afm.nl quote' Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid 14 juni 2019 Nieuws Marktpartijen kunnen tot 1 september 2019 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector. De... Vorige

Retourprovisie

Voor bijna alle financiële en beleggingsproducten geldt een provisieverbod. Zie op afm.nl onder professionals/onderwerpen/provisieverbod-kl-ov en op rijksoverheid.nl onder kamerstukken/2014/06/23/beantwoording-kamervragen. Financiers moeten advies en distributiekosten in rekening brengen. Uitzondering daarop geldt sinds 2015 voor situaties van (voorzienbare) achterstanden. In die gevallen hoeven financiers geen kosten in rekening te brengen en kunnen financiers vergoedingen geven aan zelfstandig adviseurs. Zie op afm.nl onder provisieverbod-uitzonderingen. Meer op barentskrans.nl http://www.barentskrans.nl/uploads/news/id313/MIVE%20Hypotheekadv%200614.pdf.

***************************************************************

Retourprovisie (afsluitprovisie versus doorlopende provisie). Bij het afsluiten van een hypotheek of een verzekering verdient een tussenpersoon door de provisies (voorheen hoge afsluitprovisies), die banken en verzekeringsmaatschappijen veelal vergoeden. De hoogte van de provisies is een maatschappelijke discussie geworden. De kernvraag is of een objectief advies gegeven kan worden door een adviseur/ tussenpersoon als de vergoeding bepaald wordt door de financiële dienstverlener. Dat is een risico en daarom zijn regels getroffen om de provisies inzichtelijk te maken en te spreiden. De AFM geeft richtlijnen. Vanaf 2011 worden de provisies in een 50/50-verhouding verdeeld over eenmalige/afsluitprovisie en doorlopende provisie.

De adviseur is verplicht om u schriftelijk– voor het aangaan van een overeenkomst – te informeren over de manier waarop hij/zij beloond wordt en moet hierbij ook inzicht geven in de absolute bedragen. Dit geldt voor complexe producten.

Ook voor verzekeraars geldt vanaf 2009 kostentransparantie. D.w.z. dat de kosten van een product, zonodig gespecificeerd, duidelijk moeten zijn voor de klant. Ook direct writers en vanaf 2010 de banken moeten informatie verstrekken.

 

Vanaf 2010 zijn bonusprovisies verboden. Alleen afsluit- en doorlopende provisies zijn toegestaan. De provisies moeten passend zijn. Dat is bepaald in de inducementnorm (art. 149a Bgfo). D.w.z. dat de beloning de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant ten goede moet komen. Zie leidraad van de AFM.

 

Vanaf 1 januari 2013 geldt een wettelijk verbod op provisies voor complexe producten. Voor deze producten zal het intermediair direct door de financiële consument beloond dienen te worden. Dat zijn:

  • Uitvaartverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Deelnemingen in een beleggingsfonds
  • Hypotheken
  • Betalingsbeschermers
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Voor schadeverzekeringsproducten blijft de provisiestructuur bestaan.

 

De provisies voor schadeverzekeringen bedroegen tot circa 15-20% van de betaalde jaarpremie en voor levensverzekeringen tot 4% van de jaarpremie vermenigvuldigd met het aantal jaren. De regelingen maken een einde aan excessieve beloningen.

 

Er zijn bemiddelaars die kiezen voor een vergoeding op basis van urendeclaratie of op basis van een jaarlijks ‘service abonnement’. Het voordeel voor de bemiddelaar is dat door een abonnementstarief een continue gelijkmatige inkomstenstroom ontstaat, waarmee gemaakte kosten afgedekt worden.

Let op: u gaat een doorlopende last aan. Sommige marktpartijen geven een deel van de provisies boven een vast bedrag aan u terug. In sommige gevallen is een abonnement overbodig. Check het nut via adfiz.nl onder serviceabonnement.

 

De kosten van financieel advies voor complexe producten zijn vanaf 2013 niet meer aftrekbaar. Dat was nog wel het geval met een vergoeding in vorm van provisies. Uitzondering vormen de advieskosten voor hypothecaire leningen die eenmalig aftrekbaar zijn. Zie ook de interpretatie van de Kennisgroep Verzekeringsproducten.

 

Conclusie: door deze ontwikkeling heeft u inzicht in de werkelijke kosten van een financiële dienst. U doet er goed aan provisies en verleende diensten tegen elkaar af te wegen.  

Kijk op: www.afm.nl onder provisie en beloning en Bgfo art 149a

Let op: sommige adviseurs adviseren te uitgebreid of brengen kosten in rekening voor producten voor 1 januari 2013. Daarvoor heeft u soms al betaald.

 

Als u een klacht heeft in de financiële dienstverlening, wat kunt u doen? Check de haalbaarheid: https://www.kifid.nl/sneltest/    - Interne klachtenprocedure - Pas na de interne procedure: erkend klachteninstituut (Kifid of SKGZ https://www.skgz.nl/) De... Volgende
Back to home

Oplossingen