;
  2. u heeft premie doorbetaald na 1 januari 2001 voor een niet-aftrekbaar bedrag van maximaal € 2.269 (Dfl. 5.000). De polis hoefde niet te worden gesplitst. De polis viel in Box 1. Het pre-BHW regime gold en voor de niet aftrekbare premie werd bij uitkering afgerekend volgens de saldomethode. Dat betekent dat de uitkeringen pas worden belast zodra de uitkeringen de betaalde premies overtreffen. Het niet-aftrekbare deel viel dus niet in Box 3;
  3. u heeft premie doorbetaald sinds 1 januari 2001 voor een niet-aftrekbaar bedrag boven € 2.269. Tot en met   € 2.269 gold voorgaande regeling. De poliswaarde opgebouwd met de premie boven € 2.269 werd met ingang van 1 januari 2001 belast in Box 3 tot 1 januari 2021.
  4. u heeft de polis laten splitsen (voor ultimo 2002) en aftrekbare premies (binnen jaarruimte/reserveringsruimte) doorbetaald op het aan de nieuwe wet aangepaste deel. Op het oude deel geldt het pre-BHW-regime.

- Premiebetalende lijfrente (16 oktober 1990- 14 september 1999=BHW)

      U kon premiebetaling voortzetten (aftrekbaar voor zover passend binnen de jaarruimte/reserveringsruimte). De uitkering valt onder het regime van de Wet IB 2001 in Box 1 voor het aftrekbare gedeelte en voor het niet aftrekbare gedeelte gelden regels als bij lijfrente pre-BHW onder b. en c.

 

Er was een overgangsregeling in 2009 waarbij uitkeringen op basis van niet afgetrokken premies van voor 1 januari 2009 onbeperkt volgens de saldomethode in Box 1 vielen. Vanaf 2009 gold de beperkte saldomethode voor premies tot € 2.269.

 

In 2010 is besloten dat de regeling van de onbeperkte saldomethode ook geldt voor de niet aftrekbare premies/inleg in 2009 en dat premies vanaf 2010 onder de beperkte saldomethode in Box 1 vallen.

Wanneer u de premiestortingen na 1 januari 2001 aftrekbaar voort wilde zetten moest de polis aangepast zijn aan de regels van de Wet IB 2001. Premies waren met ingang van 2001 anders niet meer aftrekbaar. Wie naast de aftrekbare premie ook een niet aftrekbare premie wilde blijven storten, moest actie ondernemen en een en ander polistechnisch afstemmen met de verzekeraar.   Het dilemma... Volgende
Back to home

Oplossingen